tytul: Raporty - dlaczego i jak pozyskiwaliśmy informacjetytul: Raport: Strażnicy Naturytytul: raport z badań - województwo lubuskietytul: raport z badań - województwo małopolskietytul: raport z badań - województwo podlaskietytul: raport z badań - województwo dolnośląskie 2012tytul: Raport z badań – województwo dolnośląskie 2013

raport z badań - województwo świętokrzyskie

opublikowano 20 grudnia 2014r.

Błażej Janik

Strażnicy Natury
-
społeczny monitoring dostępu do informacji
o środowisku

raport z badań - województwo świętokrzyskie

2013

Wrocław, wrzesień 2014

Spis treści

1. Opis badania

1.1. Badane podmioty

1.1.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Zgodnie z przyjętą przez zleceniodawcę, Fundację EkoRozwoju, metodyką badań pierwszym z badanych podmiotów jest właściwa terenowo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jako instytucja kluczowa dla ochrony środowiska.

Dla Województwa Świętokrzyskiego jest to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach.

1.1.2. Urząd Miasta Kielce

Kolejnym podmiotem badanym zgodnie z przyjętą metodyką są władze miast wojewódzkich / największe miasta, które dobrane z uwagi na potencjalnie największe pole konfliktu pomiędzy funkcjami przestrzenno-gospodarczymi a przyrodniczymi.

Zgodnie z "Kartą Mieszkańca 87" umieszczoną na stronie internetowej http://www.bip.kielce.eu/, komórką organizacyjna Urzędu Miasta Kielce odpowiedzialną za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest Wydział Środowiska, Referat Przyrody.

W ww. karcie mieszkańca oraz pozostałych dostępnych danych w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Kielce brak jest informacji o wydawaniu przez Prezydenta Miasta Kielce decyzji na usunięcie drzew i krzewów w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odpowiednie porozumienie dotyczące takiej współpracy nie zostało także zawarte i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Informacje te zostały również potwierdzone telefonicznie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach

1.1.3. Urząd Gminy Zagnańsk

Kolejnym badanym podmiotem są władze wybranych gmin nastawionych, bądź potencjalnie nastawionych konfliktowo do przyrody. Gmina Zagnańsk została wybrana z uwagi na występowanie na jej terenie dwóch obszarów Natura 2000, tj. PLH260001 „Dolina Krasnej" i PLH260010 „Lasy Suchedniowskie" oraz jako modelowy przykład gminy, na której terenie znajdują się cenne obiekty przyrodnicze, tj. przede wszystkim jeden z najstarszych w Polsce dębów – „Bartek".

1.2. Badane dokumenty

1.2.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Zgodnie z założoną metodyką w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska przedmiotem badania jest:

 • art. 21 ust. 2 pkt 13 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,czyli udostępnianie w BIP dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art 96 ust 1. wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,

 • art. 21 ust. 2 pkt 35 ustawy o udostępnianiu informacji… czyli udostępniane w BIP dane z zakresu ustawy z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w zakresie danych o:

 • wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3 (uzgodnienia działań naprawczych w sytuacji, gdy podmiot powodujący szkodę sam ją zgłosił), art 15 ust 1 (decyzje nakładające „przymusowe” działania naprawcze, czyli w sytuacji, gdy podmiot „zanieczyszczający” sam tego nie zgłosił) oraz art 17 ust 2 tej ustawy (decyzje nakazujące podmiotom innym niż te, które spowodowały zanieczyszczenie udostępnienie posiadanego terenu dla celów przeprowadzenia działań naprawczych – w sytuacjach, gdy wymaga to przerowadzania działań na cudzym gruncie; w praktyce ten ostatni typ decyzji będzie miał prawdopodobnie małe znaczenie)

 • postanowieniach, o których mowa w art 24 ust 7 tej ustawy (postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie; nie obejmuje postanowień o wszczęciu postępowania, gdyż one są w art. 24 ust. 5 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)

1.2.2. Urząd Miasta Kielce

Przedmiotem badania w miastach wojewódzkich jest:

