tytul: Kto jest uprawniony do żądania informacji o środowisku i jego ochronie tytul: Kto jest uprawniony do żądania informacji publicznej tytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronietytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej tytul: Forma żądania informacji publicznej oraz forma jej udostępnianiatytul: Termin na udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronietytul: Termin na udostępnianie informacji publicznejtytul: Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Forma żądania informacji o środowisku i jego ochronie oraz forma jej udostępniania

opublikowano 3 września 2014r.

Forma wniosku o udostępnienie informacji

Zasadą przewidzianą w ustawie ooś1 (art. 12 ust. 1)jest wymógpisemnego wniosku o udostępnienie informacji.

Przepisy nie precyzują czy wniosek może mieć formę emaila nieopatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym (co jest o tyle istotne, że posiadanie podpisu elektronicznego, zwłaszcza w przypadku osób fizycznych, jest bardzo mało rozpowszechnione).

Postulować tu należy akceptowanie wniosku przesłanego pocztą elektroniczną bez bezpiecznego podpisu elektronicznego. Interpretacja taka pozwoliłaby w większym stopniu spełnić cele ustawy ooś oraz dyrektywy 2003/4/WE2, a więc zapewnić szeroki i łatwy dostęp do informacji o środowisku.

Uzasadniając powyższą interpretację przepisu należy wskazać, że wniosek o udostępnienie informacji nie wszczyna jeszcze postępowania administracyjnego kończonego decyzją administracyjną, ponieważ samo udostępnienie informacji nie ma formy decyzji, ale tzw. czynności materialno-technicznej3. W związku z tym nie ma wymogu, aby do wniosku o udostępnienie informacji stosować ściśle wymagania art. 63 Kpa4 (dotyczy on wniosków o wydanie decyzji i w przypadku formy elektronicznej wymaga zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub skorzystania z platformy ePUAP).

Bez pisemnego wniosku udostępnia się (art. 12 ust. 2):

  • informację niewymagającą wyszukiwania;
  • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy ooś, w przypadku, gdy wniosek dotyczy informacji niebędącej w posiadaniu organu, do którego trafił wniosek o udostępnienie informacji i nieprzeznaczonej dla tego organu, organ ten ma obowiązek:

  • przekazać niezwłocznie wniosek organowi, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja lub dla którego informacja ta jest przeznaczona, i powiadamia o tym wnioskodawcę (przekazanie sprawy do organu właściwego następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie),
  • niezwłocznie zwrócić wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, o którym mowa wyżej.

Udostępnianie informacji w żądanej formie

W ślad za dyrektywą 2004/3/WE ustawa ooś stanowi w art. 15, że informację należy udostępnić w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku.

zob. też: wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku

1Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

2Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003)

3Potwierdza to orzecznictwo sądów dotyczące wprawdzie udostępniania informacji publicznej, ale mające zastosowanie także do udostępniania informacji o środowisku - zob. np. wyrok NSA z 20 czerwca 2002 II Sa/Lu 507/02 i wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2007 r., II SAB/Wa 192/06, LEX nr 368243

4 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267)