tytul: Raporty - dlaczego i jak pozyskiwaliśmy informacjetytul: Raport: Strażnicy Naturytytul: raport z badań - województwo lubuskietytul: raport z badań - województwo podlaskietytul: raport z badań - województwo świętokrzyskietytul: raport z badań - województwo dolnośląskie 2012tytul: Raport z badań – województwo dolnośląskie 2013

raport z badań - województwo małopolskie

opublikowano 20 grudnia 2014r.

 

Anna Gnach

Współpraca: Kamil Witkoś-Gnach

Strażnicy Natury

-

społeczny monitoring dostępu do informacji
o środowisku

 

2013

Wrocław, wrzesień 2014

Spis treści

 

1. Kwestie wstępne

 1. Informacja publiczna w sprawach ochrony środowiska

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.Zgodnie z art. 74 ust. 3 Konstytucji, każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Trzeba zauważyć, że ich zakres częściowo się pokrywa, jednakże art. 74 ust. 3 obejmuje nie tylko informacje o działalności organów władzy publicznej w zakresie środowiska, ale też o środowisku jako takim; nakłada więc na organy władzy publicznej obowiązek aktywnego zbierania danych dotyczących tego zakresu spraw.

Aktem, który uregulował dostęp do informacji publicznej, była ustawa z z dnia 6 września 2001 r. o dostępie o informacji publicznej, która weszła w życie 1 stycznia 2002

Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy, jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Według powszechnej wykładni, taką ustawą jest ustawa ocenowa.

 1. Publicznie dostępny wykaz

Wykaz ten jest jednym z kluczowych instytucji ustawy ocenowej. Stworzono je, by zamieszczać informacje o istniejących dokumentach, zawierających wiedzę o środowisku i jego ochronie. Takie rozwiązanie ma ułatwić obywatelom wiedzę o istniejących dokumentach, o które mogliby wystąpić w drodze wniosku. Dane, które należy zamieszczać we wniosku, określa art. 21 ust. 2 ustawy ocenowej, co jednak zgodnie z ustępem 3 tego artykułu, nie wyklucza zamieszczania w nich innych danych.

Zamieszczanie dokumentów w wykazie ma ten skutek, że dokumenty podlegające obowiązkowi udostępnienia, zgodnie z art. 14 ust. 3, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy ocenowej, publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 2 ustawy ocenowej minister określił w drodze rozporządzenia, wzór oraz zawartość i układ publicznie dostępnego wykazu (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie).

Zgodnie z jego § 2, wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów, o których mowa

Elementy karty zawiera załącznik do rozporządzenia:

 • Numer karty/rok

 • Rodzaj dokumentu

 • Temat dokumentu

 • Nazwa dokumentu

 • Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 • Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 • Znak sprawy

 • Dokument wytworzył

 • Data dokumentu

 • Dokument zatwierdził

 • Data zatwierdzenia dokumentu

 • Miejsce przechowywania dokumentu

 • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 • Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 • Numery kart innych dokumentów w sprawie

 • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 • Uwagi

  1. Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej, tworzony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to urzędowy publikator teleinformatyczny, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, przyjmujący postać ujednoliconego systemu stron w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zobowiązane do tworzenia BIP są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, m.in. organy władzy publicznej (pkt 1 tego ustępu). Do nich należą m.in. regionalny dyrektor ochrony środowiska, a także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jej przepisy ustawy nie naruszają innych ustaw, określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Do nich należy m.in. ustawa ocenowa, która takie przepisy zawiera w swym dziale II. Jednakże w swoich przepisach bezpośrednio odwołuje się do pojęcia Biuletynu Informacji Publicznej, przez który, zgodnie z jej art. 3 ust. 1 pkt 3, należy rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 1. Ekoportal

Ministerstwo Środowiska dla ułatwienia pracy organom administracji u narzędzie do samodzielnego prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych, zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie. Wyszukiwarka kart dostępna jest pod adresem: http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/informacje_o_srodowisku/WyszukiwanieKart.html

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej, Ekoportalu korzysta co najmniej kilkukrotnie w skali roku ponad 100 tys. unikatowych użytkowników, ogólna liczba odsłon serwisu internetowego Ekoportal w skali roku przekracza milion, a dotychczas na Ekoportalu zamieściło karty informacyjne ponad 1400 jednostek administracji szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Ekoportal obejmuje wyszukiwanie według następujących parametrów:

 • Numer porządkowy (pole tekstowe)

 • Rok wydania karty (pole tekstowe)

 • Znak sprawy (pole tekstowe)

 • Rodzaj dokumentu (pole tekstowe)

 • Temat dokumentu (pole tekstowe)

 • Typ urzędu (do wyboru - m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urząd Gminy, Urząd Miasta i Gminy, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski)

