tytul: Zachowanie we właściwym stanie ochrony gatunku Natura 2000 – na przykładzie przeplatki maturna na Dolnym Śląskutytul: Gdzie szukać informacji o sieci Natura 2000?tytul: SDFy -  informacji o konkretnym obszarze Natura 2000?tytul: Czym jest zasada przezorności w kontekście ochrony siedlisk Natura 2000?tytul: Czym jest plan zadań ochronnych?tytul: Czym jest plan ochrony obszaru Natura 2000?tytul: Programy rolnośrodowiskowe – narzędzie finansowe ochrony siedlisk Natura 2000?tytul:  Siedliska Natura 2000 w miastach na przykładzie Wrocławia

Co to jest pre-screening?

Pre-screening (który można przetłumaczyć jako wstępny ogląd) to innymi słowy rozważenie, czy planowane przedsięwzięcie w ogóle podlega przepisom oceny oddziaływania na środowisko, czy też na obszary Natura 2000.

opublikowano 14 grudnia 2013r.

Pierwszym podjętym krokiem przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia powinno być rozważenie, czy zalicza się ono do tzw. „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jeżeli tak, wówczas konieczne jest uzyskane tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jeżeli przedsięwzięcie nie zalicza się do „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, to organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia jest zobowiązany do rozważenia, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco wpłynąć na obszar Natura 2000.

Rozważenie potencjalnej możliwości oddziaływania na obszar Natura 2000 dotyczy m.in. pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Dotyczy to nie tylko przedsięwzięć zlokalizowanych w obszarze Natura 2000, ale wszystkich które mogą na niego oddziaływać.

Jeżeli organ jest pewien, że nie ma żadnego potencjalnego oddziaływania na obszar Natura 2000, może wydać przedmiotową decyzję. Jeśli jest ryzyko oddziaływania wówczas kieruje sprawę do RODŚ. Sprawdzenie potencjalnego oddziaływania na obszar Natura 2000 powinno polegać na wpływie przedsięwzięcia na wymagania ekologiczne gatunków i siedlisk przyrodniczych chronionych na obszarze Natura 2000. Oddziaływanie można wykluczyć, gdy przedsięwzięcie jest zlokalizowane daleko od obszaru Natura 2000 lub gdy ma taki charakter, że na pewno nie może mieć nic wspólnego z przedmiotami ochrony obszaru.

Screening dotyczy nie tylko obszarów leżących w bezpośredniej bliskości przedsięwzięcia. I tak: np. w ocenach projektów drogowych bierzemy pod uwagę ich wpływ nie tylko na obszar, przez który droga przebiega lub z którym graniczy, ale także obszary leżące w górę i w dół drogi. Musimy rozważyć też w jaki sposób budowa lub przebudowa drogi wpłynie na natężenie ruchu na tych obszarach (np. niektóre oceny wykonywane dla dróg krajowych w centrum Wrocławia wykazywały możliwość wpływu na obszar „Stawy w Borowej”, znajdujący się o 16 km od centrum miasta....)

Każdy taki przypadek należy bowiem w procedurze screeningu rozważyć.

http://straznicy.natura2000.pl/
P. Pawlaczyk, Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody – niezbędnik przyrodnika, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2012