tytul: Jak żyć z Naturą 2000tytul: Co tak naprawdę podlega ochronie w obszarze Natura 2000?tytul: Ocena oddziaływania planu, przedsięwzięcia (procedura screeningu)tytul: Szkody znaczące – czym są i jak ich unikać?tytul: Czy ochrona przyrody zgodnie z prawem UE ogranicza się do obszarów Natura 2000tytul: Podstawowe akty prawne

Kompensacja przyrodnicza

Kompensacja przyrodnicza (jak mówi o tym definicja w ustawie Prawo Ochrony Środowiska – art. 3 pkt 8) to „zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych”.

Kompensacje przyrodnicze stosujemy więc wtedy - i tylko wtedy - kiedy wskutek inwestycji „zachwialiśmy równowagę w środowisku” lub wyrządziliśmy mu bezpośrednie szkody.

Pojęcie kompensacji, mimo jasno sformułowanej definicji – często jest jednak nieprawidłowo interpretowane i nadużywane, w dodatku różne typy kompensacji wynikające z różnych podstaw prawnych są w polskiej praktyce nagminnie ze sobą mylone.