tytul: Raporty - dlaczego i jak pozyskiwaliśmy informacjetytul: Raport: Strażnicy Naturytytul: raport z badań - województwo małopolskietytul: raport z badań - województwo podlaskietytul: raport z badań - województwo świętokrzyskietytul: raport z badań - województwo dolnośląskie 2012tytul: Raport z badań – województwo dolnośląskie 2013

raport z badań - województwo lubuskie

opublikowano 15 grudnia 2014r.

Błażej Janik

 

Strażnicy Natury

-

społeczny monitoring dostępu do informacji
o środowisku

 

 

raport z badań - województwo lubuskie

Wrocław, wrzesień 2014

Spis treści

1. Opis badania

1.1. Badane podmioty

1.1.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Zgodnie z przyjętą przez zleceniodawcę, Fundację EkoRozwoju, metodyką badań pierwszym z badanych podmiotów jest właściwa terenowo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jako instytucja kluczowa dla ochrony środowiska.

Dla Województwa Lubuskiego jest to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim.

1.1.2. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Kolejnym podmiotem badanym zgodnie z przyjętą metodyką są władze miast wojewódzkich / największe miasta, które dobrane z uwagi na potencjalnie największe pole konfliktu pomiędzy funkcjami przestrzenno-gospodarczymi a przyrodniczymi. Gorzów Wielkopolskie w województwie lubuskim jest siedzibą wojewody i obok Zielonej Góry, jednym z najważniejszych ośrodków miejskich regionu.

Zgodnie z "Kartą sprawy" umieszczoną na stronie internetowej http://www.eurzad.gorzow.pl, komórką organizacyjna Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odpowiedzialną za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W ww. karcie mieszkańca znajduje się także informacja, iż zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje miejski konserwator zabytków.

1.1.3. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim

W ramach struktury Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego funkcjonuje miejski konserwator zabytków. Na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wielkopolski w sprawie przejęcia kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Miasto Gorzów Wielkopolski z dnia 18.05.2006r. (Dz.Urz. Woj. Luluskiego z 2006r. Nr 35 poz. 785), organ ten przejął m.in. wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów w obszarach zabytkowych, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

1.1.4. Urząd Miasta Zielona Góra

W przypadku województwa lubuskiego można uznać, że dwa miasta pełnią funkcję miast wojewódzkich. Gorzów Wielkopolski jest siedzibą wojewody, natomiast Zielona Góra siedzibą samorządu województwa. Zgodnie więc z przyjętą metodyką, oba te miasta można uznać za jako władze miast wojewódzkich / największe miasta, które dobrane z uwagi na potencjalnie największe pole konfliktu pomiędzy funkcjami przestrzenno-gospodarczymi a przyrodniczymi.

Zgodnie z „Kartą usługi publicznej " umieszczoną na stronie internetowej http://bip.zielonagora.pl, komórką organizacyjna Urzędu Miasta Zielona Góra odpowiedzialną za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest Biuro Ochrony Środowiska.

W ww. karcie usługi publicznej znajduje się także informacja, iż zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wydaje Miejski Konserwator Zabytków z siedzibą w Zielonej Górze.

1.1.5. Miejski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze

W ramach struktury Urzędu Miasta Zielona Góra funkcjonuje miejski konserwator zabytków. Na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.11.2007r. (Dz.Urz. Woj. Luluskiego z 2007r. Nr 131 poz. 1815), organ ten przejął m.in. wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów w obszarach zabytkowych, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

1.1.6. Urząd Gminy Lubrza

Kolejnym badanym podmiotem są władze wybranych gmin nastawionych, bądź potencjalnie nastawionych konfliktowo do przyrody. Gmina Lubrza została wybrana
z uwagi na występowanie na jej terenie ważnego obszaru Natura 2000, tj. PLH080003 „Nietoperek". Obszar ten obejmuje tereny Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,
w którego obiektach zimują liczne gatunki nietoperzy, co stanowi potencjalne pole konfliktu pomiędzy celami ochrony przyrody, a wykorzystaniem obiektów w charakterze turystycznym.

1.2. Badane dokumenty

1.2.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Zgodnie z założoną metodyką w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska przedmiotem badania jest:

 • art. 21 ust. 2 pkt 13 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,czyli udostępnianie w BIP dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art 96 ust 1. wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,

 • art. 21 ust. 2 pkt 35 ustawy o udostępnianiu informacji… czyli udostępniane w BIP dane z zakresu ustawy z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w zakresie danych o:

 • wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3 (uzgodnienia działań naprawczych w sytuacji, gdy podmiot powodujący szkodę sam ją zgłosił), art 15 ust 1 (decyzje nakładające „przymusowe” działania naprawcze, czyli w sytuacji, gdy podmiot „zanieczyszczający” sam tego nie zgłosił) oraz art 17 ust 2 tej ustawy (decyzje nakazujące podmiotom innym niż te, które spowodowały zanieczyszczenie udostępnienie posiadanego terenu dla celów przeprowadzenia działań naprawczych – w sytuacjach, gdy wymaga to przerowadzania działań na cudzym gruncie; w praktyce ten ostatni typ decyzji będzie miał prawdopodobnie małe znaczenie)

 • postanowieniach, o których mowa w art 24 ust 7 tej ustawy (postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie; nie obejmuje postanowień o wszczęciu postępowania, gdyż one są w art. 24 ust. 5 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

1.2.2. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Urząd Miasta Zielona Góra

Przedmiotem badania w miastach wojewódzkich, jest:

 • art. 21 ust. 2 pkt 24 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie:

 • danych o wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewówwydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 • decyzji o karach pieniężnychza zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 

W zakresie wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, badanymi podmiotami są także funkcjonujący w ramach struktury urzędów ww. miast miejscy konserwatorzy zabytków.

1.2.3. Urząd Gminy Lubrza

Zgodnie z przyjętą metodyką w potencjalnie "konfliktowych / problematycznych" badane są:

 • art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- "informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 48 ust 1",

 • art. 21 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy - "informacje o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 47,

 • art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy "dane o wnioskach o wydanie decyzji i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach" - w tym szczególnie decyzje o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2. Faktyczny przebieg badania

2.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

2.1.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

Weryfikacji publicznie dostępnych danych prowadzonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim dokonano w dniu 06-05-2014r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nie prowadzi osobnej strony internetowej, a wszystkie dostępne w Internecie informacje o tej jednostce znajdują się na stronie internetowej http://gorzow.rdos.gov.pl//

Po lewej stronie dostępnej pod ww. adresem witryny internetowej widnieje odnośnik „Publicznie dostępne wykazy”. Po jego wybraniu pojawia się strona z informacją
o obowiązujących aktach prawnych w zakresie prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o fakcie, iż publicznie dostępny wykaz danych Regionalnej DyrekcjiOchrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim prowadzony jest za pomocą witryny „Ekoportal”. Jednocześnie na tej witrynie znajduje się odnośnik kierujący do wyszukiwana kart w wykazie „Ekoportalu”.

 

Po wybraniu ww. odnośnika zostajemy przekierowani na stronę internetową http://wykaz.ekoportal.pl/. System automatycznie wypełnia jedno z pól aktywnego wyszukiwania w „Ekoportalu”, tj. pole „Nazwa urzędu” poprzez zawarcie w nim frazy „Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.”. Jednocześnie system automatycznie generuje informację, iż znajduje się w nim 5672 wpisy.

