tytul: Inicjatywy i programy Fundacji EkoRozwoju dla Natury 2000 na Dolnym Śląskutytul: Zachowanie we właściwym stanie ochrony gatunku Natura 2000 – na przykładzie przeplatki maturna na Dolnym Śląskutytul: Gdzie szukać informacji o sieci Natura 2000?tytul: SDFy -  informacji o konkretnym obszarze Natura 2000?tytul: Co to jest pre-screening?tytul: Czym jest plan zadań ochronnych?tytul: Czym jest plan ochrony obszaru Natura 2000?tytul: Programy rolnośrodowiskowe – narzędzie finansowe ochrony siedlisk Natura 2000?

Czym jest zasada przezorności w kontekście ochrony siedlisk Natura 2000?

Zasada przezorności jest to powszechnie przyjmowana w Europie zasada podejścia do ochrony środowiska. W przypadku prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności na obszary Natura 2000, polega na tym, że nie rozwiane, racjonalne wątpliwości zawsze interpretuje się „na korzyść środowiska”.

opublikowano 14 grudnia 2013r.

Jeżeli nie da się ustalić, czy negatywne oddziaływanie wystąpi, czy też nie, zakłada się, że wystąpi. Do uzyskania zezwolenia na inwestycję czy przedsięwzięcie potrzebne jest uzyskanie pewności, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. Niemożliwe do rozwiania wątpliwości są przesłanką do odmowy zezwolenia.

Zasada ta sformułowana jest w szczególności w art. 191 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zasadę przezorności w stosunku do sieci Natura 2000, wyraża również art. 6 dyrektywy siedliskowej i jego wykładania dokonywana w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości.

Zasada zobowiązuje, aby każdy, kto planuje, wyraża zgodę lub podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest w pełni rozpoznane (ze względu na niedostatki w wiedzy, deficyt informacji, brak pełnych danych statystycznych, niemożność wykonania analiz, niemożność wykonania symulacji, rozbieżność stanowisk, zwłaszcza stanowisk ekspertów), kierując się przezornością, podjął wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

Na płaszczyźnie ocen środowiskowych praktycznym wymiarem zastosowania zasady przezorności powinno być odmowa wyrażenia zgody na realizację działań, których skutki są niepewne, niejasne, wątpliwe lub ryzykowne. Kierując się zasadą przezorności wątpliwość, czy dane negatywne oddziaływanie należy uznać za znaczące, czy nieznaczące, rozstrzygnąć należy na korzyść środowiska przyjmując, że będzie ono znaczące, natomiast wątpliwość, czy dane działania pogorszą integralność obszaru Natura 2000, czy nie odniosą takiego skutku – przyjmując, że pogorszą integralność, itd.

Zasada wymaga, aby wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków traktować tak, jak pewność ich wystąpienia.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13.12.2007 r. (Dz. Urz. UE C z 17.12.2007 r., s. 1, wersja polska opublikowana w Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569); Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzony w Rzymie dnia 25.03.1957 r. (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE C z 24.12.2002 r., s. 33; wersja polska opublikowana w Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2).

http://www.ekointerwencje.org.pl/index.php?id=214&lang=pl

P. Pawlaczyk, Natura 2000 i inne wymagania europejskiej przyrody – niezbędnik przyrodnika, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2012