 • art. 21 ust. 2 pkt 24 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie:

 • danych o wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewówwydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 • decyzji o karach pieniężnychza zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

1.2.3. Urząd Gminy Zagnańsk

Zgodnie z przyjętą metodyką w potencjalnie "konfliktowych / problematycznych" badane są:

 • art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- "informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 48 ust 1",

 • art. 21 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy - "informacje o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 47,

 • art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy "dane o wnioskach o wydanie decyzji i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach" - w tym szczególnie decyzje o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2. Faktyczny przebieg badania

2.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

2.1.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

Weryfikacji publicznie dostępnych danych prowadzonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach dokonano w dniach 27-04-2014r. i 06-05-2014r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach nie prowadzi osobnej strony internetowej, a wszystkie dostępne w Internecie informacje o tej jednostce znajdują się na stronie internetowej http://kielce.rdos.gov.pl/

Po lewej stronie dostępnej pod ww. adresem witryny internetowej widnieje odnośnik „Publicznie dostępne wykazy”. Po jego wybraniu pojawia się strona z informacją
o obowiązkach organów administracji publicznej dotyczących prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o fakcie, iż publicznie dostępny wykaz danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzony jest za pomocą witryny „Ekoportal”. Jednocześnie na tej witrynie znajduje się odnośnik kierujący do wyszukiwana kart
w wykazie „Ekoportalu”.

 

Po wybraniu ww. odnośnika zostajemy przekierowani na stronę internetową http://wykaz.ekoportal.pl/. System automatycznie wypełnia jedno z pól aktywnego wyszukiwania w „Ekoportalu”, tj. pole „Nazwa urzędu” poprzez zawarcie w nim frazy „Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach”. Jednocześnie system automatycznie generuje informację, iż znajduje się w nim 2566 wpisów.

 

Jakość działania i spójność danych ujętych w „Ekoportalu” budzi zastrzeżenia. Do częstych zdarzeń należy zaliczyć brak płynności jego działania co powoduje liczne trudności w wyszukiwaniu i wyświetlaniu danych (np. niespodziewane przerwania procesu wyszukiwania). Główną zauważoną wadą jest jednak rozbieżność danych generowanych przez wyszukiwarkę „Ekoportalu” w przypadkach kiedy:

 • do wyszukiwania użyjemy jedynie wpisu w polu „Nazwa urzędu”,

 • pole „Nazwa urzędu” nie zostanie wypełnione, a z dostępnych list rozwijanych zostaną wybrane opcje „Typ urzędu” oraz „Obszar”.

 

Przegląd wykazu prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Kielcach rozpoczęto od próby wyszukania wniosków o wydanie decyzji wydanych
w roku 2013, używając następujących opcji wyszukiwania:

 • „Rodzaj dokumentu”: Wnioski o wydanie decyzji,

 • „Typ urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013,

 • „Obszar”: świętokrzyskie.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 5 wyników. Żaden z nich nie dotyczył wniosków o wydanie decyzji będących w obszarze badania, tj.

 • wniosków o wydanie decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

 • wniosków o wydanie decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 • wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 • wniosków o wydanie decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

 

Opierając się na tych samych kryteriach podjęto próbę wyszukania dostępnych w wykazie decyzji wydanych w roku 2013:

 • „Rodzaj dokumentu”: Decyzje,

 • „Typ urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013,

 • „Obszar”: świętokrzyskie.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 2 wyniki. Żaden z wpisów nie dotyczył decyzji będących w obszarze badania, tj.

 • decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

 • decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 • decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 • wydanie decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

 

 

Kolejnym krokiem było wyszukaniu postanowień:

 • „Rodzaj dokumentu”: Postanowienia,

 • „Typ urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013,

 • „Obszar”: świętokrzyskie.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 6 wyników. Żadne z postanowień nie dotyczyło postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

 

Z danych wyszukiwanych w ten sposób wynika, że w roku 2013 nie były składane były wnioski, wydawane decyzje oraz postanowienia, które są przedmiotem badania. Podjęto jednak próbę wyszukiwania kart w wykazie wypełniając jedynie pola „Nazwa urzędu”, „Rodzaj dokumentu” oraz „Data dokumentu”.

