tytul: Raporty - dlaczego i jak pozyskiwaliśmy informacjetytul: Raport: Strażnicy Naturytytul: raport z badań - województwo lubuskietytul: raport z badań - województwo małopolskietytul: raport z badań - województwo świętokrzyskietytul: raport z badań - województwo dolnośląskie 2012tytul: Raport z badań – województwo dolnośląskie 2013

raport z badań - województwo podlaskie

opublikowano 20 grudnia 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

Anna Gnach

Współpraca: Kamil Witkoś-Gnach

Strażnicy Natury

-

społeczny monitoring dostępu do informacji
o środowisku

raport z badań - województwo podlaskie

2013

Wrocław, wrzesień 2014

Spis treści

1.Kwestie wstępne 4

1.1.Informacja publiczna w sprawach ochrony środowiska 4

1.2.Publicznie dostępny wykaz 4

1.3.Biuletyn Informacji Publicznej 5

1.4.Ekoportal 5

1.5.Dostęp do informacji na wniosek 6

2.Opis badania 8

2.1.Badane podmioty 8

2.2.Badane dokumenty 10

2.2.1.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 10

2.2.2.Urząd Miejski Białegostoku 13

2.2.3.Urząd Gminy Białowieża 14

2.3.Etap pierwszy - Biuletyn Informacji Publicznej i publicznie dostępny wykaz 16

2.4.Etap drugi - zapytanie ilościowe 17

2.5.Etap trzeci - pozyskanie danych 17

3.Faktyczny przebieg badania 18

3.1.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku 18

3.1.1.Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu 18

3.1.2.Badanie ilościowe 18

3.1.3.Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych 20

3.1.4.Pozyskanie danych 20

3.2.Urząd Miejski w Białymstoku 21

3.2.1.Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu 21

3.2.2.Badanie ilościowe 22

3.2.3.Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych 22

3.2.4.Pozyskanie danych 23

3.3.Urząd Gminy Białowieża 23

3.3.1.Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu 23

3.3.2.Badanie ilościowe 24

3.3.3.Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych 25

3.3.4.Pozyskanie danych 25

4.Wnioski z badań 26

4.1.Wnioski dotyczące poszczególnych organów 26

4.1.1.Wnioski dotyczące Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku 26

4.1.2.Wnioski dotyczące Urzędu Miejskiego Białegostoku 26

4.1.3.Wnioski dotyczące Urzędu Gminy Białowieża 26

5.Załączniki 26

 1. Kwestie wstępne

 

 1. Informacja publiczna w sprawach ochrony środowiska

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.Zgodnie z art. 74 ust. 3 Konstytucji, każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Trzeba zauważyć, że ich zakres częściowo się pokrywa, jednakże art. 74 ust. 3 obejmuje nie tylko informacje o działalności organów władzy publicznej w zakresie środowiska, ale też o środowisku jako takim; nakłada więc na organy władzy publicznej obowiązek aktywnego zbierania danych dotyczących tego zakresu spraw.

Aktem, który uregulował dostęp do informacji publicznej, była ustawa z z dnia 6 września 2001 r. o dostępie o informacji publicznej, która weszła w życie 1 stycznia 2002

Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy, jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Według powszechnej wykładni, taką ustawą jest ustawa ocenowa.

 

 1. Publicznie dostępny wykaz

 

Wykaz ten jest jednym z kluczowych instytucji ustawy ocenowej. Stworzono je, by zamieszczać informacje o istniejących dokumentach, zawierających wiedzę o środowisku i jego ochronie. Takie rozwiązanie ma ułatwić obywatelom wiedzę o istniejących dokumentach, o które mogliby wystąpić w drodze wniosku. Dane, które należy zamieszczać we wniosku, określa art. 21 ust. 2 ustawy ocenowej, co jednak zgodnie z ustępem 3 tego artykułu, nie wyklucza zamieszczania w nich innych danych.

Zamieszczanie dokumentów w wykazie ma ten skutek, że dokumenty podlegające obowiązkowi udostępnienia, zgodnie z art. 14 ust. 3, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy ocenowej, publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 2 ustawy ocenowej minister określił w drodze rozporządzenia, wzór oraz zawartość i układ publicznie dostępnego wykazu (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie).

Zgodnie z jego § 2, wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów, o których mowa

Elementy karty zawiera załącznik do rozporządzenia:

 • Numer karty/rok

 • Rodzaj dokumentu

 • Temat dokumentu

 • Nazwa dokumentu

 • Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 • Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 • Znak sprawy

 • Dokument wytworzył

 • Data dokumentu

 • Dokument zatwierdził

 • Data zatwierdzenia dokumentu

 • Miejsce przechowywania dokumentu

 • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 • Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 • Numery kart innych dokumentów w sprawie

 • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 • Uwagi

 

 1. Biuletyn Informacji Publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej, tworzony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to urzędowy publikator teleinformatyczny, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, przyjmujący postać ujednoliconego systemu stron w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zobowiązane do tworzenia BIP są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, m.in. organy władzy publicznej (pkt 1 tego ustępu). Do nich należą m.in. regionalny dyrektor ochrony środowiska, a także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jej przepisy ustawy nie naruszają innych ustaw, określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Do nich należy m.in. ustawa ocenowa, która takie przepisy zawiera w swym dziale II. Jednakże w swoich przepisach bezpośrednio odwołuje się do pojęcia Biuletynu Informacji Publicznej, przez który, zgodnie z jej art. 3 ust. 1 pkt 3, należy rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

 1. Ekoportal

 

Ministerstwo Środowiska dla ułatwienia pracy organom administracji u narzędzie do samodzielnego prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych, zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie. Wyszukiwarka kart dostępna jest pod adresem: http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/informacje_o_srodowisku/WyszukiwanieKart.html

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej, Ekoportalu korzysta co najmniej kilkukrotnie w skali roku ponad 100 tys. unikatowych użytkowników, ogólna liczba odsłon serwisu internetowego Ekoportal w skali roku przekracza milion, a dotychczas na Ekoportalu zamieściło karty informacyjne ponad 1400 jednostek administracji szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Ekoportal obejmuje wyszukiwanie według następujących parametrów:

 • Numer porządkowy (pole tekstowe)

 • Rok wydania karty (pole tekstowe)

 • Znak sprawy (pole tekstowe)

 • Rodzaj dokumentu (pole tekstowe)

 • Temat dokumentu (pole tekstowe)