 • Nazwa urzędu (pole tekstowe)

 • Nazwa dokumentu (pole tekstowe)

 • Dokument wytworzył (pole tekstowe)

 • Dokument zatwierdził (pole tekstowe)

 • Data dokumentu (od - do, w formacie dd-mm-rrrr)

 • Data zatwierdzenia (od - do, w formacie dd-mm-rrrr)

 • Data publikacji (od - do, w formacie dd-mm-rrrr)

 • Wyszukiwane słowo (pole tekstowe)

 • Obszar (do wyboru - województwo, powiat i gmina)

 • Szablon (do wyboru - formularze od A do I)

  1. Dostęp do informacji na wniosek

Podstawową formą dostępu do informacji, zarówno według ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 10), jak i według ustawy ocenowej (art. 12), jest dostęp na wniosek. Naczelną zasadą tego dostępu, jest zakaz żądania od wnioskodawcy interesu prawnego lub faktycznego. Wnioskodawcą może być każdy - osoba fizyczna, niezależnie od wieku, obywatelstwa i miejsca zamieszkania, krajowa lub zagraniczna osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy posiada zdolność prawną.

Forma wniosku

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wskazuje żadnej szczególnej formy dla wniosku, co potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"(...) w ustawie o dostępie do informacji publicznej brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku (poza utrwaleniem go w formie pisemnej). Za wniosek pisemny uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Pogląd ten, jak się wydaje, jest uzasadniony brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, a to ze względu na to, że żądając informacji nie musi się on wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby otrzymać informację" (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1013/12).

Art. 12 ustawy ocenowej wskazuje, że niezbędny jest wniosek pisemny. Z uwagi na brak orzecznictwa, nie wiadomo, czy należy przez to rozumieć wniosek podpisany (lub autoryzowany w inny dopuszczony zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego sposób, np. złożony przez system e-PUAP) czy jakiekolwiek pisemne utrwalenie. Wydaje się jednak, że tok rozumowania NSA z przedstawionego wyżej wyroku powinno się stosować odpowiednio.

 

Terminy rozpatrzenia wniosku

Terminy rozpoznania wniosku, wynikające z polskiej ustawy ocenowej, są efektem implementacji postanowień art. 4 ust. 2 konwencji z Aarhus art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE.

Organ administracji publicznej udostępnia informację o środowisku "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Sformułowanie "bez zbędnej zwłoki" pojawia się też w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednak w praktyce - w obu przypadkach nie ma żadnego znaczenia. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania. Do terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wyjątkowo potraktowano wnioski o udostępnienie dokumentów, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, które udostępnia się w dniu złożenia wniosku. Do tego przypadku nie stosuje się możliwości przedłużenia terminu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ powinien zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy - nawet, jeśli dzieje się to z przyczyn niezależnych od organu.

Na niezałatwienie sprawy w terminie wnioskodawcy służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) organem wyższego stopnia jest samorządowe kolegium odwoławcze, dla regionalnego dyrektora ochrony środowiska - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Organ wyższego stopnia, gdy przychyli się do zażalenia, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie.

Na bezczynność przysługuje też skarga do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), jednak zgodnie z art. 52 tej ustawy, musi być poprzedzona zażaleniem lub wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, o którym mowa wcześniej.

 

Opłaty

Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje opłaty wyłącznie za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wysokość tej opłaty ma odpowiadać tym kosztom.

Inaczej zdecydował ustawodawca w przypadku ustawy ocenowej. W jej zakresie zastosowania opłaty pobiera się za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie.

Bezpłatne jest zaś wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie. Nie zostało jednak jasno określone, czy opłata należy się przy wyszukiwaniu informacji z publicznie dostępnego wykazu. Sformułowanie ustawy dopuszcza obie interpretacje.

Górne jednostkowe stawki opłat zostały określone w art. 27 ustawy. Obowiązujące stawki określił, na podstawie ustawowego upoważnienia, Minister Środowiska, rozporządzeniem

z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Przykładowo - opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów i 50 gr za każdy kolejny dokument, a opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

 1. Opis badania

  1. Badane podmioty

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska przez Fundację Ekorozwoju metodologii zostały wybrane do badań jako instytucje kluczowe dla ochrony środowiska w Polsce.

Zgodnie z art. 123 ustawy ocenowej, Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym do realizacji zadań z zakresu ustawy na obszarze województwa i podlega Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy ocenowej, regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania przy pomocy regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, która jest państwową jednostką budżetową.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy ocenowej, do jego zadań należy:

 • udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;

 • przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach;

 • tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody;

 • ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000

 • wydawanie decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody;

 • przeprowadzanie postępowań w sprawach zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

 • przekazywanie danych do bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

 • współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego i z organizacjami ekologicznymi w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Urząd Miasta Krakowa

Miasta wojewódzkie zostały wybrane przez Fundację Ekorozwoju wskazywała z uwagi na potencjalnie największe pole konfliktu pomiędzy funkcjami przestrzenno-gospodarczymi a przyrodniczymi - testowane na przykładzie drzew.