 

Jakość działania i spójność danych ujętych w „Ekoportalu” budzi zastrzeżenia. Do częstych zdarzeń należy zaliczyć brak płynności jego działania co powoduje liczne trudności w wyszukiwaniu i wyświetlaniu danych (np. niespodziewane przerwania procesu wyszukiwania). Główną zauważoną wadą jest jednak rozbieżność danych generowanych przez wyszukiwarkę „Ekoportalu” w przypadkach kiedy:

 • do wyszukiwania użyjemy jedynie wpisu w polu „Nazwa urzędu”,

 • pole „Nazwa urzędu” nie zostanie wypełnione, a z dostępnych list rozwijanych zostaną wybrane opcje „Typ urzędu” oraz „Obszar”.

 

Przegląd wykazu prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęto od próby wyszukania wniosków o wydanie decyzji wydanychw roku 2013, używając następujących opcji wyszukiwania:

 • „Rodzaj dokumentu”: Wnioski o wydanie decyzji,

 • „Typ urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013,

 • „Obszar”: lubuskie.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 33 wyniki. Żaden z nich nie dotyczył wniosków o wydanie decyzji będących w obszarze badania, tj.

 • wniosków o wydanie decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

 • wniosków o wydanie decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 • wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 • wniosków o wydanie decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

 

Opierając się na tych samych kryteriach podjęto próbę wyszukania dostępnych w wykazie decyzji wydanych w roku 2013:

 • „Rodzaj dokumentu”: Decyzje,

 • „Typ urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013,

 • „Obszar”: lubuskie.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 78 wyników. Dwa spośród nich dotyczyły decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych, natomiast jeden dotyczył decyzji w sprawie umorzenia postępowania w zakresie określenie warunków prowadzenia robót dla obiektów małej retencji.

 

Wymienione decyzje mogą być zgodne z obszarem badania, którym są:

 • decyzje dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

 • decyzje w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 • decyzje nakładające przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 • decyzje określające zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

 

Kolejnym krokiem było wyszukaniu postanowień:

 • „Rodzaj dokumentu”: Postanowienia,

 • „Typ urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013,

 • „Obszar”: lubuskie.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 37 wyników. Jedno z postanowień dotyczyło odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zgłoszonego bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku. Postanowienie to mieściło się w więc w obszarze badania, tj. wpis w wykazie dotyczył postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

 

Wobec stwierdzonych różnic w działaniu „Ekoportalu” podjęto próbę wyszukiwania kart w wykazie wypełniając pola „Nazwa urzędu”, „Rodzaj dokumentu” oraz „Data dokumentu”.

 

Podobnie jak w wypadku poprzedniego wyszukiwania rozpoczęto od próby odnalezienia wniosków o wydanie decyzji:

 • „Rodzaj dokumentu”: Wnioski o wydanie decyzji,

 • „Nazwa urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 192 wyniki. Dwa spośród nich dotyczy wniosków w zakresie robót melioracyjnych, a więc mogących dotyczyć wydania decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

 

W następnym kroku podjęto próbę wyszukania dostępnych w wykazie decyzji w następujący sposób:

 • „Rodzaj dokumentu”: Decyzje,

 • „Nazwa urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013.

Tym razem system zwrócił 260 wyników. 1 spośród nich dotyczy decyzji w zakresie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), a 11 dotyczy uzgodnienia warunków prowadzenia robót o charakterze melioracyjnym/regulujących cieki wodne, w więc mogących dotyczyć wydania decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

 

Definiując obszar wyszukiwania w podobny sposób podjęto również próbę wyszukania w wykazie postanowień:

 • „Rodzaj dokumentu”: Postanowienia,

 • „Nazwa urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013.

Efektem tego wyszukiwania było 181 wyników. Mając na uwadze, że Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska wydają postanowienia np. w toku postępowań prowadzonych na całym obszarze województwa przez poszczególnych Wójtów/ Burmistrzów/ Prezydentów Miasta w zakresie decyzji środowiskowych, jest to ilość wyraźnie mała. 7 spośród widniejących w wykazie dotyczy postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi publicznie dostępny wykaz danych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Jego rzetelność, zważając na zakres działania tego organu, budzi jednak wątpliwości ze względu na małą ilość postanowień wydanych w całym roku 2013 (181) oraz przede wszystkim na niejednolite wyniki wyszukiwania, co w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca. Osoba, która próbowałaby uzyskać informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kierując się bezpośrednio na stronę http://www.ekoportal.gov.pl/i korzystając z wyszukiwarki poprzez wybranie „Typu urzędu” i „Obszaru” otrzymałaby zupełnie inne dane niż osoba, która została przekierowana ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Różnice w otrzymanych wynikach ilustruje poniższa tabela:

 

 

Ilość dokumentów

Lp.

Rodzaj dokumentu

Wyszukiwanie 1

Wyszukiwanie 2

1

Wnioski o wydanie decyzji

33

192

2

Decyzje

78

260

3

Postanowienia

37

181

 

Jednocześnie należy potwierdzić, że karty poszczególnych dokumentów są zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
W zależności od karty niektóre pola nie są jednak wypełniane.

2.1.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

W dniu 13-05-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim prośbę o udostępnienie informacji dotyczących (list polecony):

1) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

2) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

3) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

4) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

5) liczby wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie papierowej i przesłanie jej na podany adres korespondencyjny.

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 15-05-2014r.

W dniu 30-05-2014r. na podany przeze mnie adres korespondencyjny otrzymałem pismo z następującą informacją:

„Odpowiadając na wniosek, z dnia 15 maja 2014 r. (data wpływu do RDOŚ) sprawie udostępnienia informacji o środowisku w zakresie informacji dotyczących liczby wniosków, które wpłynęły do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie i art. 97 ustawy ooś informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) jest to informacja o środowisku.

W związku z powyższym udostępnienie informacji nastąpi na podstawie art. 26 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy. Zgodnie z powyższym przepisem za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesłanie pobiera się opłaty naliczane w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim udostępnia informacje, tj.:

 • Z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2014 r., poz. 210 tj.):

- w 2013 r. wpłynęło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 9 wniosków o wydanie decyzji w spr. uzgodnienia działań naprawczych/rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego, 5 wniosków zostało zrealizowanych, natomiast 4 pozostałe postępowania zostały przeniesione na rok 2014;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. nie prowadził w 2013 r. postępowań z zakresu szkód w środowisku w oparciu o art. 15 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. nie prowadził w 2013 r. postępowań z zakresu szkód w środowisku w oparciu o art. 17 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

- w 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. otrzymał 5 zgłoszeń szkód w środowisku, w wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających, wydał w 2013 r. - 6 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, w tym jedno postanowienie zostało wydane w związku ze zgłoszeniem z 2012 r.;

 • W ramach realizacji art. 97 ustawy ooś w roku 2013, wpłynęło 48 wniosków, w tym 5 wnioskodawcom odmówiono wszczęcia postępowania, kierując ich sprawy na właściwy tok postępowania administracyjnego, przewidziany dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

 • na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy ooś wydane zostały 43 postanowienia, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził, iż przedsięwzięcia nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, stąd też nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

Za udostępnienie informacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415) naliczona została opłata w wysokości 11,10 zł (słownie: jedenaście złotych 10/100). Na powyższą kwotę składają się następujące opłaty:

- 5,00 zł - za wyszukanie informacji do 10 dokumentów;

- 6,10 zł - opłata za przesyłkę.