 • Typ urzędu (do wyboru - m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urząd Gminy, Urząd Miasta i Gminy, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski)

 • Nazwa urzędu (pole tekstowe)

 • Nazwa dokumentu (pole tekstowe)

 • Dokument wytworzył (pole tekstowe)

 • Dokument zatwierdził (pole tekstowe)

 • Data dokumentu (od - do, w formacie dd-mm-rrrr)

 • Data zatwierdzenia (od - do, w formacie dd-mm-rrrr)

 • Data publikacji (od - do, w formacie dd-mm-rrrr)

 • Wyszukiwane słowo (pole tekstowe)

 • Obszar (do wyboru - województwo, powiat i gmina)

 • Szablon (do wyboru - formularze od A do I)

  1. Dostęp do informacji na wniosek

 

Podstawową formą dostępu do informacji, zarówno według ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 10), jak i według ustawy ocenowej (art. 12), jest dostęp na wniosek. Naczelną zasadą tego dostępu, jest zakaz żądania od wnioskodawcy interesu prawnego lub faktycznego. Wnioskodawcą może być każdy - osoba fizyczna, niezależnie od wieku, obywatelstwa i miejsca zamieszkania, krajowa lub zagraniczna osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy posiada zdolność prawną.

 

Forma wniosku

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wskazuje żadnej szczególnej formy dla wniosku, co potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"(...) w ustawie o dostępie do informacji publicznej brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku (poza utrwaleniem go w formie pisemnej). Za wniosek pisemny uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Pogląd ten, jak się wydaje, jest uzasadniony brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, a to ze względu na to, że żądając informacji nie musi się on wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby otrzymać informację" (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1013/12).

Art. 12 ustawy ocenowej wskazuje, że niezbędny jest wniosek pisemny. Z uwagi na brak orzecznictwa, nie wiadomo, czy należy przez to rozumieć wniosek podpisany (lub autoryzowany w inny dopuszczony zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego sposób, np. złożony przez system e-PUAP) czy jakiekolwiek pisemne utrwalenie. Wydaje się jednak, że tok rozumowania NSA z przedstawionego wyżej wyroku powinno się stosować odpowiednio.

 

Terminy rozpatrzenia wniosku

 

Terminy rozpoznania wniosku, wynikające z polskiej ustawy ocenowej, są efektem implementacji postanowień art. 4 ust. 2 konwencji z Aarhus art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE.

Organ administracji publicznej udostępnia informację o środowisku "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Sformułowanie "bez zbędnej zwłoki" pojawia się też w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednak w praktyce - w obu przypadkach nie ma żadnego znaczenia. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania. Do terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wyjątkowo potraktowano wnioski o udostępnienie dokumentów, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, które udostępnia się w dniu złożenia wniosku. Do tego przypadku nie stosuje się możliwości przedłużenia terminu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ powinien zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy - nawet, jeśli dzieje się to z przyczyn niezależnych od organu.

Na niezałatwienie sprawy w terminie wnioskodawcy służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) organem wyższego stopnia jest samorządowe kolegium odwoławcze, dla regionalnego dyrektora ochrony środowiska - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Organ wyższego stopnia, gdy przychyli się do zażalenia, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie.

Na bezczynność przysługuje też skarga do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), jednak zgodnie z art. 52 tej ustawy, musi być poprzedzona zażaleniem lub wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, o którym mowa wcześniej.

 

Opłaty

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje opłaty wyłącznie za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wysokość tej opłaty ma odpowiadać tym kosztom.

Inaczej zdecydował ustawodawca w przypadku ustawy ocenowej. W jej zakresie zastosowania opłaty pobiera się za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie.

Bezpłatne jest zaś wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie. Nie zostało jednak jasno określone, czy opłata należy się przy wyszukiwaniu informacji z publicznie dostępnego wykazu. Sformułowanie ustawy dopuszcza obie interpretacje.

Górne jednostkowe stawki opłat zostały określone w art. 27 ustawy. Obowiązujące stawki określił, na podstawie ustawowego upoważnienia, Minister Środowiska, rozporządzeniem

z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Przykładowo - opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów i 50 gr za każdy kolejny dokument, a opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

 

 1. Opis badania

 

 1. Badane podmioty

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

 

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska przez Fundację Ekorozwoju metodologii zostały wybrane do badań jako instytucje kluczowe dla ochrony środowiska w Polsce.

Zgodnie z art. 123 ustawy ocenowej, Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym do realizacji zadań z zakresu ustawy na obszarze województwa i podlega Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy ocenowej, regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania przy pomocy regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, która jest państwową jednostką budżetową.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy ocenowej, do jego zadań należy:

 • udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;

 • przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach;

 • tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody;

 • ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000

 • wydawanie decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody;

 • przeprowadzanie postępowań w sprawach zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

 • przekazywanie danych do bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

 • współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego i z organizacjami ekologicznymi w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami.

 

Urząd Miasta Białystok

Miasta wojewódzkie zostały wybrane przez Fundację Ekorozwoju wskazywała z uwagi na potencjalnie największe pole konfliktu pomiędzy funkcjami przestrzenno-gospodarczymi a przyrodniczymi - testowane na przykładzie drzew.

Białystok jest miastem na prawach powiatu. Organem wykonawczym samorządu Białegostoku, który na podstawie szczegółowych przepisów prawa administracyjnego, wykonuje zadania administracji samorządowej z zakresu, ochrony środowiska i przyrody jest prezydent Białegostoku. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym "Wójt [przez co należy rozumieć też prezydenta miasta] wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy."

W Urzędzie Miejskim Białegostoku zadania związane z tematem badania wykonuje Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej podlegający Zastępcy Prezydenta Miasta.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 328/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku Do zadań Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie spraw z

zakresu ochrony przyrody i środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, utrzymania porządku i czystości na

terenie Miasta, wodociągów i kanalizacji, cmentarzy, a w szczególności:

1) opracowanie programu ochrony środowiska, aktualizowanie i raportowanie

jego realizacji;

2) prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach;

3) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami;

4) nadzór nad działalnością Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w

zakresie gospodarki odpadami prowadzonej przez Zakład;

5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza oraz ochrony przed

hałasem;

6) przygotowywanie projektów pozwoleń wodnoprawnych;

7) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

8) urządzanie terenów zielonych i ochrona zieleni w mieście, w tym

przygotowywanie projektów zezwoleń na wycięcia, przesadzenia drzew i

krzewów;

9) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu

Państwa oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych;

10) prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych przetrzymywanych na terenie

Miasta;

 

Urząd Gminy Białowieża gmin

Gmina Białowieża została wybrana, z uwagi na potencjalną konfliktowość w stosunku do przyrody związany ze znaczącym występowaniem obszarów chronionych na obszarze gminy.

