tytul: Czym jest zasada przezorności w kontekście ochrony siedlisk Natura 2000?tytul: Co to jest pre-screening?tytul: Czym jest plan zadań ochronnych?tytul: Czym jest plan ochrony obszaru Natura 2000?tytul:  Siedliska Natura 2000 w miastach na przykładzie Wrocławiatytul: Inwestycje naruszające ochronę Natura 2000 a działania kompensacyjne - Las Pilczycki we Wrocławiutytul: Czym są działania naprawcze w przypadkach zniszczenia siedlisk?tytul: Czy dyrektywa siedliskowa dotyczy też ptaków?

Programy rolnośrodowiskowe – narzędzie finansowe ochrony siedlisk Natura 2000?

Łąki i pastwiska są związane z gospodarką człowieka. Większość z nich rozwinęła się na siedliskach, gdzie pierwotnie występował las. Dla rolników są użytkami zielonymi, źródłem pożywienia dla zwierząt, natomiast dla przyrodników miejscem występowania roślin, zwierząt, grzybów i innych organizmów.

opublikowano 14 grudnia 2013r.

Obecność tych organizmów jest niezbędna do zachowania bogactwa w przyrodzie. Podejście gospodarcze i przyrodnicze nie musi być sprzeczne z użytkowaniem łąk, gdyż koszenie i wypas są niezbędne, by mogły istnieć. Działaniem, które łączy podejście rolnicze i środowiskowe są dopłaty unijne do użytkowania łąk w ramach tzw. pakietów rolnośrodowiskowych. Ważne jest to, że wysokość dopłat jest zależna od wartości przyrodniczej siedliska.

Od momentu wstąpienia Polski do UE, prócz dopłat bezpośrednich, rolnicy mogą uzyskać dodatkowe wsparcie w ramach programu rolnośrodowiskowego, w zamian za prowadzenie przyjaznej przyrodzie gospodarki rolnej, w tym za ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk. Jest to propozycja szczególnie atrakcyjna dla właścicieli trwałych użytków zielonych oraz tych, którzy posiadają na terenie swego gospodarstwa szczególne wartości przyrodnicze. W ramach tak zwanych pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego istnieje możliwość uzyskania wysokich rekompensat za utrzymanie określonych siedlisk przyrodniczych. W ustaleniu wartości przyrodniczych pomagają eksperci wyznaczeni przez Centralny Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Warto pamiętać, że zachowanie użytków zielonych jest łatwiejsze niż ich późniejsze odtwarzanie. Jeśli łąka zostanie zaorana, przestaje kwalifikować się do dopłat rolnośrodowiskowych. Dobrze jest poznać możliwości, jakie daje ten program na lata 2014–2020. Informacje można uzyskać w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Internecie (m.in. na:http://www.cmok.free.ngo.pl/pl/broszura.pdf).

Program rolnośrodowiskowy stanowi wsparcie dla wielu gospodarstw, pod warunkiem przestrzegania zawartych w nim zobowiązań. Dlatego wszystkich rolników realizujących program, zachęcamy do przeglądu planu działalności rolnośrodowiskowej, uzupełnienia rejestru działań rolnośrodowiskowych i innych dokumentów związanych z realizacją programu - przed złożeniem wniosku kontynuacyjnego. Pozwoli to na uniknięcie często dotkliwych sankcji za nieprzestrzeganie podjętych zobowiązań. Nie dotyczą one jednak sytuacji wystąpienia siły wyższej bądź wyjątkowych okoliczności, na które beneficjent nie miał wpływu, i których nie mógł przewidzieć w czasie przystępowania do programu. Wszystkie takie przypadki należy niezwłocznie zgłaszać do Biura powiatowego ARiMR.


Literatura:
A.Guziak, K. Konieczny red, Rolnicy dla Przyrody, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław – Trzcinica Wołowska, 2008
http://www.modr.mazowsze.pl
www.cmok.free.ngo.pl/pl/broszura.pdf