 

Podobnie jak w wypadku poprzedniego wyszukiwania rozpoczęto od próby odnalezienia wniosków o wydanie decyzji:

 • „Rodzaj dokumentu”: Wnioski o wydanie decyzji,

 • „Nazwa urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013.

Przy tak sformułowanym zapytaniu system zwrócił 160 wyników. 5 spośród nich dotyczy wniosków o uzgodnienie warunków rekultywacji, a więc mogących dotyczyć wydania decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

 

W następnym kroku podjęto próbę wyszukania dostępnych w wykazie decyzji w następujący sposób:

 • „Rodzaj dokumentu”: Decyzje,

 • „Nazwa urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013.

Tym razem system zwrócił 67 wyników. 6 spośród nich dotyczy decyzji w zakresie uzgodnienia warunków rekultywacji, a więc mogących dotyczyć wydania decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

 

Definiując obszar wyszukiwania w podobny sposób podjęto również próbę wyszukania w wykazie postanowień:

 • „Rodzaj dokumentu”: Postanowienia,

 • „Nazwa urzędu”: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach,

 • „Data dokumentu”: od 01-01-2013 do 31-12-2013.

Efektem tego wyszukiwania było 109 wyników. Mając na uwadze, że Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska wydają postanowienia np. w toku postępowań prowadzonych na całym obszarze województwa przez poszczególnych Wójtów/ Burmistrzów/ Prezydentów Miasta w zakresie decyzji środowiskowych, jest to ilość wyraźnie mała. 5 spośród widniejących w wykazie dotyczy postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzi publicznie dostępny wykaz danych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Jego rzetelność, zważając na zakres działania tego organu, budzi jednak wątpliwości ze względu na małą ilość postanowień wydanych w całym roku 2013 (109) oraz przede wszystkim na niejednolite wyniki wyszukiwania, co w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca. Osoba, która próbowałaby uzyskać informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kierując się bezpośrednio na stronę http://www.ekoportal.gov.pl/ i korzystając z wyszukiwarki poprzez wybranie „Typu urzędu” i „Obszaru” otrzymałaby zupełnie inne dane niż osoba, która została przekierowana ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Różnice w otrzymanych wynikach ilustruje poniższa tabela:

 

 

Ilość dokumentów

Lp.

Rodzaj dokumentu

Wyszukiwanie 1

Wyszukiwanie 2

1

Wnioski o wydanie decyzji

5

160

2

Decyzje

2

67

3

Postanowienia

6

109

 

Jednocześnie należy potwierdzić, że karty poszczególnych dokumentów są zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Pola „Dokument zatwierdził” i „Data zatwierdzenia dokumentu” nie są jednak wypełniane.

 

2.1.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

 

W dniu 13-05-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach prośbę o udostępnienie informacji dotyczących (list polecony):

1) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

2) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

3) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

4) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

5) liczby wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie papierowej i przesłanie jej na podany adres korespondencyjny.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 15-05-2014r.

 

W dniu 13-06-2014r. skierowałem na adres poczty elektronicznej sekretariat@rdos.kielce.pl prośbę o informację o stanie realizacji mojego wniosku z dnia 13-05-2014r.

 

W dniu 16-06-2014r. otrzymałem na mój adres poczty elektronicznej informację, iż informacje o które wnioskowano „są co do zasady informacją publiczną, ale jednocześnie są informacją o środowisku. W takim przypadku, biorąc pod uwagę zapis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, który stanowi że jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która określa termin udostępniania w art. 14 ust. 1 tj. „bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku”. Ponadto informuję, iż w dniu dzisiejszym przygotowana dla Pana informacja została wysłana zgodnie z wnioskiem tj. w wersji papierowej na podany adres korespondencyjny”.