 

 

 

 1. Badane dokumenty

 

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 

 1. Dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 13 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o decyzjach, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Decyzje, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy ocenowej, nie stanowią jednak osobnego typu decyzji. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu (który w dużej mierze odsyła do art. 72 ust. 1, określającego katalog decyzji objętych obowiązkiem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) bowiem oceną, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, objęte są decyzje wydawane przez organy inne niż regionalny dyrektor ochrony środowiska, tj.:

 • o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawane na podstawie ustawy - Prawo budowlane

 • o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na - Prawo budowlane;

 • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • koncesje wydawane na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

 • określające szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

 • pozwolenia wodnoprawne wydawane na podstawie ustawy. - Prawo wodne;

 • ustalające warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - wydawanej na podstawie ustawy o ochronie przyrody;

 • o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 • o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy o lasach

  • zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

  • ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawyo transporcie kolejowym

  • ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 • o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawane na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

 • o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawane na podstawie ustawy z dnia o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

 • decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych

 • o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

 • zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

 • o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy - Prawo lotnicze

 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy o odpadach.

 • zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - wydawane na podstawie ustawy  o ochronie przyrody;

 • pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich - wydawane na podstawie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

 

Organ właściwy do wydania wyżej wymienionych decyzji - jeśli uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska odpowiednich danych. Regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza zaś w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub brak takiej potrzeby. Postanowienia, o których mowa w niniejszym akapicie, są poza zakresem niniejszego badania.

 

 1. Dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. a ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

W przypadku wystąpienia szkody w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska uzgadnia warunki przeprowadzenia działań naprawczych z organem ochrony środowiska (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, za wyjątkiem spraw z zakresu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych). Uzgodnienie to następuje w drodze decyzji określającej stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko, zakres i sposób przeprowadzenia działań, a także terminy ich rozpoczęcia i zakończenia.

 

 1. Dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach nakładające przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. a ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Na podstawie tego przepisu, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmie działań zapobiegawczych i naprawczych, organ ochrony środowiska (regionalny dyrektor ochrony środowiska, za wyjątkiem spraw z zakresu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych) wydaje decyzje o nałożeniu na niego obowiązku ich przeprowadzenia.

 

 1. Dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. a ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 tej ustawy, jeżeli organ (regionalny dyrektor ochrony środowiska, za wyjątkiem spraw z zakresu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych) podejmuje działania działania zapobiegawcze lub naprawcze, o których mowa w art. 16 tej ustawy, władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić prowadzenie tych działań, a także badań związanych z ocenąszkody w środowisku.

Zakres tego udostępnienia oraz zakres i sposób przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia, jest ustalany w drodze decyzji.

 

 1. Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. b ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 tej ustawy, regionalny dyrektor ochrony środowiska obowiązany jest przyjąć od każdego zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. Jeśli zgłoszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, może go dokonać organ administracji publicznej albo organizacja ekologiczna

W przypadku, gdy regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia wszczęcia postępowania, powinien wydać postanowienie.

Należy zwrócić uwagę, że zakres przedmiotowy art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. b ustawy ocenowej nie obejmuje postanowień o wszczęciu postępowania, wydawanych na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

 

 1. Urząd Miejski Białegostoku

 

 1. Dane o wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 list. f ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (za wyjątkami, określonymi w ust. 6 tego artykułu).

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej

2)   tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej

3)   nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4)   obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5)   przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6)   przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7)   wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

8)   rysunek lub mapę, określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

 1. Dane o decyzjach o karach pieniężnych za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. g ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:

 • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

 • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

 • zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza w drodze decyzji administracyjną karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie, o którym mowa w akapicie poprzednim.

 

 1. Urząd Gminy Białowieża

 

 1. Dane o informacjach o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 47

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o informacjach informacje o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 46 ustawy ocenowej, tworzone przez organy administracji publicznej, w tym organy samorządu gminy projekty dokumentów - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub innych, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, a także ich zmiany, wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 47 tej ustawy, strategicznej ocenie podlegają też dokumenty inne niż wymienione w akapicie poprzednim, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem (w przypadku gminy jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska), organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wymaga sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiską, zawierającą elementy, o których mowa w art. 51 ustawy ocenowej, a także opinowaniu przez właściwe organy (w przypadku gminy jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska, a także państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), udziału społeczeństwa poprzez umożliwienie składania uwag i wniosków.

 

 

 1. Dane o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Organ opracowujący projekty dokumentów podlegających ocenie może, po uzgodnieniu z właściwymi organami (w przypadku gminy jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska) odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Odstąpienie w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może dotyczyć wyłącznie projektów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów. W przypadku innych dokumentów, może dotyczyć jedynie niewielkich modyfikacji przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Odstąpienie wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, określonych w art. 49 ustawy ocenowej, dotyczących w szczególności charakteru działań przewidzianych w dokumentach, rodzaju i skalę oddziaływania na środowisko i cech obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko. Informację o tym odstąpieniu, organ opracowujący projekty dokumentów innych niż opracowane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podaje do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.

 

 1. Dane o wnioskach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o wnioskach o wydanie decyzji i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 71 ust. 1. ustawy ocenowej, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, a jej uzyskanie jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje tych przedsięwzięć określiła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w przepisach odrębnych od ustawy ocenowej, tj:

 • o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawane na podstawie ustawy - Prawo budowlane

 • o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy - Prawo budowlane;

 • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów - wydawane na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

 • określające szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

 • pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydawane na podstawie ustawy. - Prawo wodne;

 • ustalające warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - wydawanej na podstawie ustawy o ochronie przyrody;

 • o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 • o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy o lasach

  • zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

  • ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawyo transporcie kolejowym

  • ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 • o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

 • o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

 • o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

 • decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych

 • o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

 • zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

 • o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy - Prawo lotnicze

 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy - Prawo budowlane. Nie jest jednak konieczne przy niewielkich zmianach, o których mowa w art. 72 ust. 2 i 2a ustawy ocenowej.