Kraków jest miastem na prawach powiatu. Organem wykonawczym samorządu Krakowa, który na podstawie szczegółowych przepisów prawa administracyjnego, wykonuje zadania administracji samorządowej z zakresu, ochrony środowiska i przyrody jest prezydent Krakowa. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym "Wójt [przez co należy rozumieć też prezydenta miasta] wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy."

W Urzędzie Miejskim Krakowa zadania związane z tematem badania wykonuje Referat Ochrony Zieleni wchodzący w skład Wydziału Kształtowania Środowiska.

 

Zgodnie z zarządzeniem NR 2622/2013 prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2013-09-09

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kształtowania Środowiska określono zakresu działania Referatu Ochrony Zieleni do których należą sprawy dotyczące:

1) wydawania decyzji:

a) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów bez naliczania i z naliczeniem opłat,

b) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,

c) o rozłożeniu na raty lub przesunięciu terminu płatności opłaty za usunięcie drzew,

d) nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej - po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,

e) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne – z obszarów poza terenami kolei oraz ustalenie odszkodowania;

2) wydawania postanowień w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (promesy);

3) udziału w komisjach organizowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawach usuwania drzew z terenu nieruchomości wpisanej do Rejestru Zabytków;

4) prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska; rozpatrywanie interwencji mieszkańców;

5) wydawania opinii dla określenia granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do uwarunkowań odnośnie zagospodarowania obszaru objętego planem, do projektów planów oraz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

6) wydawania opinii cząstkowych w zakresie ochrony zieleni do postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, oraz opinii do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej;

7) wypełniania kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;

8) udostępniania zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia;

9) wydawania postanowień w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wraz z wymaganą dokumentacją w przypadku decyzji wydawanych w związku z przedsięwzięciem mogącym oddziaływać na obszar Natura 2000;

10) wydawania decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000;

11) opiniowania projektów zieleni, w szczególności dla miejskich jednostek organizacyjnych;

12) udziału w pracach Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w ramach współpracy z Wydziałem Geodezji zgodnie ze stosownym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;

13) ustalania odszkodowania za usunięte drzewa lub krzewy zagrażające funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Urząd Gminy Osiek

Gmina Osiek została wybrana, z uwagi na potencjalną konfliktowość w stosunku do przyrody związany ze znaczącym występowaniem obszarów chronionych na obszarze gminy.

 1. Badane dokumenty

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 2. Dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 13 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o decyzjach, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Decyzje, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy ocenowej, nie stanowią jednak osobnego typu decyzji. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu (który w dużej mierze odsyła do art. 72 ust. 1, określającego katalog decyzji objętych obowiązkiem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) bowiem oceną, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, objęte są decyzje wydawane przez organy inne niż regionalny dyrektor ochrony środowiska, tj.:

 • o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawane na podstawie ustawy - Prawo budowlane

 • o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na - Prawo budowlane;

 • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • koncesje wydawane na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

 • określające szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

 • pozwolenia wodnoprawne wydawane na podstawie ustawy. - Prawo wodne;

 • ustalające warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - wydawanej na podstawie ustawy o ochronie przyrody;

 • o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 • o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy o lasach

  • zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

  • ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawyo transporcie kolejowym

  • ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 • o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawane na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

 • o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawane na podstawie ustawy z dnia o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

 • decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych

 • o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

 • zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

 • o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy - Prawo lotnicze

 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy o odpadach.

 • zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - wydawane na podstawie ustawy  o ochronie przyrody;

 • pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich - wydawane na podstawie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

 

Organ właściwy do wydania wyżej wymienionych decyzji - jeśli uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska odpowiednich danych. Regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza zaś w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub brak takiej potrzeby. Postanowienia, o których mowa w niniejszym akapicie, są poza zakresem niniejszego badania.

 1. Dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. a ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

W przypadku wystąpienia szkody w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska uzgadnia warunki przeprowadzenia działań naprawczych z organem ochrony środowiska (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, za wyjątkiem spraw z zakresu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych). Uzgodnienie to następuje w drodze decyzji określającej stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko, zakres i sposób przeprowadzenia działań, a także terminy ich rozpoczęcia i zakończenia.

 1. Dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach nakładające przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. a ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Na podstawie tego przepisu, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmie działań zapobiegawczych i naprawczych, organ ochrony środowiska (regionalny dyrektor ochrony środowiska, za wyjątkiem spraw z zakresu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych) wydaje decyzje o nałożeniu na niego obowiązku ich przeprowadzenia.