Powyższą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni na rachunek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. nr konta 55 1010 1704 0062 6222 3100 0000 z dopiskiem „403.75.2014 - Opłata za udostępnienie informacji o środowisku”.

 

Ww. informacja została doręczona w terminie 15 dni, nie przekraczając ustawowego terminu jednego miesiąca wskazanego w 14 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Żądana opłata została wpłacona w dniu 10-06-2014r.

Z uwagi na wątpliwości co do zakresu przekazanych danych w dniu 10-06-2014r. na adres poczty elektronicznej sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, skierowałem prośbę o udzielenie informacji w następującym zakresie:

„[…] Zgodnie z moim wnioskiem z dnia 13.05.2014r. na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.), prosiłem o udostępnienie informacji dotyczących m.in. liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Zgodnie z Państwa odpowiedzią w ww. zakresie odniesiono się do art. 97 ustawy, informując o postanowieniach wydawanych na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy ooś.

Zapytanie natomiast dotyczyło wniosków o wydanie decyzji i decyzji wydawanych dla

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś do zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W art. 96 ust. 2 ustawy w związku z art. 72 ust. 1 wymieniono następujące decyzje wynikające z ustawy o ochronie przyrody:

- zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów,

- decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz

budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych.

Ponieważ RDOŚ wydaje tylko te drugie decyzje, to proszę o uzupełnienie przekazanych już informacji we wskazanym zakresie dla roku 2013, tj. czy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim:

- otrzymał wnioski dot. ww. decyzji (wraz z podaniem ich ilości),

- wydał ww. decyzje i czy były one poprzedzone procedurą ooś na podstawie art. 96 ustawy ooś (wraz z podaniem ich ilości)”.

W dniu 23-06-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem informację wraz z załącznikiem w postaci pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie z którego treścią:

„W uzupełnieniu do udostępnionych informacji o środowisku w dniu 27 maja 2014 r. w związku z Pana pismem z 10 czerwca 2014 r. w sprawie udostępnienia informacji dotyczących liczby wniosków, które wpłynęły do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w 2013 r. o wydanie decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 200 informuję, że w roku 2013, w ramach realizacji art. 118 ustawy o ochronie przyrody wpłynęło 12 wniosków, w konsekwencji 12 wnioskodawcom wydano stosowne decyzje o warunkach prowadzenia robót. W jednym przypadku wydane zostało postanowienie w myśl art. 96 ustawy ooś, a następnie art. 97 ust. 5, zgodnie z którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził, iż przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, dlatego nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000”.

2.1.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

Celem porównania posłużono się wynikami weryfikacji danych zawartych w „Ekoportalu” sposobem wyszukiwania uwzględniającym „Rodzaj dokumentu”, „Nazwę urzędu” i „Data dokumentu”. Weryfikacja danych poprzez porównanie ich z wykazem dokumentów wyszukiwanym ma podstawie „Typu urzędu” dałaby zupełnie rozbieżny wynik.

W zakresie dokumentów, które były przedmiotem badania należy stwierdzić, że:

 • liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), niejest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 23-06-2014r. Na podstawie publicznie dostępnego wykazu danych w „Ekoportalu” zidentyfikowano 2 wnioski i 11 decyzji w zakresie uzgodnienia robót, według przesłanych danych w roku 2013 wpłynęło 12 wniosków i wydano 12 decyzji. Należy jednak podkreślić, że żaden z wniosków i żadne z decyzji nie mieści się w katalogu badanych dokumentów. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, nie przeprowadzano w ramach tych postępowań oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

 • liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku(art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), nie jest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 30-05-2014r. W „Ekoportalu” nie zidentyfikowano żadnego wniosku o wydanie decyzji w sprawie uzgodnienie działań naprawczych oraz odnaleziono 1 decyzję w tym zakresie. Zgodnie z przesłaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim informacją pisemną, w 2013 r. zostało złożonych 9 wniosków o wydanie decyzji w sprawieuzgodnienia działań naprawczych i wydano 5 decyzji w tym zakresie.

 • liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku(art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), jest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 23-06-2014r. W roku 2013 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimnie wszczynał takich procedur.

 • liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), jest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 30-05-2014r. W roku 2013 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimnie wszczynał takich procedur.

 • liczba wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), nie jest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 30-05-2014r. Według publicznego wykazu postanowień było 7 a według przesłanej informacji pisemnej 6.

 

Po udzieleniu odpowiedzi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimw dniu 25-06-2014r. dokonano weryfikacji danych zawartych w „Ekoportalu” w zakresie będącym przedmiotem badania. Wwykazie nie wprowadzono żadnych zmian.

2.1.4. Pozyskanie danych

W dniu 10-07-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimprośbę o udostępnienie informacji dotyczących treści (list polecony):

 1. złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

 2. złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 3. złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 4. wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie elektronicznej i przesłanie jej na podany adres poczty elektronicznej.

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 11-07-2014r.

W dniu 07-08-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem informację zawierającą skan pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim o następującej treści:

„Odpowiadając na wniosek z dnia 11 lipca 2014 r. (data wpływu) w sprawie wniosków i postanowień, dotyczących postępowań prowadzonych w roku 2013, na podstawie art. 96 i 97 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że jest to informacja o środowisku (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)., zgodnie z ustawą cytowaną wyżej.

W związku z powyższym udostępnienie informacji nastąpi na podstawie art. 26 ust. 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

Zgodnie z powyższym przepisem za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesłanie pobiera się opłaty naliczane w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim dysponuje i może udostępnić wskazane informacje, w wersji elektronicznej, w postaci plików PDF, JPG, tj.

-> wniosków i postanowień, dotyczących postępowań prowadzonych w roku 2013, na podstawie art. 96 i art. 97 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Za udostępnienie informacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415) naliczona została opłata w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych00/100). Na powyższą kwotę składają się następujące opłaty:

- 5,00 zł - za wyszukiwanie informacji do 10 dokumentów;

- 25,50 zł - za wyszukanie informacji powyżej 10 dokumentów (5 x 51dok. x 0,1);

- 29,50 zł - za przekształcenie informacji polegającej na skanowaniu (295 str. x 0,10zł).

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni na rachunek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie ' Wlkp. nr konta 55 1010 1704 0062 6222 3100 0000 z dopiskiem „403.102.2014 - Oplata za udostępnienie informacji o środowisku".

W dniu 07-08-2014r. żądana opłata została wniesiona, a w dniu 08-07-2014r. na adres poczty elektronicznej krystyna.poszelezna.gorzowwlkp@rdos.gov.plprzekazałem potwierdzenie wpłaty.

W dniu 11-08-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem informację zawierającą adres serwera FTP oraz dane do logowanie, które miały umożliwić pobranie wnioskowanych danych.

Ze względu na niemożność zalogowania się w dniu 12-08-2014r. na adres poczty elektronicznej krystyna.poszelezna.gorzowwlkp@rdos.gov.plskierowałem informację z opisem problemu.

W tym samym dniu (12-08-2014r.) na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem nowe dane dotyczące logowania. Tym razem udało się bez żadnych problemów zalogować i pobrać udostępnione skany dokumentów.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, dokumentacja została przekazana w terminie jednego miesiąca i jednego dnia. Jest to nieistotne przekroczenie terminu wskazanego w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wynikające z problemów technicznych.