Organem właściwym do jej wydania jest zasadniczo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, za wyjątkiem spraw, w których ustawa przewiduje kompetencję innego podmiotu - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, starosty lub regionalnego dyrektora Lasów Państwowych. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z innymi wójtami.

 

 1. Etap pierwszy - Biuletyn Informacji Publicznej i publicznie dostępny wykaz

 

 1. Należy sprawdzić, czy organ prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej, a także to, jak powiązany jest ze stroną internetową organu.

 2. Należy sprawdzić czy wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Zespół przyjął, że powszechnie przyjęta jest interpretacja, mówiąca że zarówno umieszczenie wykazu bezpośrednio w Biuletynie Informacji Publicznej jak też umieszczenie w nim linku stanowi wypełnienie wymagań ustawy. Inaczej zresztą nie byłoby możliwe skorzystanie przez organ z Ekoportalu.

 1. Należy sprawdzić czy wykaz umieszczony jest przyjaźnie dla użytkownika:

  • strukturę nawigacji - jaką drogę należy przebyć od strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej do wykazu

  • stronę merytoryczną nawigacji - czy ze struktury odesłań jasno wynika droga od strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej do wykazu

  • stronę wizualną nawigacji -czy poszczególne elementy są jasno widoczne.

 2. Sprawdzenie liczby opublikowanych w wykazie danych.

  1. Etap drugi - zapytanie ilościowe

 

 1. W formie pisemnej (listem poleconym) kierujemy podpisany wniosek (zob. załączniki do raportu).

 2. Należy sprawdzić, czy instytucja udostępniła w wymaganym terminie.

 3. Należy sprawdzić zakres publikowanych informacji. Szczególnie należy zweryfikować, czy wykaz danych na jest zgodny z zakresem wymaganym dla publicznie dostępnego wykazu danych

 

 1. Etap trzeci - pozyskanie danych

 

 1. W formie pisemnej (listem poleconym) kierujemy podpisany wniosek (zob. załączniki do raportu).

 2. Należy sprawdzić, czy instytucja udostępniła w wymaganym w ustawie ocenowej terminie

 3. Ocena merytoryczna danych

 4. Faktyczny przebieg badania

 

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

 

 1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku prowadzi stronę internetową pod adresem http://www.bialystok.rdos.gov.pl/. W prawym, górnym rogu głównej strony znajduje się ikona BIP, której kliknięcie powoduje przekierowanie na stronę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/.

W panelu nawigacji po lewej stronie znajduje się link do podstrony zatytułowanej: "Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie”. Po otwarciu strony wyświetla się lista dokumentów posegregowana chronologicznie zaczynając od dat teraźniejszych do przeszłych. Nie ma funkcji sortowania i wyszukiwania kart, które trzeba przeglądać strona po stronie, przez co nawigacja po stronie jest bardzo trudna, a wyszukanie konkretnej karty lub grupy kart jest bardzo pracochłonne. Wszystkie karty dotyczące roku 2013 opublikowane na BIP przez RDOŚ w Białymstoku mieszczą się na stronach 36-163 (stan na dzień 16.04.2014). Łącznie liczba opublikowanych kart informacyjnych w 2013 roku wynosi 3185. Każda karta informacyjna składa się z następujących elementów: L.p. Numer karty/rok, Rodzaj dokumentu, Temat dokumentu, Nazwa dokumentu, Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu, Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem terytorialnym kraju, Znak sprawy, Dokument wytworzył, Data dokumentu, Dokument zatwierdził, Data zatwierdzenia dokumentu, Miejsce przechowywania dokumentu, Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu, Czy dokument jest ostateczny, Numery kart innych dokumentów w sprawie, Data zamieszczenie w wykazie danych o dokumencie, Zastrzeżenie dotyczące nieudostępniania danych, Uwagi.

Przeszukanie każdej ze stron jest bardzo czasochłonne więc dla potrzeb badania wykonano wyszukiwanie danych tylko dla części dotyczącej postępowań związanych z obszarami Natura 2000. W tym celu wykorzystano wyszukiwanie słów (narzędzie wbudowane w przeglądarkę internetową) na każdej stronie (127 kart po ok. 25 kart na stronie) wyszukiwano słowa „natura”. Otrzymano następujące wyniki:

 • 170 wniosków o stwierdzenie obowiązku, lub jego braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000

 • 169 postanowień w tym 35 Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz 134 postanowienia odstępujące od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000

 

Na stronie nie znaleziono odniesienia do Ekoportalu. Wprowadzenie w wyszukiwarce Ekoportalu parametrów wyszukiwania: Typ urzędu (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), Obszar (podlaskie) Data dokumentu (od 01-01-2013 do 31-12-2013) powoduje wyświetlenie komunikatu „Brak kart spełniających kryteria wyszukiwania”. Po wyłączeniu typu urzędu w wyszukiwaniu znaleziono 18 wyników. Przejrzenie wyników wyszukiwania nie wskazuje, żeby znajdowały się wśród nich karty, będące przedmiotem badania. Wprowadzone parametry wyszukiwania: Typ urzędu (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), Obszar (podlaskie), Rok wydawania karty (2013) nie daje żadnych wyników.

Podczas przeszukiwania stron internetowych nie znaleziono odnośnika do sprawozdania z działalności RDOŚ w Białymstoku.

 

 1. Badanie ilościowe

 

25 kwietnia 2014 r., na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej (listem poleconym na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku) wniosłem o udostępnienie informacji dotyczących:

1) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

3) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

4) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

5) liczby wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

Wniosek wpłynął do RDOŚ w Białymstoku w dniu 1.05.2014.

 

8 maja 2014 specjalista ds. ochrony przyrody i komunikacji społecznej drogą mailową odpowiedział na wniosek, informując że

Ad 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wydaje decyzji, a jedynie postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia lub o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska na obszarze Natura 2000, a także uzgadnia w drodze postanowienia warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie realizacji przedsięwzięcia na obszarach Natura 2000.

Ad 2) liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji: 5, liczba wydanych w 2013 r. decyzji: 5

Ad 3) Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2013 r. wpłynęło 19 zgłoszeń dotyczących wystąpienia szkody w środowisku lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku. Wydano 1 decyzję nakładającą działania naprawcze oraz wydano 7 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania

Ad 4) liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji : 0, liczba wydanych w 2013 r. decyzji: 0

Ad 5) w 2013 r. RDOŚ w Białymstoku wydał 7 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.