 

W dniu 23-06-2014r. na podany przeze mnie adres korespondencyjny otrzymałem pismo z informacją, że:

 

 1. Artykuł 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nakłada na organ wydający decyzję na realizację przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, obowiązek rozważenia przed jej wydaniem, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Procedurę z w/w art, może wszcząć regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku wniosków dot. wydania decyzji w sprawie np. ustalenia warunków realizacji robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, albo robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne - na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych (art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) lub wniosków o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom wprowadzonym w stosunku do gatunków chronionych (art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). W 2013 roku tut. organ nie wszczynał takich procedur.

 

W przypadku gdy rozważenia wpływu dokonywał inny niż regionalny dyrektor ochrony środowiska organ, inwestor po nałożonym przez ten organ postanowieniu przedkłada odpowiednie dokumenty do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który to na podstawie art. 97 stwierdza obowiązek (lub brak takiej potrzeby) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W 2013 roku w jednym przypadku nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

 1. Liczba złożonych w 2013 r. wniosków o uzgodnienie działań naprawczych w trybie art. 13 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (zwana dalej ustawą szkodową):0.

 

Liczba uzgodnionych działań naprawczych w trybie art. 13 ust. 3 ustawy szkodowej : 0. Liczba wniosków złożonych w 2013 r. o uzgodnienie warunków rekultywacji w trybie art. 106 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 35 ust 2 ustawy szkodowej: 5. Liczba uzgodnionych w 2013 r. warunków rekultywacji w trybie art. 106 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 35 ust 2 ustawy szkodowej: 4.

 

 1. W trybie art. 13 ustawy szkodowej, na wniosek, regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgadnia działania naprawcze. Statystyki w tym zakresie wskazano w pkt 2. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmie działań zapobiegawczych i naprawczych, regionalny dyrektor ochrony środowiska, nakłada na niego obowiązek przeprowadzenia tych działań w trybie art. 15 ustawy szkodowej. W 2013 roku tut. organ nie wydał decyzji w trybie w/w artykułu.

 

 1. W trybie art. 17 regionalny dyrektor ochrony środowiska, w celu przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, określa m. in. zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi. Postępowanie to wszczyna się z urzędu (art. 17 ust. 2). W 2013 roku tut. organ nie wydał decyzji w trybie artykułu art. 17 ust. 2.

 

 1. Liczba wydanych w 2013 r. postanowień odmawiających wszczęcia postępowania w trybie art. 24 ust. 7 ustawy szkodowej: 4.

 

Ww. informacja została doręczona w terminie 1 miesiąca i 18 dni, przekraczając ustawowy termin jednego miesiąca wskazany w 14 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach nie wskazała także na koniczność przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy w sytuacji, o której mowa w art. 14 ust. 2 przywoływanej ustawy.

 

2.1.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

 

Celem porównania posłużono się wynikami weryfikacji danych zawartych w „Ekoportalu” sposobem wyszukiwania uwzględniającym „Rodzaj dokumentu”, „Nazwę urzędu” i „Data dokumentu”. Weryfikacja danych poprzez porównanie ich z wykazem dokumentów wyszukiwanym ma podstawie „Typu urzędu” dałaby zupełnie rozbieżny wynik.

 

W zakresie dokumentów, które były przedmiotem badania należy stwierdzić, że:

 • liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), jest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 23-06-2014r. W roku 2013 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie wszczynał takich procedur.

 • liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku(art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), nie jest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 23-06-2014r. Różnica dotyczy wydanych decyzji, których według publicznego wykazu było 6, a według przesłanej informacji pisemnej 4.

 • liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku(art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), jest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 23-06-2014r. W roku 2013 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie wszczynał takich procedur.

 • liczba złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), jest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 23-06-2014r. W roku 2013 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie wszczynał takich procedur.

 • liczba wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), nie jest zgodnaw publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w informacji pisemnej otrzymanej w dniu 23-06-2014r. Według publicznego wykazu postanowień było 5, a według przesłanej informacji pisemnej 4.