2.2. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

2.2.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

Weryfikacji publicznie dostępnych danych prowadzonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dokonano w dniach 29-04-2014r. i 06-05-2014r.

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego prowadzi stronę internetową pod adresem http://www.gorzow.pl/. Bezpośrednio na stronie głównej portalu znajduje się odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej, znajdującego się w lokalizacjihttp://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.

Przeglądając Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nie wykazano bezpośredniego odnośnika dotyczące publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie.Wobec tego wybrano najpierw odnośnik „Rejestry i ewidencje”. Po jego wybraniu strona WWW przekierowywuje użytkownika na stronę e-urzędu - http://www.eurzad.gorzow.pl/. Na stronie tej znajdują się dwa odnośniki: „System Informacji o Środowisku (nowa wyszukiwarka kart informacyjnych)” i „System Informacji o Środowisku (wersja sprzed zmiany przepisów prawnych)”.

Trudno zweryfikować jaką zmianę przepisów prawnych mieli autorzy ww. strony internetowej. Po wybraniu odnośnika „System Informacji o Środowisku (wersja sprzed zmiany przepisów prawnych)” nie pojawiają się żadne dodatkowe informacje. Zostajemy natomiast przekierowani na stronę internetową Systemu Informacji o Środowisku (SIOS) znajdującą się w lokalizacji http://www.gorzow.sios.pl/. W tej lokalizacji brak jest jednak jakichkolwiek danych – nie odnajdziemy tutaj żadnych kart informacyjnych.

Po wybraniu odnośnika „System Informacji o Środowisku (nowa wyszukiwarka kart informacyjnych)” zostajemy przekierowani na stronę internetową https://www.system.sios.pl/search. W tym momencie nie zostają wyświetlone żadne karty informacyjne lub też inne informacje dotyczące Gorzowa Wielkopolskiego. Można natomiast użyć systemu wyszukiwania portalu SIOS, jednak po wybraniu opcji wyszukiwania „Rodzaj dokumentu – wnioski o wydanie decyzji” system ulega „zawieszeniu” i nie pozwala ani na wskazanie dodatkowych kryteriów wyszukiwania, ani na wyszukiwanie w ogóle (nieaktywny przycisk „Szukaj”).

Portal SIOS działa jednak, jeśli wejdziemy na niego bezpośrednio przez stronę https://www.system.sios.pl/search. Natomiast w każdym przypadku, jeśli zostaniemy do niego przekserowani ze strony internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, brak będzie możliwości wyszukiwania informacji w wykazie z uwagi na „zawieszania się” systemu.

Kierując się bezpośrednio na stronę internetową https://www.system.sios.pl/searchpodjęto próbę wyszukania dokumentów znajdujących się w badanym zbiorze. W tym celu w pierwszej kolejności wybrano następujące kryteria wyszukiwania:

 • Rok wydania dokumentu: 2013,

 • Rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji,

 • Województwo: lubuskie,

 • Powiat: Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu),

 • Gmina: Gorzów Wielkopolski.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 4 wyniki – wszystkie dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

W kolejnym kroku podjęto próbę wyszukania kart informacyjnych dotyczących decyzji, wybierając następujące kryteria wyszukiwania:

 • Rok wydania dokumentu: 2013,

 • Rodzaj dokumentu: decyzje,

 • Województwo: lubuskie,

 • Powiat: Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu),

 • Gmina: Gorzów Wielkopolski.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 307 wyników, dotyczących decyzji administracyjnych o różnym charakterze. Zawężono więc obszar poszukiwania ustalając następujące jego kryteria:

 • Rok wydania dokumentu: 2013,

 • Rodzaj dokumentu: decyzje,

 • Nazwa dokumentu: drzew,

 • Województwo: lubuskie,

 • Powiat: Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu),

 • Gmina: Gorzów Wielkopolski.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 253 wyniki. Ilość wpisów dotycząca została również zweryfikowana poprzez przegląd wykazu decyzji wyświetlanych bez wpisywania kryterium „Nazwa dokumentu: drzew”. W obu przypadkach nie stwierdzono niezgodności.

Wątpliwość budzi więc fakt ogromnej przewagi ilości wpisów dotyczących wydanych decyzji w stosunku do wniosków o wydanie decyzji (4 do 253). Z karty informacyjnej każdej z decyzji można jednak przy pomocy odnośnika zobaczyć również kartę informacyjną wniosku. Brak jest zatem sprawnego funkcjonowania systemu wyszukiwania portalu SIOS.

W wykazie brak jest wpisów dotyczących decyzji w sprawie nałożenia kar za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów.

Jednocześnie, w zakresie dostępnych kart informacyjnym, można potwierdzić, że są one zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

2.2.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

W dniu 13-05-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego prośbę o udostępnienie informacji dotyczących (list polecony):

 1. liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),

 2. liczby wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie papierowej i przesłanie jej na podany adres korespondencyjny.

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 15-05-2014r.

W dniu 26-05-2014r. na podany przeze mnie adres korespondencyjny otrzymałem pismo zawierające następujące informacje:

„Odpowiadając na Pana pismo z dnia 13.05.2014 r. w sprawie udzielenia informacji na temat postępowańadministracyjnych dotyczących drzew i krzewów informuję, co następuje:

1) W 2013 r. do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. wpłynęło 268 wniosków o wydanie zezwoleńna usunięcie drzew lub krzewów. Prezydent wydałw tym okresie 247 zezwoleń.

2) W roku 2013 nie została wydana ani jedna decyzja nakładająca karępieniężnąza zniszczenie lub usunięcie bez zezwolenia drzew lub krzewów”.

Żądane informacje zostały przekazane przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w terminie 11 dni. Tym samym organ udzielił odpowiedzi w terminie zgodnym z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

2.2.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

W zakresie dokumentów, które były przedmiotem badania należy stwierdzić, że:

 • liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczba wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody) niejest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 26-05-2014r. Zgodnie z publicznie dostępnym wykazem danych we wskazanym okresie w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego złożono 4 wnioski o wydanie decyzji i wydano 253 decyzje. Zgodnie z otrzymaną informacją pisemną do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w tym czasie wpłynęło 268 wniosków i wydano 247 decyzji. Znaczna różnica w ilości wniosków o wydanie decyzji wynika jednak z nieprawidłowego działania portalu SIOS, a nie z braku wpisów dokonanych w nim przez pracowników Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

 • liczba wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)jest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 26-05-2014r. Organ w tym czasie nie wydawał takich decyzji.

Po udzieleniu odpowiedzi przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiegow dniu 04-06-2014r. dokonano weryfikacji danych zawartych w wykazie w zakresie będącym przedmiotem badania. Wwykazie nie wprowadzono żadnych zmian.

2.2.4. Pozyskanie danych

W dniu 05-06-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego prośbę o udostępnienie informacji dotyczących treści (list polecony):

 1. złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody);

 2. wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie elektronicznej
i przesłanie jej na podany adres poczty elektronicznej.

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 09-06-2014r.

W dniu 23-06-2014r. na podany adres korespondencyjny otrzymałem informację , iż:

„Zgodnie z art. 261 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm,), w związku z Pana wnioskiem z dnia 04.06.2014 r. o udostępnienie skanów złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i wydanych w 2013 r. zezwoleńna usunięcie drzew i krzewów oraz wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karępieniężnąza zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów wzywam do uiszczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, opłaty za przekształcanie informacji o środowisku polegające na skanowaniu dokumentów w kwocie 142,00 złoraz dostarczenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. dowodu zapłaty opłaty. W tytule przelewu proszęwpisa

„opłata za udostępnienie informacji o środowisku".