 

Jednocześnie poinformowano, że na stronie BIP RDOŚ w Białymstoku http://bip.bialystok.tdos.gov.pl, w zakładce: „Informacje o stanie RDOŚ”. Znajdują się roczne sprawozdania z działalności RDOŚ w Białymstoku. W sprawozdaniu za rok 2013 r. znajduje się m.in. liczba wydanych decyzji, postanowień i opinii z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, a także z zakresu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 23b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami) poinformowano o obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji w przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości poproszono o kontaktowanie się z pracownikiem prowadzącym sprawę: p. Małgorzata Wnuk, specjalista Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, Tel: 857406981 w.51, e-mail: wnuk@rdos.gov.pl

 

W odpowiedzi na wiadomość drogą mailową skontaktowałem się z p. Małgorzatą Wnuk ponawiając zapytanie o liczbę wniosków oraz liczbę postanowień (we wniosku poprosiłem o decyzje) z 2013 r. dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

Po kilkunastu minutach od wysłania wiadomości otrzymałem wiadomość mówiącą, że:

Otrzymałem fragment tabeli ze sprawozdaniem z działalności RDOŚ w Białymstoku za 2013 rok w którym są zamieszczone interesujące mnie dane. Oraz, że całe sprawozdanie jest dostępne na stronie BIP, w zakładce informacje o stanie RDOŚ: http://bip.białystok.rdos.gov.pl/item/14614

 

Tabela zawiera następujące informacje:

 • postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (tzw. III grupa): 211

 • postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (tzw. III grupa): 37

 • Uzgadnianie lub odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (III grupa): 5

 

W odpowiedzi po raz kolejny nie uwzględniono pytania o liczbę wniosków z 2013 r. dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

 

 1. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

 

 

Dane z wykazu

Dane uzyskane

liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji

170

Brak danych

Liczba wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

169 postanowień, w tym: 134 o braku obowiązku,
35 stwierdzających potrzebę przeprowadzenia oceny

253 postanowienia, w tym: 211 o braku obowiązku

37 stwierdzających potrzebę oceny

5 uzgodnień lub odmów uzgodnienia

liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

Brak rozsądnej możliwości pozyskania danych

Wniosków: 5, decyzji : 5

liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

Brak rozsądnej możliwości pozyskania danych

Wniosków: 19, decyzji: 5

liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych

Brak rozsądnej możliwości pozyskania danych

Wniosków: 0, decyzji: 0

liczba wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie

Brak rozsądnej możliwości pozyskania danych

7

 

 

Aby móc porównać dane opublikowane na BIP oraz dane uzyskane od RDOŚ przeszukano każdą z stron na BIP w poszukiwaniu liczby wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W rezultacie znaleziono 169 postanowień. Natomiast w odpowiedzi na pismo RDOŚ w tej sprawie RDOŚ przedstawił 259 postanowień. Oznacza to, że w wykazie na BIP nie umieszczono wszystkich postanowień. Wykaz na BIP zawiera tylko 65% postanowień. Porównanie pozostałych danych jest niemożliwe ponieważ wyszukiwanie danych na stronie BIP wykracza poza rozsądne możliwości pozyskania danych, gdyż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku nie prowadzi dobrze funkcjonującego publicznie dostępnego wykazu danych.

 

 1. Pozyskanie danych

 

Dnia 27 maja 2014 r. wysłano pismo listem poleconym (potwierdzenie odbioru wpływu pisma do RDOŚ w Białymstoku jest z dnia 28 maja 2014) zwrócono się z wnioskiem o udostępnienie treści na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej:

 

1) złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji/postanowień wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

3) złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

5) wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

Wniesiono o udostępnienie dokumentów w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres poczty elektronicznej kamil.witkos@gmail.com

 

W dniu 4.07.2014 drogą mailową otrzymałem skan pisma informujący o udostępnieniu dokumentów o których mowa w pkt. 2,3,5 po dokonaniu wpłaty w wysokości 35,85 zł na konto RDOŚ w Białymstoku. Jednocześnie poinformowano mnie, że w 2013 roku wpłynęły 134 wnioski o stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Tego samego dnia drogą mailową odpowiedziałem, że w odpowiedzi na moje pismo nie wspomniano o udostępnieniu postanowień i poprosiłem o uzupełnienie odpowiedzi. W dniu 9.07 jeszcze raz napisałem maila z prośbą o potwierdzenie odebrania wiadomości. Tego dnia przedstawiciel RDOŚ Adam Pawłowski poinformował mnie, że takich postanowień w 2013 roku było 35 i poprosił o dokonanie kolejnej wpłaty w wysokości 34,40 zł obejmującej także te postanowienia (dotyczy pkt. 1 z mojego wniosku skierowanego do RDOŚ).

W dniu 10.07.2014 wysłano do mnie pismo wraz z załączonym dyskiem CD na którym znajdowały się wszystkie dokumenty o których udostępnienie wnioskowałem.

Łącznie otrzymałem skany 70 dokumentów:

 • 35 postanowień dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

 • 5 wniosków oraz 5 decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

 • 18 wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

 • 7 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie

Liczba przesłanych dokumentów nieznacznie odbiega od wcześniej podawanych liczb dokumentów, różnice dotyczą postanowień dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 dla których prowadzono ocenę oddziaływania (wcześniej podano 37 postanowień, a przesłano tylko 35) oraz wniosków o wydanie decyzji nakładających działania naprawcze (wcześniej podano 19 wniosków, udostępniono jedynie 18).

 

 

 

 1. Urząd Miejski w Białymstoku

 

 1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

 

Urząd Miejski Białegostoku prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem http:// http://www.bip.bialystok.pl/. Biuletyn Informacji Publicznej jest linkowany z oficjalnej strony http:// http://www.bialystok.pl/. Link do BIP znajduje się na listwie po prawej stronie.