 1. Dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. a ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 tej ustawy, jeżeli organ (regionalny dyrektor ochrony środowiska, za wyjątkiem spraw z zakresu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych) podejmuje działania działania zapobiegawcze lub naprawcze, o których mowa w art. 16 tej ustawy, władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić prowadzenie tych działań, a także badań związanych z ocenąszkody w środowisku.

Zakres tego udostępnienia oraz zakres i sposób przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia, jest ustalany w drodze decyzji.

 1. Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. b ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 tej ustawy, regionalny dyrektor ochrony środowiska obowiązany jest przyjąć od każdego zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. Jeśli zgłoszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, może go dokonać organ administracji publicznej albo organizacja ekologiczna

W przypadku, gdy regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia wszczęcia postępowania, powinien wydać postanowienie.

Należy zwrócić uwagę, że zakres przedmiotowy art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. b ustawy ocenowej nie obejmuje postanowień o wszczęciu postępowania, wydawanych na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

 1. Urząd Miejski w Krakowie

 2. Dane o wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 list. f ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (za wyjątkami, określonymi w ust. 6 tego artykułu).

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej

2)   tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej

3)   nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4)   obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5)   przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6)   przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7)   wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

8)   rysunek lub mapę, określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 1. Dane o decyzjach o karach pieniężnych za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. g ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:

 • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

 • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

 • zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza w drodze decyzji administracyjną karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie, o którym mowa w akapicie poprzednim.

 1. Urząd Gminy w Osieku

 2. Dane o informacjach o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 47

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o informacjach informacje o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 46 ustawy ocenowej, tworzone przez organy administracji publicznej, w tym organy samorządu gminy projekty dokumentów - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub innych, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, a także ich zmiany, wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 47 tej ustawy, strategicznej ocenie podlegają też dokumenty inne niż wymienione w akapicie poprzednim, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem (w przypadku gminy jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska), organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wymaga sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiską, zawierającą elementy, o których mowa w art. 51 ustawy ocenowej, a także opinowaniu przez właściwe organy (w przypadku gminy jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska, a także państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), udziału społeczeństwa poprzez umożliwienie składania uwag i wniosków.

 1. Dane o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Organ opracowujący projekty dokumentów podlegających ocenie może, po uzgodnieniu z właściwymi organami (w przypadku gminy jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska) odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Odstąpienie w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może dotyczyć wyłącznie projektów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów. W przypadku innych dokumentów, może dotyczyć jedynie niewielkich modyfikacji przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Odstąpienie wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, określonych w art. 49 ustawy ocenowej, dotyczących w szczególności charakteru działań przewidzianych w dokumentach, rodzaju i skalę oddziaływania na środowisko i cech obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko. Informację o tym odstąpieniu, organ opracowujący projekty dokumentów innych niż opracowane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podaje do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.

 1. Dane o wnioskach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o wnioskach o wydanie decyzji i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 71 ust. 1. ustawy ocenowej, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, a jej uzyskanie jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje tych przedsięwzięć określiła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w przepisach odrębnych od ustawy ocenowej, tj:

 • o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawane na podstawie ustawy - Prawo budowlane

 • o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy - Prawo budowlane;

 • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów - wydawane na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

 • określające szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

 • pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydawane na podstawie ustawy. - Prawo wodne;

 • ustalające warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - wydawanej na podstawie ustawy o ochronie przyrody;

 • o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 • o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy o lasach

  • zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

  • ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawyo transporcie kolejowym

  • ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 • o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

 • o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

 • o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

 • decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych

 • o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

 • zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

 • o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy - Prawo lotnicze

 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy - Prawo budowlane. Nie jest jednak konieczne przy niewielkich zmianach, o których mowa w art. 72 ust. 2 i 2a ustawy ocenowej.

Organem właściwym do jej wydania jest zasadniczo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, za wyjątkiem spraw, w których ustawa przewiduje kompetencję innego podmiotu - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, starosty lub regionalnego dyrektora Lasów Państwowych. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z innymi wójtami.

 1. Etap pierwszy - Biuletyn Informacji Publicznej i publicznie dostępny wykaz

 2. Należy sprawdzić, czy organ prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej, a także to, jak powiązany jest ze stroną internetową organu.

 3. Należy sprawdzić czy wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Zespół przyjął, że powszechnie przyjęta jest interpretacja, mówiąca że zarówno umieszczenie wykazu bezpośrednio w Biuletynie Informacji Publicznej jak też umieszczenie w nim linku stanowi wypełnienie wymagań ustawy. Inaczej zresztą nie byłoby możliwe skorzystanie przez organ z Ekoportalu.