Obowiązek uiszczenia opłaty wynika z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415), który stanowi, że opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 złza każdąstronę. Dokumentacja wnioskowana do udostępnienia składa sięz 1420 stron.

Należnośćpowyższąnależy wpłaci

do kasy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub na konto: Gospodarczy Bank Spółdzielczy O/Gorzów Wlkp. Nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003.

Jeżeli we wskazanym terminie należności nie zostanąuiszczone podanie zostanie zwrócone wnioskodawcy”.

Żądana przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego opłata została wniesiona w dniu 24-06-2014r. W dniu 25-06-2014r. na adres Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przesłano potwierdzenie wniesienia opłaty (zostało ono doręczone w dniu 30-06-2014r.).

Pismem z dnia 02-07-2014r. doręczonym na podany adres korespondencyjny Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przesłał informację o przedłużeniu terminu na udostępnienie żądanych informacji do dwóch miesięcy z uwagi na konieczność skanowania dużej ilości dokumentów.

Skany dokumentów będących przedmiotem badania zostały przekazane na płycie CD doręczonej przez Pocztą Polską na podany adres korespondencyjny w dniu 31-07-2014r.

Biorąc pod uwagę, iż wskazany przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego termin załatwienia sprawy upływał 30-08-2014r., żądane dokumenty zostały przekazane w terminie zgodnymz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Informacje zostały przekazane w żądanej formie, jednak sposób udostępnienie był inny niż wskazano we wniosku (przesłanie skanów na płycie CD wobec prośby o przekazanie informacji na podany adres poczty elektronicznej).

2.3. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim

2.3.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim nie prowadzi własnej strony internetowej. Dostępne informacje o tym ogrania można odnaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow, jednak nie znajdują się tam żadne dane dotyczące prowadzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim jako organ wydający decyzje w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach objętych ochroną konserwatorską w oparciu o art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie, nie prowadzi wymaganego przepisami prawa publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

2.3.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

W dniu 13-05-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim prośbę o udostępnienie informacji dotyczących (list polecony):

 1. liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody),

 2. liczby wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie papierowej i przesłanie jej na podany adres korespondencyjny.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 15-05-2014r.

 

W dniu 26-05-2014r. na podany przeze mnie adres korespondencyjny otrzymałem pismo zawierające następujące informacje:

„Po zapoznaniu sięz przedłożonym przez Pana wnioskiem z dnia 13.05.2014r. (doręczonym dnia 15.05.2014r.) w sprawie udostępnienia danych o ilości pozwoleńna usunięcie drzew lub krzewów informuję, że w 2013r. do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. wpłynęły 4 wnioski o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

 

Miejski Konserwator Zabytków wydał3 pozwolenia na usunięcie drzew i 1 pozwolenie na przeprowadzenie cięćpielęgnacyjnych drzewa zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

 

Jednocześnie informuję, że Miejski Konserwator Zabytków nie wydałw 2013r. pozwoleńz art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody”.

 

Żądane informacje zostały przekazane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 11 dni. Tym samym organ udzielił odpowiedzi w terminie zgodnym z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

 

2.3.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

 

Porównanie jest niemożliwe. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim nie prowadzi publicznie dostępnego wykazu danych.

 

2.3.4. Pozyskanie danych

 

W dniu 05-06-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim prośbę o udostępnienie informacji dotyczących treści (list polecony) złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

 

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie elektronicznej
i przesłanie jej na podany adres poczty elektronicznej.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 09-06-2014r.

 

W dniu 20-06-2014r. na podany adres korespondencyjny otrzymałem informację , iż:

 

„Po zapoznaniu sięz przedłożonym przez Pana wnioskiem z dnia 04.06.2014r. (doręczonym dnia 09.06.2014r.) w sprawie udostępnienia treści złożonych w 2013r. wniosków o wydanie zezwolenia i wydanych w 2013r. zezwoleńna usunięcie drzew i krzewów w formie elektronicznej (skany dokumentów) oraz zgodnie z art. 261 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) wzywam Pana do uiszczenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, opłaty za przekształcenie informacji o środowisku polegające na skanowaniu dokumentów w kwocie 3,00 złoraz dostarczeniu do Wydziału Administracji Budowlanej - Pracowni Miejskiego Konserwatora Zabytków dowodu opłaty.

 

Należnośćpowyższąnależy wpłaci

do kasy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 lub na konto 07836300040000396820000003. W tytule wpłaty proszę wpisa

„opłata za udostępnienie informacji o środowisku".

 

Obowiązek uiszczenia opłaty wynika z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 201 Or. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215, poz. 1415), który stanowi, że opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0, 10 złza każdąstronę.

 

Jeżeli należnośćnie zostanie uiszczona w podanym terminie wniosek pozostanie bez rozpoznania i załatwienia”.

 

Żądana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim opłata została wniesiona, a dokumenty będące przedmiotem badania zostały przekazane w formie kserokopii na podany adres korespondencyjny w dniu 14-07-2014r.

 

Żądane dokumenty zostały przekazane w terminie zgodnymz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednak forma i sposób udostępnienia były inne niż wskazano we wniosku.

 

2.4. Urząd Miasta Zielona Góra

 

2.4.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

 

Weryfikacji publicznie dostępnych danych prowadzonych przez Urząd Miasta Zielona Góra dokonano w dniu 06-05-2014r.

 

Urząd Miasta Zielona Góra prowadzi stronę internetową pod adresem http://www.zielona-gora.pl/.Bezpośrednio na stronie głównej portalu znajduje się odnośnik „Informacje o stanie środowiska”, który przekierowuje użytkownika na portal http://www.ekokarty.pl/wykaz/zielonagora/.

 

Na stronie głównej ww. portalu znajdują się dwa odnośniki: „Nowe karty (dodane po 16-11-2010)" i „Stare karty (dodane przed 16-11-2010)".

 

Również główna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (http://bip.zielonagora.pl/) zawiera odnośnik do „Informacji o środowisku”. Po jego wybraniu pojawia się informacja o kartach sprzed i po listopadzie 2010r.

 

W obu przypadkach odnośnik dotyczący nowych kart przekierowuje użytkownika na stronę internetowąhttp://www.ekokarty.pl/wykaz/zielonagora/index.php?rob= nowawyszukiwarka.

 

Po wpisaniu w pole wyszukiwania frazy „drzew” system zwraca 2406 wyników dotyczących lat 2010-2014 i dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów.

 

Celem zawężenia obszaru poszukiwań wybrano więc pole „Wyszukiwania zaawansowane”, określając następujące parametry:

 • Rok wydania dokumentu: 2013,

 • Rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 292 wyniki, dotyczące decyzji administracyjnych o różnym charakterze. Zawężono więc obszar poszukiwania ustalając następujące jego kryteria:

 • Rok wydania dokumentu: 2013,

 • Rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji,

 • Temat dokumentu: ochrona zwierząt i roślin.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 167 wyników, dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

 

Kolejnym krokiem było wyszukanie decyzji. W tym celu określono następujące kryteria wyszukiwania:

 • Rok wydania dokumentu: 2013,

 • Rodzaj dokumentu: decyzje,

 • Temat dokumentu: ochrona zwierząt i roślin.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 0 wyników. W systemie brak jest możliwości wyszukania decyzji.