Po przeniesieniu na BIP w listwie po lewej stronie w kategorii „urząd miejski” znajduje się zakładka „Rejestry, ewidencje, archiwa”. Po kliknięciu na zakładkę otwiera się strona zatytułowana „Lista rejestrów i ewidencji”. Pierwsza pozycja na liście to: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Jest to jedyny punkt mający związek z przedmiotem tego raportu. Kliknięcie na tę pozycję prowadzi do strony na której karty zostały podzielone na 9 kategorii od A do I. Kliknięcie w każdą z kategorii powoduje przekierowanie na podstronę ekoportalu ale zawsze pojawia się strona z informację o błędzie 404 i braku strony po czym automatycznie strona przechodzi na główną stronę ekoportalu WWW.ekoportal.gov.pl To oznacza, że podlinkowane kategorie są błędnie skonfigurowane i nie ma możliwości otworzenia szukanych danych poprzez kliknięcie na daną kategorię.

Wyszukiwanie w Ekoportalu wg następujących parametrów: Rok wydania karty (2013), rodzaj dokumentu (Decyzje), temat dokumentu (Ochrona zwierząt oraz roślin), Nazwa urzędu (Urząd Miejski w Białymstoku), obszar (podlaskie, Białystok, Białystok) daje 672 wyniki, w tym 670 są decyzjami w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów. Ponieważ znaczna większość kart zawiera ogólny tytuł bez precyzowania czy zgoda została wydana czy nie ustalenie ile wydano decyzji zgadzających się na wycinkę jest bardzo trudne – każdą kartę trzeba otwierać osobno i indywidualnie sprawdzać. Dodanie wyszukiwania słowa kara/kary daje 1 rezultat.

Wyszukiwanie wg następujących parametrów: Rok wydania karty (2013), rodzaj dokumentu (Wnioski o wydanie decyzji), temat dokumentu (Ochrona zwierząt oraz roślin), Nazwa urzędu (Urząd Miejski w Białymstoku), obszar (podlaskie, Białystok, Białystok) daje wynik w liczbie 678, z czego 677 jest zatytułowanych „wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów”.

Należy zauważyć, że wyszukiwanie danych w Ekoportalu jest bardzo trudne. Na kilkadziesiąt prób wyszukiwania tylko trzy skończyły się powodzeniem.

 1. Badanie ilościowe

 

25 kwietnia 2014 r., na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej (listem poleconym na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku) wniosłem o udostępnienie informacji dotyczących:

1) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

2) liczby wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

2 maja 2014 r. pismo wpłynęło do Urzędu.

8 maja 2014r. Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej poinformował, że:

 • w roku 2013 do Urzędu Miejskiego w Białymstoku złożonych zostało 975 wniosków o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów. Z tego tut. Organ wydał 616 zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

 • w roku 2013 Prezydent Miasta Białegostoku wydał 4 decyzje wymierzające karę pieniężną za usuniecie lub zniszczenie drzew

Odpowiedzi udzielono dnia 8.05.2014 drogą mailową (pismo było załącznikiem do maila, po kilku dniach oryginał pisma wysłany pocztowo również otrzymałem – tak postępowano w przypadku całej korespondencji).

 

 

 1. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

 

 

Dane z wykazu

Dane uzyskane

liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

Wniosków: 677
Decyzji: 670

Wniosków: 975
Decyzji: 616

liczby wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

1

4

 

Dane z wykazu są zbliżone do danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego Białegostoku. Różnica w liczbie wniosków o wydanie zezwolenia jest nieznaczna. Różnica w liczbie decyzji wynosi 54. Warto zwrócić uwagę, że na Ekoportalu zamieszczono więcej decyzji niż podaje Urząd. Liczba wydanych w 2013 decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów zgodnie z Ekoportalem wynosi 1, a dane pozyskane z urzędu mówią o 4 decyzjach.

 

 

 1. Pozyskanie danych

 

Dnia 27 maja 2014 r. wysłano pismo listem poleconym (potwierdzenie odbioru wpływu pisma do Urzędu Miejskiego w Białymstoku jest z dnia 28 maja 2014) zwrócono się z wnioskiem o udostępnienie treści na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej:

1) złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

2) wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

Wniesiono o udostępnienie dokumentów w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres poczty elektronicznej kamil.witkos@gmail.com

9.06.2014 drogą mailową otrzymałem skan pisma będący kopią pisma z dnia 8.05.2014 z podaniem liczby wniosków oraz decyzji. Okazało się, że treść pisma nie została precyzyjnie zrozumiana i poinformowano mnie, że takiej samej odpowiedzi udzielono mi na mój wniosek z dnia 25.04.2014. Po 5 minutach od otrzymania tej wiadomości drogą mailową odpisałem, że pismo nie odpowiada na zadane pytanie. Przypomniałem, że we piśmie wnioskuję o udostępnienie treści pism (w formie skanów przesłanych mailowo). Poprosiłem o potwierdzenie otrzymania wiadomości. W dniu 10.06 otrzymałem potwierdzenie otrzymania wiadomości.

W dniu 26.06.2014 drogą mailową otrzymałem skan pisma w którym przekserowano mnie na Ekportal. W piśmie podano szczegółową instrukcję wyszukiwania dokumentów. Okazało się, że podanie znaku sprawy w wyszukiwarce znacznie ułatwia wyszukiwanie. Przy wyszukiwaniu dokumentów nie napotkałem trudności. Jednak ponieważ dane udostępnione w Ekoportalu zawierają ogólne informacje i nie zawierają uzasadnienia dla decyzji, w dniu 26.06.2014 droga mailową poprosiłem o udostępnienie całości treści wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w 2013 roku uzasadniając to skrótowymi informacjami dostępnymi na ekoportalu.

27.06.2014 drogą mailową otrzymałem zawiadomienie mówiące, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie – w ciągu miesiąca, ze względu na konieczność przygotowania dużej ilości dokumentów do zeskanowania. Nowy termin załatwienia sprawy wskazano na dzień 27.07.2014

25.07.2014 drogą mailową otrzymałem skan pisma podsumowujący wyszukanie 680 dokumentów na 937 stronach. Powyższa liczba dokumentów nie zgadza się z wcześniej udostępnionymi danymi wg których łączna suma decyzji wynosi 620. Za udostępnienie dokumentów naliczono opłatę w wysokości 433,70 zł.