 1. Należy sprawdzić czy wykaz umieszczony jest przyjaźnie dla użytkownika:

  • strukturę nawigacji - jaką drogę należy przebyć od strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej do wykazu

  • stronę merytoryczną nawigacji - czy ze struktury odesłań jasno wynika droga od strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej do wykazu

  • stronę wizualną nawigacji -czy poszczególne elementy są jasno widoczne.

 2. Sprawdzenie liczby opublikowanych w wykazie danych.

  1. Etap drugi - zapytanie ilościowe

 3. W formie pisemnej (listem poleconym) kierujemy podpisany wniosek (zob. załączniki do raportu).

 4. Należy sprawdzić, czy instytucja udostępniła w wymaganym terminie.

 5. Należy sprawdzić zakres publikowanych informacji. Szczególnie należy zweryfikować, czy wykaz danych na jest zgodny z zakresem wymaganym dla publicznie dostępnego wykazu danych

  1. Etap trzeci - pozyskanie danych

 6. W formie pisemnej (listem poleconym) kierujemy podpisany wniosek (zob. załączniki do raportu).

 7. Należy sprawdzić, czy instytucja udostępniła w wymaganym w ustawie ocenowej terminie

 8. Ocena merytoryczna danych

 9. Faktyczny przebieg badania

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

   1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

RDOŚ W Krakowie prowadzi stronę internetową pod adresem www.krakow.rdos.gov.pl. Po prawej stronie na górnym pasku nawigacyjnym znajduje się ikona BIP, po której kliknięciu użytkownik zostaje przeniesiony na stronę bip.krakow.gov.pl. W menu BIP po lewej stronie znajduje się karta ‘ Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie’. Po otworzeniu karty pojazwiają się informacje wprowadzające na temat wykazu i na dole strony znajduje się link przenoszący do EKOPORTALU. Otwarcie EKOPORTALU przy użyciu linka powoduje, że cały czas w wyszukiwarce nazwa urzędu jest wpisana na stałe i jest to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wyszukiwanie dat dokumentu z roku 2013 oraz wpisanie wyszukiwanych słów „Natura 2000” oraz wybranie postanowień jako rodzaj szukanego dokumentu daje 24 wyniki. Zmiana rodzaju szukanego dokumentu na wniosek również daje 24 rezultaty.

 1. Badanie ilościowe

4 września 2014 r., na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, drogą elektroniczną (mailem na adres sekretariatu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie) wniosłem o udostępnienie informacji dotyczących:

1) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) wydanych w 2013 r. decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

3) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

4) wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

5) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

6) wydanych w 2013 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

7) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

8) wydanych w 2013 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

9) liczby wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

Dnia 8.09.2014 na ten sam adres mailowy wysłałem wiadomość z prośba o potwierdzenie wpłynięcia wniosku . Takie potwierdzenie otrzymałem drogą mailową w dniu 10.09.2014. W dniu 11.09.2014 otrzymałem maila z prośbą o kontakt telefoniczny z p. Heleną Chytłą – Główny Specialista w celu sprecyzowania wniosku. Rozmowę odbyłem w dniu 15.092014 i tego samego dnia przygotowałem poprawiony wniosek. Odpowiedź na poprawiony wniosek otrzymałem po 9 dniach tj. 24.09.2014.

W odpowiedzi na mój wniosek z dnia 15 września 2014 r. (przesłany  e-mailem z dnia 15 września) – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie przesłała poniżej następujące informacje, zgodnie z punktami zawartymi w poprawionym wniosku:

 Ad. 1) w 2013 r. złożono 3 wnioski o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 98 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji….) oraz 8 wniosków, gdzie stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływanie na obszar Natura 2000 (art.97 ust.1 ww. ustawy),

 Ad 2) w 2013 r. wydano 7 postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 98 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji….) oraz 7 postanowień stwierdzających obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływanie na obszar Natura 2000 (art.97 ust.1 ww. ustawy),

 Ad.3) liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji w sprawie uzgodnienia działań  naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku – 6 szt (w tym 2 wnioski o zmianę decyzji),

 Ad. 4) liczba wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań  naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku – 5 szt. (w tym 3 decyzje zmieniające),

 Ad. 5) liczba wydanych w 2013 r. decyzji nakładających  działania naprawcze – 0 szt,

 Ad. 6) liczba wydanych w 2013 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi   - 0 szt,

 Ad. 7) liczba wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania – 10 szt.