 

W związku z powyższym podjęto próbę sprawdzenia czy w systemie znajdują się w ogóle decyzje dotyczące usuwania drzew i krzewów (lub nałożenia kar za ich zniszczenia), określając parametry wyszukiwania w następujący sposób:

 • Rodzaj dokumentu: decyzje,

 • Nazwa dokumentu: drzew.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 207 wyników. Wszystkie dotyczyły zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z lat 2010 i 2011.

 

Podjęto również próbę wyszukania decyzji w zakresie kar za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów przy użyciu następujących kryteriów wyszukiwania:

 • Rodzaj dokumentu: decyzje,

 • Nazwa dokumentu: kary.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 0 wyników.

 

W systemie używanym przez Urząd Miasta Zielona Góra nie działa sprawnie opcja wyszukiwania informacji o decyzjach. Trudno stwierdzić czy w ogóle wydawano decyzje o nałożeniu kar, a ponadto brak jest bezpośredniego dostępu do decyzji związanych z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wydanych w latach innych niż 2010 i 2011. Z każdej z kart dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z roku 2013 można natomiast przejść na kartę dotyczącą wydanej w danej sprawie decyzji.

 

Jednocześnie należy potwierdzić, że karty poszczególnych dokumentów są zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, a poszczególne pola są wypełniane.

 

2.4.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

 

W dniu 13-05-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Urzędu Miasta Zielona Góra prośbę o udostępnienie informacji dotyczących (list polecony):

 1. liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),

 2. liczby wydanych w 2012 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie papierowej i przesłanie jej na podany adres korespondencyjny.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 15-05-2014r.

 

W dniu 28-05-2014r. na podany przeze mnie adres korespondencyjny otrzymałem pismo zawierające następujące informacje:

„informuję, że Prezydent Miasta Zielona Góra w 2012 roku rozpatrzył 466 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz wydał 396 decyzji - zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. W 2012 roku zostały wydane 2 decyzje nakładające karę pieniężną za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia”.

 

Żądane informacje zostały przekazane przez Urząd Miasta Gorzowa Zielona Góra w terminie 13 dni. Tym samym organ udzielił odpowiedzi w terminie zgodnym z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

Ze względu na błąd zawarty w zapytaniu (wskazanie roku 2012)w dniu 04-06-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Urzędu Miasta Zielona Góra prośbę o uzupełnienie danych poprzez udostępnienie informacji dotyczących (list polecony):

 1. liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),

 2. liczby wydanych w 2012 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie papierowej i przesłanie jej na podany adres korespondencyjny.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 06-06-2014r.

 

W dniu 16-06-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem informację, do które załączono skan pisma z żądanymi informacjami wraz z prośbą o uznanie takiej formy przekazanie danych za wystarczającą. Ze względu na fakt, iż głównym celem badań jest pozyskanie informacji, a forma ich dostarczenia ma charakter drugorzędny, potwierdziłem tę formę odpowiedzi na wniosek skierowany do Urzędu Miasta Zielona Góra. Zgodnie z treścią otrzymanych informacji Prezydent Miasta Zielona Góra w 2013 roku rozpatrzył 450 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz wydał 393 decyzje – zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. W 2013 roku nie wydano decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów.

 

Żądane informacje zostały przekazane przez Urząd Miasta Gorzowa Zielona Góra w terminie 10 dni. Tym samym organ udzielił odpowiedzi w terminie zgodnym z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

2.4.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

 

W zakresie dokumentów, które były przedmiotem badania należy stwierdzić, że:

 • liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczba wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody) niejest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 16-06-2014r.Zgodnie z publicznie dostępnym wykazem danych we wskazanym okresie w Urzędzie Miasta Zielona Góra złożono167 wniosków o wydanie decyzji, jednocześnie w systemie nie odnaleziono żadnych decyzji. Zgodnie z otrzymaną informacją pisemną do Prezydenta Miasta Zielona Góra w tym czasie wpłynęło 450 wniosków i wydano 393 decyzje. Różnice w ilości otrzymanych danych są znaczne, natomiast zasadnicza różnica w ilości decyzji wynika jednak z nieprawidłowego działania portalu używanego przez Urząd Miasta Zielona Góra.

 • liczba wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)nie była możliwa do zweryfikowania.W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Miasta Zielona Góra brak było możliwości wyszukania decyzji.

 

Po udzieleniu odpowiedzi przez Urząd Miasta Zielona Góraw dniu 25-06-2014r. dokonano weryfikacji danych zawartych w wykazie w zakresie będącym przedmiotem badania. Wwykazie nie wprowadzono żadnych zmian.

 

2.4.4. Pozyskanie danych

 

W dniu 10-07-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Urzędu Miasta Zielona Góra prośbę o udostępnienie informacji dotyczących treści (list polecony):

 1. złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody);

 2. wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie elektronicznej
i przesłanie jej na podany adres poczty elektronicznej.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 11-07-2014r.

 

W dniu 15-07-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem pismo o następującej treści:

 

„Działając w oparciu o art. 13 i 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2014 r., poz.782 tekst jednolity) informuję, że wniosek z dnia 10 lipca 2014 r. dotyczy udostępnienia dokumentów urzędowych w postaci decyzji administracyjnych oraz udostępnienia wniosków złożonych przez osoby fizyczne i prawne. Decyzje administracyjne jako dokumenty urzędowe podlegają udostępnieniu, natomiast wnioski, jako dokumenty prywatne, w myśl cytowanej ustawy, nie mają charakteru informacji publicznej, dlatego nie podlegają udostępnieniu.

Ponadto informuję, że przy realizacji wniosku, Urząd Miasta Zielona Góra poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej dotyczącej treści wydanych w 2013 roku decyzji administracyjnych.

 

Ustalono, że dodatkowe koszty wyniosą 238,50 zł.

 

Podaną kwotę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Zielona Góra Nr: PKO BP 83 1020 5402 0000 0702 0028 0784. Natomiast po uzyskaniu informacji o dokonanej wpłacie (dowód wpłaty) przekazanej na adres: m.pieta@um.zielona-gora.pl, przystąpimy do realizacji wniosku.

 

Jednakże zawiadamiam wnioskodawcę, że z uwagi na okres urlopowy pracowników Biura Ochrony Środowiska w Departamencie Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta Zielona Góra, realizacja wniosku z dnia 10 lipca 2014 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta Zielona Góra 11 lipca 2014 r.) nastąpi w terminie do dnia 11 września 2014 r.”

 

Żądana przez Urząd Miasta Zielona Góra opłata została wniesiona w dniu 22-07-2014r. W dniu 23-07-2014r. na adres poczty elektronicznej m.pieta@um.zielona-gora.plprzekazałem potwierdzenie dokonania żądanej opłaty wraz z informacją, iż podtrzymuję swój wniosek zawarty w piśmie z dnia 10.07.2014r. w zakresie udostępnienia treści złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ustawy o ochronie przyrody) zarówno w Urzędzie Miasta Zielona Góra jak i u Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. W wypadku dalszej odmowy udostępnienia informacji w tym zakresie proszę o przekazanie Państwa stanowiska w formie zgodnej z zapisami ustawy.