W dniu 28.07 drogą mailową otrzymałem skan pisma z instrukcją dotyczącą odbioru skanu dokumentów, choć w poprzednim piśmie napisano, że dane do serwera ftp zostaną udostępnione dopiero po wniesieniu opłaty. W dniu 1.08.2014 odbyłem rozmowę telefoniczną z p. Adamem Aleksiejukiem podczas której p. Aleksiejuk chciał się upewnić, że wniosę opłatę oraz zasugerował, że gdybym opłaty nie wniósł rozpoczęłoby się postępowanie dyscyplinarne. Opłatę wniosłem przelewem w dniu 3.08.2014 po czym zgodnie z instrukcją próbowałem pobrać dokumenty. Okazało się, że dostęp dokumentów został ograniczony do tego, że mogłem je pojedynczo otwierać w przeglądarce internetowej i każdą stronę osobno zapisywać. W dniu 4.08.2014 skontaktowałem się z p. Adamem Aleksiejukiem prowadzącym sprawę. Poinformowałem go o napotkanych problemach. W dniu 5.08.2014 pracowniczka urzędu przekazała mi numer do informatyka pracującego w urzędzie. Podczas rozmowy, informatyk stwierdził, że ze względów bezpieczeństwa tylko w sposób ograniczony mogę przeglądać dokumenty i każdy z osobna zapisywać. Poinformowałem go o tym, że wniosłem opłatę oraz poprosiłem o nieutrudnianie dostępu do dokumentów. Po kilku minutach otrzymałem maila z namiarami na serwer ftp po czym pobrałem całą zawartość folderu.

 

 

 1. Urząd Gminy Białowieża

 

 1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

 

Urząd Gminy Białowieża prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem http://bip.bialowieza.pl/.

Biuletyn Informacji Publicznej jest linkowany z oficjalnej strony gminy Gminy http://www.bialowieza.pl/ poprzez przycisk po lewej stronie znajdujący się poniżej menu wyboru. Poniżej znajduje się przycisk „Wykaz danych o środowisku” którego kliknięcie prowadzi do strony https://system.sios.pl/search/ Od razu po przeniesieniu na stronę uruchomiona jest wyszukiwarka kart.

Wyszukiwanie wg. Następujących kryteriów: „Rok wydania dokumentu – 2013”, „województwo – podlaskie”, „powiat – hajnowski” oraz „gmina – Białowieża”, daje łącznie 118 wyników. Dodanie dodatkowych parametrów wyszukiwania daje następujące rezultaty (parametry dodawano pojedynczo, nie ma możliwości łącznego wyszukiwania dwóch lub więcej z tym parametrów):

 • parametr: Rodzaj dokumentu „ 1. wnioski o wydanie decyzji” – 56 rezultatów (w tym 5 wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowej)

 • parametr: Rodzaj dokumentu „4. decyzje – 52 rezultaty” (w tym 4 w sprawie braku obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko)

 • parametr: Rodzaj dokumentu „5. Postanowienia – 7 rezultatów” (w tym 4 stwierdzające braku obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko. Nie znaleziono postanowień mówiących o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko)

Ciekawą funkcją w systemie SIOS jest możliwość zapisywania poszczególnych kart i wyników wyszukiwania w formacie PDF lub xls.

 

Na stronie BIP dla Gminy Białowieża po wyborze w lewym menu karty „ochrona środowiska” a następnie „ postępowania środowiskowe” pojawia się 27 wyników. Wybór roku 2013 daje 8 rezultatów, jednak wszystkie dokumenty dotyczą środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć.

 

 

 1. Badanie ilościowe

 

25 kwietnia 2014 r., na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej (listem poleconym na adres Urzędu) wniosłem o udostępnienie informacji dotyczących:

1) liczby sporządzonych w 2013 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) liczby sporządzonych w 2013 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

3) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i liczby wydanych w 2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Pismo wpłynęło do urzędu w dniu 5.05.2014.

Pismem z dnia 19.05.2014 odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta, Dariusz Dutkowski. Poinformował, że dane dotyczące wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są zamieszczone na stronie SIOS (System Informacji o Środowkisku) – http://www.sios.pl/; https://system.sios.pl/search

 

 

 

 1. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

 

Porównanie jest niemożliwe, gdyż Urząd Gminy Białowieża w odpowiedzi udzielił informacji odsyłającej do internetowej bazy decyzji.

 

 1. Pozyskanie danych

 

Dnia 27 maja 2014 r. wysłano pismo listem poleconym (potwierdzenie odbioru wpływu pisma do Urzędu Gminy w Białowieży jest z dnia 28 maja 2014) zwrócono się z wnioskiem o udostępnienie treści na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej:

 

1) sporządzonych w 2013 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) sporządzonych w 2013 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

3) złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i liczby wydanych w 2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Wniesiono o udostępnienie dokumentów w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres poczty elektronicznej kamil.witkos@gmail.com

Z powodu braku odpowiedzi ze strony urzędu do dnia 26.06.2013 tego dnia zadzwoniłem do urzędu. W rozmowie z pracownikiem sekretariatu zostałem poinformowany, że osoba odpowiedzialna za sprawę jest poza urzędem i wróci do pracy następnego dnia. W dniu 27.06.2013 skontaktowałem się z urzędem ponownie i rozmowę odbyłem z p. Iwoną Dawidziuk. Przeprosiła za opóźnienie uzasadniając je natłokiem spraw oraz powiedziała, że prześle wszystkie dokumenty w najbliższych dniach. Tego samego dnia tj. 27.06.2014 otrzymałem mailowo skany 5 decyzji wraz z załącznikami.

 

 

 1. Wnioski z badań

  1. Wnioski dotyczące poszczególnych organów

 

 1. Wnioski dotyczące Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku prowadzi publiczne dostępny wykaz danych na stronie BIP. Jednak funkcjonalność systemu jest bardzo niska, a odszukanie poszczególnych dokumentów jest bardzo trudne. Badanie nie stwierdziło aby RDOŚ w Białymstoku prowadził bazę danych przy wykorzystaniu Ekoportalu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska terminowo odpowiada na pytania i informuje o przedłużających się terminach postępowania. Zaletą komunikacji z Urzędem jest wykorzystanie poczty elektronicznej, która znacznie przyśpiesza i ułatwia proces pozyskania danych.