 1. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

   
   
   

 

 

Dane z wykazu

Dane uzyskane

liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji

24

17

Liczba wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

24

14

 

 

Aby móc porównać dane opublikowane na BIP oraz dane uzyskane od RDOŚ przeszukano EKOPORTAL w poszukiwaniu liczby wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W rezultacie znaleziono 24 postanowienia. Natomiast w odpowiedzi na pismo RDOŚ w tej sprawie RDOŚ przedstawił 11 postanowień. Oznacza to, że w wykazie EKOPORTALU zawarto więcej postanowień niż podano w odpowiedzi. Porównanie pozostałych danych jest niemożliwe ponieważ wyszukiwanie danych na stronie EKOPORTALU jest bardzo trudne i wykracza poza rozsądne możliwości pozyskania danych. Rozbieżności w liczbie dokumentów mogą wynikać z otrzymania przekłamanych wyników na EKOPORTALU.

 1. Pozyskanie danych

Dnia 8.10.2014 r. wysłano pismo drogą elektroniczną, w którym zwrócono się z wnioskiem o udostępnienie treści dokumentów na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej:

1) wydanych w 2013 r. postanowień dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

3) wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

Wniesiono o udostępnienie dokumentów w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres poczty elektronicznej kamil.witkos@gmail.com

W dniu 17.10.2014 drogą mailową otrzymałem odpowiedź wraz ze skanami decyzji. W odpowiedzi na mój wniosek przysłano:

Ad. 1. 12 skanów postanowień

Ad. 2. 11 skanów postanowień

Ad. 3 4 skany decyzji

Dodatkowo sprostowano wcześniejszą odpowiedź – wcześniej omyłkowo podano, że w 103 r. wydano 7 postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 200, a w rzeczywistości wydano 6 postanowień. Z powodu procesu odwoławczego jednej ze spraw przesłano mi 5 skanów ponieważ dokumenty do sprawy w odwołaniu są u Wojewody.

RDOŚ w Krakowie naliczył opłatę za przekształcenie informacji polegającej na skanowaniu dokumentów za każdą stronę 0,10 zł x 132 strony = 13,20 zł. Nie naliczono opłaty za wyszukanie informacji.

Warto zauważyć, że wniosek został złożony w trybie dostępu do informacji publicznej. RDOŚ w Krakowie w swojej odpowiedzi nie stwierdza jasno według których procedur wydaje odpowiedź. Jedynie wytyczne do tytułu przelewu „Opłata za udostępnienie informacji o środowisku” świadczy o wybranym trybie wydania odpowiedzi.

 1. Urząd Miasta Krakowa

  1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

Urząd Miasta Krakowa prowadzi stronę internetową pod adresem www.krakow.pl. W górnej części panelu po prawej stronie znajduje się link do BIP. Otwieranie kolejnych kart w poszukiwaniu systemu informacji nie przynosi efektu. System odnajduję przypadkiem, klikając na kartę ‘Ogłoszenia i komunikaty’ w części panelu ‘Urząd Miasta Krakowa’. Po otworzeniu strony pojawia się lista komunikatów. Pojawia się także krótki panel po prawej stronie zaytułowany ‘Zobacz też’, który zawiera link ‘Informacja o środowisku’ Po otworzeniu strony na dole pojawia się nagłówek ‘ Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie’ pod którym znajduje się link do wyszukiwarki kart informacyjnych Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Jest też zakomunikowane, że karty informacyjne przed 1.04.2012 znajdują się na EKOPORTALU. Po kliknięciu linku do wykazu użytkownik zostaje przekierowany na stronę: http://msip2.um.krakow.pl/zielkrak/view/show/start.asp?tab=n_info&id=1. W górnym panelu strony można wybrać kartę ‘Karty informacyjne’. Kliknięcie na kartę powoduje otworzenie się listy kart. Niestety nie ma możliwości sortowania kart, a kolejność kart wydaje się być przypadkowa. Na jednej stronie mieści się 130 kart i nie są one ustawione chronologicznie. W sumie wykaz ma 94 strony co daje łącznie 12 176 wpisów. Przegląd wykazu pokazuje, że większość dokumentów dotyczy wycinki drzew. Jednak nie ma możliwości segregowania danych na wnioski lub decyzje, nie mówiąc o zakresie przedmiotowym dokumentów lub daty wprowadzenia. W panelu nawigacyjnym znajduje się również zakładka ‘Szukaj’ po jej kliknięciu można wybrać opcję wyszukiwania kart informacyjnych. Jednak kliknięcie na ten link powoduje przeniesienie na stronę, która nie istnieje.

WNIOSEK: UMK prowadzi wykaz danych dot. Informacji o środowisku. Funkcjonalność wykazu jest mocno ograniczona ponieważ nie funkcjonuje wyszukiwarka danych.