 

Po udzieleniu odpowiedzi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 25-06-2014r. dokonano weryfikacji danych zawartych w „Ekoportalu” w zakresie będącym przedmiotem badania. Wwykazie nie wprowadzono żadnych zmian.

 

2.1.4. Pozyskanie danych

 

W dniu 10-07-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach prośbę o udostępnienie informacji dotyczących treści (list polecony):

 1. złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

 2. złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2013 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 3. złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

 4. wydanych w 2013 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie elektronicznej i przesłanie jej na podany adres poczty elektronicznej.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 11-07-2014r.

 

W dniu 11-08-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem żądaną dokumentację w postaci skanów dokumentów. Dokumentacja została przekazana w terminiewynikającym z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

W dniu 13-08-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem pismo w sprawie uiszczenia opłaty za skanowanie dokumentów. Naliczona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach opłata wynosiła 1,80 PLN (skanowanie 18 stron dokumentów) i została uiszczona w dniu 22-08-2014r. Opłata została naliczona zgodnie z Rozporządzenie, Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

 

2.2. Urząd Miasta Kielce

 

2.2.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

 

Weryfikacji publicznie dostępnych danych prowadzonych przez Urząd Miasta Kielce dokonano w dniu 27-04-2014r.

 

Urząd Miasta Kielce prowadzi stronę internetową pod adresem http://www.um.kielce.pl/. Bezpośrednio na stronie głównej portalu znajduje się odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej, znajdującego się w lokalizacji http://www.bip.kielce.eu/.

 

Przeglądając Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony przez Urząd Miasta Kielce wybrano najpierw odnośnik „Udostępnianie informacji publicznych”. W ramach niego znajdują się jednak tylko informacje dotyczące pozyskania informacji publicznych, nie ma natomiast odniesienia do publicznych wykazów danych.

 

W kolejnym kroku wybrano odnośnik „Urząd Miasta Kielce”, a następnie „Środowisko”. W tej lokalizacji znajduje się informacja, iż publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się pod adresem http://www.um.kielce.pl/srodowisko/wykaz/.

 

Do ww. lokalizacji można dostać się również bezpośrednio ze strony internetowej http://www.um.kielce.pl/, wybierając z menu odnośnik „Miasto Kielce”, a następnie „Środowisko”.

 

Pod adresem internetowym http://www.um.kielce.pl/srodowisko/wykaz/ znajduje się bezpośrednio dostępny wykaz kart informacyjnych dla dokumentów, których umieszczenie w wykazie jest obowiązkowe, do roku 2011 oraz kolejny odnośnik „Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie”, który kieruje na stronę internetową http://www.um.kielce.pl/srodowisko/publicznie-dostepny-wykaz-danych

 

Pod ww. adresem znajdują się dwa odnośniki. Pierwszy „od początku roku 2012”, który kieruje na stronę internetową http://81.26.15.76:8083/SOWA2-indexes/. Drugi, „do końca roku 2011”, który kieruje użytkownika z powrotem na stronę internetową http://www.um.kielce.pl/srodowisko/wykaz/.

 

Nawigowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce jest więc dość zawiłe. Chcąc prześledzić wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla będącego przedmiotem badania roku 2013 zweryfikowano dane umieszczone pod adresem http://81.26.15.76:8083/SOWA2-indexes/. W tej lokalizacji internetowej znajduje się „Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie”, podzielony na rodzaje kart informacyjnych.

 

Chcąc wyszukać dane będące przedmiotem badania i odnoszące się do złożonych w 2013r. wniosków o wydanie zezwolenia zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów wybrano „Karta A” oraz „Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji”, „Data od”: 01-01-2013r., „Data do”: 31-12-2013r. System nie zwrócił żadnych danych z określonego zakresu (zero wyników wyszukiwania).