 

 1. Wnioski dotyczące Urzędu Miejskiego Białegostoku

Urząd Miejski w Białymstoku poza drobnymi uchybieniami prawidłowo prowadzi publicznie dostępny wykaz danych, wykorzystując do tego Ekoportal. Ciekawostką jest, że dzięki szczegółowej instrukcji wyszukiwania dokumentów w której wskazano podanie znaku sprawy wyszukiwanie jest znacznie ułatwione. Przy wyszukiwaniu dokumentów nie napotkałem trudności. Urząd Miejski w Białymstoku dotrzymuje ustawowych terminów, a o przedłużeniu postępowania informuje na bierząco. Mankamentem jest brak jasnego wskazania przekierowania postępowania na postępowanie zgodnie z ustawą ocenową (wnioskowałem o udostępnienie informacji publicznej). Zostały też naliczone opłaty zgodnie z ustawą ocenową, jednak w tytule przelewu kazano wpisać udostępnienie informacji publicznej. Współpraca z tym urzędem przebiegała prawidłowo. Zaletą komunikacji z Urzędem jest wykorzystanie poczty elektronicznej, która znacznie przyśpiesza i ułatwia proces pozyskania danych.

 

 1. Wnioski dotyczące Urzędu Gminy Białowieża

Urząd Gminy Białowieża prowadzi publicznie dostępny wykaz danych. Jest to jednak system z którym wcześniej się nie spotkałem: SIOS (System Informacji o Środowkisku) – http://www.sios.pl/. Zaletą systemu jest to, że wydaje się działać poprawnie, a urząd zamieszcza tam wszystkie dane. Jednak brakuje odnośnika do Ekoportalu. Urząd nie ogranicza prawa dostępu do informacji publicznej. Skany decyzji zostały udostępnione bezpłatnie.

Błędem w działaniu jest brak wymogu potwierdzenia doręczenia wiadomości w formie elektronicznej, przez co urząd nie ma żadnej pewności, że wymagana informacja została doręczona.

Współpraca z tym urzędem przebiegała prawidłowo. Mankamentem współpracy było jedynie nieznaczne przekroczenie terminów, ale po telefonicznym upomnieniu natychmiast przekazano dane. Reakcje były szybkie, a dane udostępnione - pełne. Zaletą komunikacji z Urzędem jest wykorzystanie poczty elektronicznej, która znacznie przyśpiesza i ułatwia proces pozyskania danych.

 1. Załączniki

 

Załącznik nr 1 - Wzór pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (badanie ilościowe)

Załącznik nr 2 - Wzór pisma do urzędu miasta wojewódzkiego (badanie ilościowe)

Załącznik nr 3 - Wzór pisma do urzędu miasta gminy (badanie ilościowe)

Załącznik nr 4 - Wzór pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (pozyskanie danych)

Załącznik nr 5 - Wzór pisma do urzędu miasta wojewódzkiego (pozyskanie danych)

Załącznik nr 6 - Wzór pisma do urzędu gminy (pozyskanie danych)

Załącznik nr 1 - Wzór pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (badanie ilościowe)

 

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko

adres)

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ...

(adres)

 

Wniosek

 

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej wnoszęo udostępnienie informacji dotyczących:

1) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku(art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

3) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku(art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

4) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

5) liczby wydanych w 2012 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

 

Z poważaniem,

Załącznik nr 2 - Wzór pisma do urzędu miasta wojewódzkiego (badanie ilościowe)

 

 

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko

adres)

 

Urząd Miasta w ...

(adres)

 

 

Wniosek

 

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnoszęo udostępnienie informacji dotyczących:

1) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2012 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów(art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

2) liczby wydanych w 2012 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1ustawy o ochronie przyrody)

 

Z poważaniem,

 

Załącznik nr 3 - Wzór pisma do urzędu miasta gminy (badanie ilościowe)

 

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko

adres)

 

Urząd Gminy w ...

(adres)

 

 

Wniosek

 

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnoszęo udostępnienie informacji dotyczących:

1) liczby sporządzonych w 2012 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) liczby sporządzonych w 2012 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

3) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i liczby wydanych w 2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

 

Z poważaniem,

Załącznik nr 4 - Wzór pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (pozyskanie danych)

 

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko

adres)

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ...

(adres)

 

Wniosek

 

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, wnoszęo udostępnienie treści

1) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

3) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

5) wydanych w 2012 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

 

Wnoszę o udostępnienie w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres poczty elektronicznej ...

 

Z poważaniem,

Załącznik nr 5 - Wzór pisma do urzędu miasta wojewódzkiego (pozyskanie danych)

 

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko

adres)

 

Urząd Miasta w ...

(adres)

 

Wniosek

 

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, wnoszęo udostępnienie informacji w zakresie udostępnienia treści:

1) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie zezwolenia i wydanych w 2012 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów(art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

2) wydanych w 2012 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1ustawy o ochronie przyrody)

 

Wnoszę o udostępnienie w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres poczty elektronicznej ...

 

Z poważaniem,

Załącznik nr 6 - Wzór pisma do urzędu gminy (pozyskanie danych)

 

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko

adres)

 

Urząd Gminy w ...

(adres)

 

Wniosek

 

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, wnoszęo udostępnienie informacji w zakresie udostępnienia treści:

1) sporządzonych w 2012 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2) sporządzonych w 2012 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

3) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i liczby wydanych w 2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

 

Wnoszę o udostępnienie w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres poczty elektronicznej ...

 

Z poważaniem,

 

 

 

Raporty - dlaczego i jak pozyskiwaliśmy informacje

Celem przeprowadzonego monitoringu była identyfikacja najczęstszych problemów w uzyskiwaniu informacji z zakresu ochrony przyrody oraz stwierdzenie czy praktyka udostępniania informacji jest przyjazna czy nieprzyjazna dla odbiorcy.
Badaniem objęto różne instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Miasta Wojewódzkie, samorządy wybranych gmin z obszarów przyrodniczo wrażliwych), aby stworzyć jak najszerszy katalog nieprawidłowości, ale też zidentyfikować praktyki przyjazne dla wnioskujących, po to by móc opracować propozycje rozwiązań i usprawnień.
Przebieg badania przewidywał zarówno bierne (poprzez strony www i Biuletyny Informacji Publicznej i wykazy) jak i aktywne pozyskiwanie informacji (złożenie wniosku o udostępnieni informacji). Poprzez kontakt z organami, zarówno korespondencyjny jak i bezpośredni, chcieliśmy doprowadzić do poprawy standardów informowania, które znacząco wpływają na możliwości uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych, a w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia jawności i społecznego nadzoru nad decyzjami dotyczącymi ochrony przyrody.
Badanie objęło 16 województw, przeprowadzono je na przełomie 2013/2014 roku a objęło zapytanie o dane z roku 2013 i (w wypadku Dolnego Śląska również z 2012 roku).