 1. Badanie ilościowe

Do wysłania wniosku wykorzystano elektroniczne biuro obsługi klienta. Na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa w panelu nawigacyjnym po lewej stronie znajduje się zakładka ‘Udostępnianie informacji publicznej na wniosek’. Wniosek złożono poprzez Formularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznej dostępny w BIP MK w dniu 4.09.2014. We wniosku poproszono o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1) liczby złozonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

2) liczby wydanych w 2013 r. zezwolen na usuniecie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

3) liczby wydanych w 2013 r. decyzji nakładajacych kare pieniezna za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

SPOSÓB / FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: Przesłanie informacji poczta elektroniczna na adres kamil.witkos@gmail.com

Po upływie 12 dniu tj. 16.09.2014 otrzymano wiadomość drogą mailową mówiącą, że:

1) w 2013 roku złożono 2248 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

2) wydano 1953 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów

3) wydano 25 decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia.

 1. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

Porównanie danych jest niemożliwe ponieważ funkcjonalność wykazu jest mocno ograniczona ponieważ nie funkcjonuje wyszukiwarka danych, a liczba dokumentów w systemie nie jest sortowana tematycznie lub chronologicznie.

 1. Pozyskanie danych

Dnia 8.10.2014 skierowano pismo do UM Krakowa za pośrednictwem elektronicznego biura obsługi klienta.

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pózn. zm.) zwrócono się z prośba o udostępnienie treści dokumentów w następującym zakresie:

1) wydane w 2013 r. zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),

2) wydane w 2013 r. decyzje nakładających kare pieniężna za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Proszę o udostępnienie dokumentów w formie skanów przesłanych poczta elektroniczna na adres: kamil.witkos@gmail.com

17.10.2014 otrzymałem odpowiedź informującą o wysokości opłat za wyszukiwanie i przekształcenie informacji. Obliczono, że opłata za wyszukanie decyzji wynosiłaby 989 zł oraz kolejne 989 zł za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów. Łącznie do udostępnienia jest 1978 decyzji z 2013 roku. Poinformowano mnie o zmianie trybu udostępnienia odpowiedzi na dostęp do informacji o środowisku. Na końcu poproszono mnie o potwierdzenie wniosku wskazując, że podane kwoty są kwotami orientacyjnymi.

W odpowiedzi na to pismo w dniu 21.10.2014 odesłałem interpretację prawną mówiącą o braku podstaw naliczania opłaty za wyszukanie informacji.

 1. Urząd Gminy Osiek

  1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

Urząd Gminy w Osieku prowadzi stronę internetową pod adresem www.osiek.pl. W panelu po prawej stronie strony znajduje się ikona BIP. Po kliknięciu użytkownik zostaje przeniesiony na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku, który jest pod adresem: http://bip.malopolska.pl/ugosiek/Article/id,240770.html .

Na listach rozwijanych po lewej stronie w zakładkach przedmiotowe znajduje się zakładka ‘Środowisko”. Pierwsza informacja, która pojawia się po kliknięciu jest zatytuołowana „Środowisko – gdzie i jak załatwić sprawy”. Poniżej znajduje się lista spraw. Na końcu listy jest System Informacji o Środowisku. Po kliknięciu użytkownik znajduje kartę opisową do SIOS, która zawiera link do systemu pod adresem www.osiek.sios.pl.

Na głównej stronie serwisu znajduje się publicznie dostępny wykaz danych. W menu górnym można wybrać zakres czasowy ‘Praca z rokiem’. Po wyborze roku 2013 i następnie wybraniu wszystkich typów kart liczba pozycji w rejestrze jest równa 0.

WNIOSEK: Mimo prawidłowego linkowania systemu informacji o środowisku sam system nie zawiera danych. System okazuje się pustą bazą danych, a przeszukiwanie danych z różnego zakresu w różnym okresie czasowym nie przynosi efektów.

 1. Badanie ilościowe

4 września 2014 wysłano pismo drogą mailową na adres mailowy gminy Osiek. Zawnioskowano (Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) o udostępnienie informacji w następującym zakresie::

1) liczby sporządzonych w 2013 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) liczby sporządzonych w 2013 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

3) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

4) liczby wydanych w 2013 r. decyzji/postanowień o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Po 4 dniach tj. 8 września otrzymałem odpowiedź na pismo:

Ad. 1. W 2013 r. nie sporządzono informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ad. 2. W 2013 r. sporządzono 1 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ad. 3. W 2013 r. złożono 1 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ad. 4. W 2013 r. wydano 1 postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 1. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

Porównanie jest niemożliwe, gdyż System Informacji o Środowisku prowadzony przez UG Osiek nie zawiera danych.