 

Pismem z dnia 31-07-2014r. przekazanym na podany adres korespondencyjny otrzymałem informację o następującej treści:

„W nawiązaniu do e-maila z dnia 23 lipca 2014 r., w którym ponawia Pan żądanie udostępnienia postaci treści wniosków, dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, złożonych w Urzędzie Miasta Zielona Góra w 2013 roku, informuję, że podtrzymujęswoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 15 lipca 2014 r.

 

Wszelkiego rodzaju dokumenty prywatne, które podmiot prywatny kieruje do organu administracji publicznej nie stanowiąinformacji publicznej. W tej sytuacji, na organie ciąży jedynie obowiązek powiadomienia o tym fakcie wnioskodawcy. Brak jest natomiast podstaw prawnych do rozstrzygania o sprawie w formie decyzji administracyjnej.

 

Jednocześnie informuję, że przystąpiono do realizacji wniosku z dnia 10 lipca 2014 r. w zakresie wykonania skanów decyzji administracyjnych dotyczących wydanych zezwoleńna usunięcie drzew i krzewów w 2013 roku. W terminie do dnia 11 września 2014 r. wnioskodawca otrzyma skany żądanych decyzji.

 

Natomiast skany 6 decyzji administracyjnych wydanych, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra, przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, zostały w dniu 25 lipca 2014 r. przekazane drogąelektroniczna na adres wnioskodawcy”.

 

Po otrzymaniu ww. stanowiska w dniu 14-08-2014r. wniosłem odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

 

Ww. odwołanie zostało doręczone do Urzędu Miasta Zielona Góra w dniu 21-08-2014r. Na dzień sporządzania raportu odwołanie nie zostało jeszcze rozpatrzone. W dniu 10-09-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem informację, że odwołanie zostało przekazane, wraz z aktami sprawy, 28-08-2014 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

 

Skany dokumentów będących przedmiotem badania (tylko decyzje) zostały przekazane na płycie CD doręczonej przez Pocztą Polską na podany adres korespondencyjny w dniu 12-09-2014r.

 

Biorąc pod uwagę, iż wskazany przez Urząd Miasta Zielona Góra termin załatwienia sprawy upływał 11-09-2014r., żądane dokumenty zostały przekazane z nieistotnym opóźnieniemi zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Informacje zostały przekazane w żądanej formie, jednak sposób udostępnienie był inny niż wskazano we wniosku (przesłanie skanów na płycie CD wobec prośby o przekazanie informacji na podany adres poczty elektronicznej).

 

2.5. Miejski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze

 

2.5.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

 

Miejski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze nie prowadzi własnej strony internetowej. Dostępne informacje o tym ogrania można odnaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra http://bip.zielonagora.pl/, jednak nie znajdują się tam żadne dane dotyczące prowadzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie.

 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Miejski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze jako organ wydający decyzje w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach objętych ochroną konserwatorską w oparciu o art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie, nie prowadzi wymaganego przepisami prawa publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

2.5.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

 

W dniu 13-05-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze prośbę o udostępnienie informacji dotyczących (list polecony):

 1. liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody),

 2. liczby wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie papierowej i przesłanie jej na podany adres korespondencyjny.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 15-05-2014r.

 

W dniu 28-05-2014r. na podany przeze mnie adres korespondencyjny otrzymałem pismo zawierające następujące informację, iż Miejski Konserwator Zabytków w 2013 roku rozpatrzył 6 wniosków i wydał 6 decyzji - zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

 

Żądane informacje zostały przekazane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze w terminie 13 dni. Tym samym organ udzielił odpowiedzi w terminie zgodnym z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

2.5.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

 

Porównanie jest niemożliwe. Miejski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze nie prowadzi publicznie dostępnego wykazu danych.

 

2.5.4. Pozyskanie danych

 

W dniu 10-07-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze prośbę o udostępnienie informacji dotyczących treści (list polecony) złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

 

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie elektronicznej
i przesłanie jej na podany adres poczty elektronicznej.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 11-07-2014r.

 

Otrzymane w dniu 15-07-2014r. na podany adres poczty elektronicznej stanowisko dotyczące wniosków o wydanie decyzji i decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Zielona Góra dotyczyło również spraw prowadzonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Tym samym organ również w tym wypadku odmówił udostępnienia treści wniosków o wydanie decyzji, a żądana opłata zawierała również należność za udostępnienie decyzji wydanych przez miejskiego konserwatora zabytków. Kolejne kroki w tej sprawie pokrywają się z korespondencją kierowaną w sprawie Urzędu Miasta Zielona Góra, łącznie z wniesieniem odwołania (dotyczyło ono również odmowy udostępnienia treści wniosków złożonych u miejskiego konserwatora zabytków).

 

Skany dokumentów będących przedmiotem badania (tylko decyzje) zostały przekazane na podany adres poczty elektronicznej w dniu 25-07-2014r.

 

Biorąc pod uwagę, iż wskazany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze termin załatwienia sprawy upływał 11-09-2014r., żądane dokumenty zostały przekazane w terminie zgodnymz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

2.6. Urząd Gminy Lubrza

 

2.6.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

 

Weryfikacji publicznie dostępnych danych prowadzonych przez Urząd Gminy Lubrza dokonano w dniu 06-05-2014r.

 

Urząd Gminy Lubrza prowadzi stronę internetową pod adresem http://www.lubrza.pl/. Bezpośrednio na stronie głównej portalu znajduje się odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej, znajdującego się w lokalizacji http://www.bip.lubrza.pl/.

 

Bezpośrednio na ww. stronie znajduje się odnośnik „Rejestr informacji o środowisku”.Po jego wybraniu pojawiają się opcje dotyczące przeglądu danych zawartych w rejestrze, tj. „Szukaj”, „Typ formularza”, „W roku”, „Pokaż ostatnie”, „Na stronie”, „Data publikacji”.

 

Bez względu na to, którego z ww. kryteriów użyjemy, w systemie nie ukażą się żadne dane.

 

Dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubrza sprawdzono również odnośnik „Ochrona środowiska”. W tej lokalizacji odnaleziono dwie informacje dotyczące programu usuwania azbestu, w tym informację o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego programu z roku 2013, która zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinna znaleźć się z wykazie danych o środowisku i jego ochronie.

 

Danych dotyczących Gminy Lubrza nie odnaleziono także w „Ekoportalu” i systemie „SIOS”.

 

Gmina Lubrza nie prowadzi wymaganego prawem wykazu informacji o środowisku i jego ochronie.

 

2.6.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

 

W dniu 13-05-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Urzędu Gminy Lubrza prośbę o udostępnienie informacji dotyczących (list polecony):

 1. liczby sporządzonych w 2013 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

 2. liczby sporządzonych w 2013 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

 3. liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i liczby wydanych w 2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie papierowej i przesłanie jej na podany adres korespondencyjny.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 15-05-2014r.

 

W dniu 26-05-2014r. na podany przeze mnie adres korespondencyjny otrzymałem pismo z następującą informacją:

„1) liczba sporządzonych w 2013 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 1,

2) liczba sporządzonych w 2013 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 1,

3) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2 w tym jedno postępowanie zakończone decyzją umarzającą,

4) liczba wydanych w 2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wydana 1 decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

 

Ww. informacja została doręczona w terminie 11 dni, a więc w terminie zgodnymz wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

2.6.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

 

Porównanie jest niemożliwe. Urząd Gminy Lubrza nie prawidłowo publicznie dostępnego wykazu danych.