 

Chcąc sprawdzić czy w prowadzonym wykazie znajdują się w ogóle jakieś dane dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z dostępnych opcji wybrano „Karty A” oraz „Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji” i „Kategoria”: drzewa. System zwrócił 134 wyniki, wszystkie dotyczące roku 2010 (będącego poza zakresem badania). Stoi to w sprzeczności z odnośnikiem, który kierował na stronę http://81.26.15.76:8083/SOWA2-indexes/, informując, iż znajdują się na niej dane „od początku roku 2012”.

 

W związki z wyżej opisaną sytuację sprawdzono również dane znajdujące się w lokalizacji http://www.um.kielce.pl/srodowisko/wykaz/. Wszystkie wpisy w odnośniku „Do roku 2011…” dotyczą lat 2006-2011 (przy czym w danych za 2006r. brak jest jakichkolwiek wpisów.

 

W podobny do ww. sposób zweryfikowano informacje o wydanych w 2013 r. zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzjach nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów. Korzystając z wyszukiwarki dostępnej pod adresem http://81.26.15.76:8083/SOWA2-indexes/ wybrano „Karta B” oraz „Karty informacyjne dla decyzji i postanowień”, „Data od”: 01-01-2013r., „Data do”: 31-12-2013r. System nie zwrócił żadnych danych z określonego zakresu (zero wyników wyszukiwania).

 

Podobnie jak w wypadku karta informacyjnych dla wniosków o wydanie decyzji, także w wypadku kart informacyjnych dla decyzji i postanowień wszystkie wpisy dotyczą roku 2010.

 

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że Urząd Miasta Kielce nie prowadzi publiczne dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie (pomimo tego, że stworzył sobie taką możliwość).Ponadto znajdujące się w systemie karty nie zawierają wszystkich niezbędnych danychzgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Danych dotyczących tego organu nie znajdziemy także w Ekoportalu (http://wykaz.ekoportal.pl/ ) czy systemie SIOS (http://www.sios.pl/).

 

Oprócz wspomnianych trudności w nawigacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce dodatkową komplikacją jest konieczność posiadania wiedzy, że powinnyśmy np. dla wniosków o wydanie decyzji szukać wśród kart typu A (trudność dla zwykłego, zainteresowanego obywatela, który może stać się zniechęcony do pozyskiwania informacji mając tak suche informacje).

 

2.2.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

 

W dniu 13-05-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Urzędu Miasta Kielce prośbę o udostępnienie informacji dotyczących (list polecony):

 1. liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów(art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),

 2. liczby wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie papierowej i przesłanie jej na podany adres korespondencyjny.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 15-05-2014r.

 

W dniu 19-05-2014r. na podany przeze mnie adres korespondencyjny otrzymałem pismo z wykazem informacji o:

 • liczbie złożonych wniosków o wydanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów,

 • ilości drzew i metrów kwadratowych krzewów, których dotyczyły wydane zgody,

 • wykonanych nasadzeń kompensujących usunięte drzewa i krzewy,

Informacje te dotyczyły lat 2009-2013 oraz I kwartału 2014r. Należy podkreślić, że wśród przekazanych informacji nie wskazano wnioskowanej liczby wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. Ponadto Urząd Miasta Kielce poinformował, że w 2013r. wszczęto trzy postępowania dotyczące nałożenia kar pieniężnych za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów. Postępowania te nie zakończyły się jednak dotąd decyzjami. Organ poinformował także, że zgłoszono do Policji i Prokuratury sprawę uszkodzenia drzewa na ul. Turystycznej i w tej sprawie toczą sie rozprawy sądowe w Sądzie Rejonowym. Odnosząc się do zakresu badania, z przekazanych przez Urząd Miasta Kielce informacji wynika, że w roku 2013 złożono 693 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów i nie wydano żadnej decyzji nakładającej karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów.

 

Celem uzupełnienia informacji w dniu 27-05-2014r. na adres poczty elektronicznej Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Kielce, Pana Roberta Urbańskiego (robert.urbanski@um.kielce.pl), skierowano informację, iż w zakresie mojego wniosku o udostępnienie informacji publicznej prosiłem również o liczbę wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). Przekazane pismo nie zawiera tych danych.