 1. Pozyskanie danych

Dnia 8.10.2014 drogą mailową zwrócono się z wnioskiem o udostępnienie treści na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej:

1) sporządzonych w 2013 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) wydanych w 2013 r. decyzji/postanowień o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Poproszono o przesłanie skanów dokumentów drogą elektroniczną na adres: kamil.witkos@gmail.com

Dnia 21.10.2014 otrzymałem odpowiedź wraz z załączonym skanem jednej decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Nie naliczono opłat za przekazaną decyzję

4. Wnioski z badań

4.1.Wnioski dotyczące poszczególnych organów

4.1.1.Wnioski dotyczące Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi publiczne dostępny wykaz danych na EKOPORTALU. Jednak funkcjonalność systemu jest bardzo niska, a odszukanie poszczególnych dokumentów jest bardzo trudne. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska terminowo odpowiada na pytania. Zaletą komunikacji z Urzędem jest wykorzystanie poczty elektronicznej, która znacznie przyśpiesza i ułatwia proces pozyskania danych. RDOŚ w Krakowie udziela odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej.

4.1.2. Wnioski dotyczące Urzędu Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Urząd prowadzi ‘Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku’ na stronie http://msip2.um.krakow.pl/zielkrak/view/show/start.asp?tab=n_info&id=1

Jednak wykaz jest mało funkcjonalny ponieważ nie działa wyszukiwarka, a karty nie są posegregowane rodzajem postępowania czy datami. Wyszukanie konkretnej sprawy byłoby bardzo trudne ponieważ w każdej karcie jest 130 wpisów, kart jest 94 i nie ma możliwości wyszukania konkretnej sprawy. W sumie jest 12 176 kart. System został wprowadzony w życie 1.04.2012 więc zawiera wszystkie karty od tamtego czasu. System zawiera wnioski i postanowienia. Wszystko jest wymieszane wiec ciężko określić ile było wniosków i decyzji w sprawie wycinek drzew. Przegląd treści decyzji przypadkowych spraw wykazał, że dane są pobieżne i nie zawierają merytorycznego uzasadnienia decyzji.

Urząd Miasta Krakowa załatwia sprawy zgodnie z ustawowymi terminów. Zaletą komunikacji z Urzędem jest wykorzystanie poczty elektronicznej, która znacznie przyśpiesza i ułatwia proces pozyskania danych. W celu poprawy komunikacji UM Krakowa powinien poprawić funkcjonalność serwisu oraz wprowadzić możliwość wyszukiwania kart.

4.1.3. Wnioski dotyczące Urzędu Gminy Osiek

Urząd Gminy Osiek prowadzi publicznie dostępny wykaz danych przy użyciu SIOS (System Informacji o Środowisku) – www.osiek.sios.pl. Nawigacja po wykazie nie przynosi efektów. Baza danych wygląda na pustą. Urząd nie ogranicza prawa dostępu do informacji publicznej.

Współpraca z tym urzędem przebiegała prawidłowo i terminowo. Reakcje były szybkie, a dane udostępnione - pełne. Zaletą komunikacji z Urzędem jest wykorzystanie poczty elektronicznej, która znacznie przyśpiesza i ułatwia proces pozyskania danych.

W celu poprawy działań Urząd Gminy Osiek powinien uzupełnić wykaz danych w Systemie Informacji o Środowisku.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wzór pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (badanie ilościowe)

Załącznik nr 2 - Wzór pisma do urzędu miasta wojewódzkiego (badanie ilościowe)

Załącznik nr 3 - Wzór pisma do urzędu miasta gminy (badanie ilościowe)

Załącznik nr 4 - Wzór pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (pozyskanie danych)

Załącznik nr 5 - Wzór pisma do urzędu miasta wojewódzkiego (pozyskanie danych)

Załącznik nr 6 - Wzór pisma do urzędu gminy (pozyskanie danych)

 

Raporty - dlaczego i jak pozyskiwaliśmy informacje

Celem przeprowadzonego monitoringu była identyfikacja najczęstszych problemów w uzyskiwaniu informacji z zakresu ochrony przyrody oraz stwierdzenie czy praktyka udostępniania informacji jest przyjazna czy nieprzyjazna dla odbiorcy.
Badaniem objęto różne instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Miasta Wojewódzkie, samorządy wybranych gmin z obszarów przyrodniczo wrażliwych), aby stworzyć jak najszerszy katalog nieprawidłowości, ale też zidentyfikować praktyki przyjazne dla wnioskujących, po to by móc opracować propozycje rozwiązań i usprawnień.
Przebieg badania przewidywał zarówno bierne (poprzez strony www i Biuletyny Informacji Publicznej i wykazy) jak i aktywne pozyskiwanie informacji (złożenie wniosku o udostępnieni informacji). Poprzez kontakt z organami, zarówno korespondencyjny jak i bezpośredni, chcieliśmy doprowadzić do poprawy standardów informowania, które znacząco wpływają na możliwości uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych, a w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia jawności i społecznego nadzoru nad decyzjami dotyczącymi ochrony przyrody.
Badanie objęło 16 województw, przeprowadzono je na przełomie 2013/2014 roku a objęło zapytanie o dane z roku 2013 i (w wypadku Dolnego Śląska również z 2012 roku).