 

Po udzieleniu odpowiedzi przez Urząd Gminy Lubrza w dniu 03-06-2014r. dokonano weryfikacji danych zawartych w „Ekoportalu” w zakresie będącym przedmiotem badania. Wwykazie nie wprowadzono żadnych zmian.

 

 

 

 

2.6.4. Pozyskanie danych

 

W dniu 04-06-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Urzędu Gminy Lubrza prośbę o udostępnienie informacji dotyczących treści (list polecony):

 1. sporządzonych w 2013 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);

 2. sporządzonych w 2013 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);

 3. złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wydanych w 2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie elektronicznej
i przesłanie jej na podany adres poczty elektronicznej.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 06-06-2014r.

 

W dniu 18-06-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem informację zawierającą skany dokumentów. Do przekazanych danych nie załączono jednak skanu decyzji środowiskowej wydanej w roku, w związku z czym w tym samym dniu skierowałem na adres poczty elektronicznej prośbę o uzupełnienie informacji w tym zakresie. Jeszcze tego samego dnia otrzymałem w odpowiedzi skan brakującej decyzji.

Żądane informacje zostały przekazane w terminie 12 dni, a więc w terminie zgodnymz wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

3. Wnioski dotyczące poszczególnych organów

 

3.1. Wnioski dotyczące Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim co do zasady prowadzi publicznie dostępny wykaz danych. Podkreślenie wymaga jednak, iż wystąpiły różnice w ilości dokumentów odnalezionych w wykazie prowadzonym w „Ekoportalu” oraz w danych przekazanych pisemnie przez tę instytucję.

 

Wnioskowane dokumenty były przekazywane zasadniczo w terminach zgodnych ze wskazanymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Największe zastrzeżenie budzi jakość działania „Ekoportalu”, a przede wszystkim rozbieżność danych generowanych przez wyszukiwarkę „Ekoportalu” w przypadkach kiedy:

 • do wyszukiwania użyjemy jedynie wpisu w polu „Nazwa urzędu”,

 • pole „Nazwa urzędu” nie zostanie wypełnione, a z dostępnych list rozwijanych zostaną wybrane opcje „Typ urzędu” oraz „Obszar”.

Opisane w niniejszym raporcie różnice w ilości generowanych przez „Ekoportal” danych w zależności od wybranego sposobu wyszukiwania informacji stawiają pod dużym znakiem zapytania możliwość pozytywnej odpowiedzi na pytanie czy publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest dostępny w wystarczającym stopniu dla każdego obywatela.

 

3.2. Wnioski dotyczące Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego prowadzi publicznie dostępny wykazu danych o środowisku i jego ochronie, a wnioskowane dokumenty były przekazywane w terminach zgodnych ze wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej
i ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Znaczące zastrzeżenia budzi jednak jakość działania używanego przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego portalu SIOS:

 • system ulega unieruchomieniu w każdym przypadku, jeśli przekserowani zostaniemy do niego ze strony internetowego Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

 • fakt ogromnej przewagi ilości wpisów dotyczących wydanych decyzji w stosunku do wniosków o wydanie decyzji (4 do 253) oraz możliwość podglądu karty informacyjnej decyzji z każdej z kart dotyczących wniosków, wskazuje na niesprawną funkcjonalność tego systemu w zakresie wyszukiwania decyzji.

 

 

3.3. Wnioski dotyczące Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim

 

Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim jako organ wydający decyzje w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach objętych ochroną konserwatorską w oparciu o art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie, nie prowadzi wymaganego przepisami prawa publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Wnioskowane dokumenty były przekazywane w terminach zgodnych ze wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej i ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

3.4. Wnioski dotyczące Urzędu Miasta Zielona Góra

 

Urząd Miasta Zielona Góra zasadniczo prowadzi publicznie dostępny wykazu danych o środowisku i jego ochronie. Podobnie jednak jak w przypadku Gorzowa Wielkopolskiego, jakość działania używanego portalu internetowego i jego funkcjonalność budzą zastrzeżenia. Trudno było stwierdzić czy w ogóle wydawano decyzje o nałożeniu kar za zniszczeni lub usunięcie drzew i krzewów oraz zidentyfikowano brak bezpośredniego dostępu do decyzji związanych z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wydanych w latach innych niż 2010 i 2011. Z każdej z kart dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z roku 2013 można było natomiast przejść na kartę dotyczącą wydanej w danej sprawie decyzji.

 

Wnioskowane dokumenty były przekazywane zasadniczo w terminach zgodnych ze wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej i ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Niezrozumiałe jest natomiast stanowisko Urzędu Miasta Zielone Góra w sprawie udostępnienia treści wniosków o wydanie decyzji. Zgodnie z interpretacją tego urzędu dokumenty te mają charakter „prywatny” i nie stanowią informacji publicznie dostępnej. Na odmowę udostępnienia wniosków zostało złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

 

3.5. Wnioski dotyczące Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze

 

Miejski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze jako organ wydający decyzje w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach objętych ochroną konserwatorską w oparciu o art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie, nie prowadzi wymaganego przepisami prawa publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Wnioskowane dokumenty były przekazywane zasadniczo w terminach zgodnych ze wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej i ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Niezrozumiałe jest natomiast stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze w sprawie udostępnienia treści wniosków o wydanie decyzji. Zgodnie z interpretacją tego urzędu dokumenty te mają charakter „prywatny” i nie stanowią informacji publicznie dostępnej. Na odmowę udostępnienia wniosków zostało złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (sprawa bezpośrednio powiązana z przypadkiem Urzędu Miasta Zielona Góra).

 

3.6. Wnioski dotyczące Urzędu Gminy Lubrza

 

Gmina Lubrza nie prowadzi wymaganego prawem wykazu informacji o środowisku i jego ochronie.

 

Wnioskowane dokumenty były przekazywane w terminach zgodnych ze wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej i ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

 

Raporty - dlaczego i jak pozyskiwaliśmy informacje

Celem przeprowadzonego monitoringu była identyfikacja najczęstszych problemów w uzyskiwaniu informacji z zakresu ochrony przyrody oraz stwierdzenie czy praktyka udostępniania informacji jest przyjazna czy nieprzyjazna dla odbiorcy.
Badaniem objęto różne instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Miasta Wojewódzkie, samorządy wybranych gmin z obszarów przyrodniczo wrażliwych), aby stworzyć jak najszerszy katalog nieprawidłowości, ale też zidentyfikować praktyki przyjazne dla wnioskujących, po to by móc opracować propozycje rozwiązań i usprawnień.
Przebieg badania przewidywał zarówno bierne (poprzez strony www i Biuletyny Informacji Publicznej i wykazy) jak i aktywne pozyskiwanie informacji (złożenie wniosku o udostępnieni informacji). Poprzez kontakt z organami, zarówno korespondencyjny jak i bezpośredni, chcieliśmy doprowadzić do poprawy standardów informowania, które znacząco wpływają na możliwości uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych, a w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia jawności i społecznego nadzoru nad decyzjami dotyczącymi ochrony przyrody.
Badanie objęło 16 województw, przeprowadzono je na przełomie 2013/2014 roku a objęło zapytanie o dane z roku 2013 i (w wypadku Dolnego Śląska również z 2012 roku).