 

W dniu 02-06-2014r. na mój adres poczty elektronicznej otrzymałem informację od Pani Małgorzaty Sierar (malgorzata.sierar@um.kielce.pl) o treści, iż w roku 2013 zostało wydanych przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Kielce 569 decyzji na usunięcie drzew i krzewów.

 

Żądane informacje zostały przekazane przez Urząd Miasta Kielce w terminie 4 dni (pierwsza niekompletna część) i 18 dnia (czas do uzyskanie kompletnej informacji). Tym samym organ udzielił odpowiedzi w terminie zgodnym z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

 

 

2.2.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

 

Porównanie jest niemożliwe. Urząd Miasta Kielce nie prowadzi prawidłowo publicznie dostępnego wykazu danych.

 

Po udzieleniu odpowiedzi przez Urząd Miasta Kielce w dniu 25-06-2014r. dokonano weryfikacji danych zawartych w wykazie w zakresie będącym przedmiotem badania. Wwykazie nie wprowadzono żadnych zmian.

 

2.2.4. Pozyskanie danych

 

W dniu 11-06-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Urzędu Miasta Kielce prośbę o udostępnienie informacji dotyczących treści (list polecony):

 1. złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie zezwolenia i wydanych w 2013 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów(art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody);

 2. wydanych w 2013 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1ustawy o ochronie przyrody).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie elektronicznej
i przesłanie jej na podany adres poczty elektronicznej.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 13-06-2014r.

 

W dniu 04-07-2014r. na podany adres korespondencyjny otrzymałem informację , iż:

 

„…zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty zgodnie ze stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji
o środowisku
(Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

 

Udostępnienie żądanych przez Pana informacji jw. wiąże się z koniecznością skanowania dokumentów, co zgodnie z §3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku podlega opłacie wynoszącej 0,10 zł za każdą stronę. W związku z powyższym kalkulacja kosztów związanych z udostępnieniem żądanych informacji przedstawia się następująco:

2452 strony * 0,10 zł = 245,20 zł

 

Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia powyższą opłatę należy uiścić w terminie 14 dni, poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kielce (nr rachunku: 59 1050 1461 1000 0023 5322 5945) lub w budynku Urzędu Miasta Kielce Rynek 1 lub w oddziałach ING Bank Śląski S.A. (przy ul. Silnicznej 26, ul. Staszica 3, ul. Warszawskiej 147
w Kielcach).

 

Żądane informacje zostaną udostępnione w całości w terminie do 2 miesięcy lub częściami w miarę postępu prac i przesłane na podany adres e-mail po przedłożeniu
w tut. Urzędzie dowodu zapłaty.

 

Tym samym informuję , że nieodpłatnie może Pan uzyskać wgląd do dokumentów
w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6
w Kielcach”.

 

Żądana przez Urząd Miasta Kielce opłata została wniesiona w dniu 15-07-2014r.
W dniu 16-07-2014r. na adres poczty elektronicznej pracownika Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Kielce, Pani Małgorzaty Sierar (malgorzata.sierar@um.kielce.pl), przekazano potwierdzenie wniesienia opłaty.

 

Skany dokumentów będących przedmiotem badania zostały przekazane na podany adres poczty elektronicznej w dniach 05-08-2014r., 14-08-2014r. i 26-08-2014r.Biorąc pod uwagę, iż wskazany przez Urząd Miasta Kielce termin załatwienia sprawy upływał 16-09-2014r., żądane dokumenty zostały przekazane w terminie zgodnymz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

2.3. Urząd Gminy Zagnańsk

 

2.3.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

 

Weryfikacji publicznie dostępnych danych prowadzonych przez Urząd Gminy Zagnańsk dokonano w dniu 12-05-2014r.

