tytul: Czym są działania naprawcze w przypadkach zniszczenia siedlisk?tytul: Czy dyrektywa siedliskowa dotyczy też ptaków?tytul: Drzewa – siedliska gatunków naturowychtytul: Czym są siedliska Natura 2000 – przykładytytul: Sposoby ochrony gatunków na przykładzie bociana białegotytul: Stare drzewa owocowe i stare sady siedliskami Natura 2000?tytul: Jak minimalizować szkody w siedliskach w czasie wycinki drzew w ramach regulacji rzek i cieków wodnych oraz prowadzenia gospodarki rolnej?tytul: Organy administracji publicznej odpowiedzialne za ochronę obszarów Natura 2000

Ścieżki przyrodnicze z obszarów Natura 2000 z terenu Dolnego Śląska

Ścieżki przyrodnicze, to jedna z aktywnych metod nauczania wykorzystująca obiekty przyrodnicze, historyczne i inne w ich środowisku naturalnym.

opublikowano 17 grudnia 2013r.

Generalnie, aby społeczeństwo mogło ukształtować właściwy pogląd na znaczenie ochrony przyrody i środowiska naturalnego, powinno poznać procesy przebiegające w otaczającej nas przyrodzie. Spełnienie tego warunku umożliwia edukacja ekologiczna. Jedną z najważniejszych jej form są ścieżki przyrodnicze, których celem jest rozwijanie zainteresowań przyrodą, rozumienie, interpretowanie przemian i zjawisk zachodzących w przyrodzie, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji oraz poznawania najbliższej okolicy i regionu. Ścieżki przyrodnicze są doskonałym uzupełnieniem szkolnego programu nauczania przedmiotów związanych z przyrodą, biologią i geografią. Pozwalają kształtować świadomość i wrażliwość ekologiczną, oddając tajniki przyrody i możliwość jej wykorzystania w praktyce. Dzięki trasom ścieżek, ingerencja w środowisko naturalne jest zminimalizowana. Ich dokładne oznakowanie daje możliwość swobodnego poruszania się na danym terenie (nawet bez mapy), a zaplecze (tablice informacyjne, wiaty, wigwamy, punkty widokowe) jest pomocne w podróży w głąb lasu.

Na stronie internetowej www.sciezki.natura2000.plp opisane są ścieżki dydaktyczne z terenu Dolnego Śląska. Poprzedza go sortowany wykaz, za pomocą którego można uszeregować ścieżki zgodnie z wybranym kryterium tj, podział terytorialny, dostępności dla pieszych, rowerzystów, niepełnosprawnych, oraz wybrać te, które posiadają w serwisie dodatkowe materiały w postaci scenariuszy lekcyjnych. Nowością jest to, że każdy może utworzyć „profil” znanej ścieżki, dodać własne zdjęcia, mapki, materiały informacyjno – promocyjne i odsyłacze do innych stron. Jeżeli więc, ktoś zna ścieżkę, która nie figuruje w spisie, może ją dopisać do bazy danych.
Pamiętajmy o właściwym zachowaniu na ścieżkach przyrodniczych oraz o zabraniu odpowiedniego sprzętu, który może przydać się ścieżce

Opracowano na podstawie:
Na ścieżkach Natury dolny Śląsk. Przewodnik po przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych województwa, Fundacja EkoRozwoju 2011
www.sciezki.natura2000.pl