 

Urząd Gminy Zagnańsk prowadzi stronę internetową pod adresem http://www.zagnansk.pl/. Bezpośrednio na stronie głównej portalu znajduje się odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej, znajdującego się w lokalizacji http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zagnansk/

 

Bezpośrednio na ww. stronie znajduje się odnośnik „Informacje o środowisku i jego ochronie”. Po jego wybraniu pojawiają się kolejne odnośniki dotyczące:

 • Programu Ochrony Środowiska Gminy Zagnańsk,

 • Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zagnańsk,

 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku,

 • Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Zagnańsk na lata 2007-2032,

 • Kart informacyjnych.

 

Przedmiotem badania jest wykaz danych o środowisku i jego ochronie, w związku z czym wybrany zostaje odnośnik „Karty informacyjne”. Kieruje on na stronę Ekoportalu https://wykaz.ekoportal.pl/CardListAuth.seam?defaultUser=true&cid=12375.

 

Po przekserowaniu żadne z pól wyszukiwanie Ekoportalu nie są automatycznie wybierane. Spośród dostępnych kryteriów wyszukiwania wybieramy więc:

 • Typ urzędu: Urząd Gminy,

 • Obszar: województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Zagnańsk.

System zwrócił 75 wyników.

 

Zawężając obszar poszukiwań do będącego przedmiotem badania roku 2013 wybrano:

 • Typ urzędu: Urząd Gminy,

 • Obszar: województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Zagnańsk,

 • Data dokumentu: od 01-01-2013 do 31-12-2013.

System zwrócił 4 wyniki dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowaniem i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak również prognoz oddziaływania na środowisko tych dokumentów strategicznych.

 

Warto zwrócić uwagę, że niemożliwe było wykorzystanie odnośnika „Podgląd” i zapoznanie się z treścią żadne z ww. kart informacyjnych. Sytuacja ulega jednak zmianie jeśli bezpośrednio, nie korzystając ze strony internetowej Gminy Zagnańsk, wejdziemy do Ekoportalu (http://wykaz.ekoportal.pl/). Wówczas odnośniki „Podgląd” funkcjonują i możliwe jest przeglądanie treści poszczególnych kart. Problem tkwi w prawdopodobnie funkcjonowaniu Ekoportalu (liczba wyników wciąż jest taka sama, można natomiast „podglądać” karty).

 

Reasumując, żadna z kart informacyjnych dotyczących roku 2013 nie dotyczy badanej próby, tj. informacji o odstąpieniu lub konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub też wniosków o wydanie decyzji lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Podjęto również próby wyszukiwania w Ekoportalu wybierając jako „Typ urzędu” kolejno „Urząd Miasta” oraz „Urząd Miasta i Gminy”. W każdym wypadku system nie zwrócił żadnych wyników.

 

Następnie, weryfikując wykaz danych prowadzony przez Gminę Zagnańsk, podjęto próbę weryfikacji czy w Ekoportalu znajdują się w ogóle jakieś wnioski/ decyzje wydane przez Urząd Gminy Zagnańsk. W tym celu określono następujące kryteria wyszukiwania:

 • Rodzaj dokumentu: Wnioski o wydanie decyzji,

 • Typ urzędu: Urząd Gminy,

 • Obszar: województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Zagnańsk,

system nie zwrócił żadnych wyników.

 

Określając natomiast kryteria wyszukiwania jako:

 • Rodzaj dokumentu: Decyzje,

 • Typ urzędu: Urząd Gminy,

 • Obszar: województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Zagnańsk,

system zwrócił 1 wynik pn. „Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej” (należy tutaj przypomnieć, że wyszukiwano „Decyzji”):

 • karta ta miała nr 5/2013, jednak poprzez nie określenie i nie wypełnienie przez pracownika Gminy Zagnańsk pół dotyczących „Daty dokumentu” przy wybraniu zakresu dat dokument nie wyświetla się. Brak było także odnośnika do innych kart w wykazie,

 • faktyczna treść tej karty informacyjnej dotyczyła wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dot. posadowienia przenośnego elektrycznego wyciągu dla nart wodnych.

 

Wymienione luki w możliwych do wypełnienia polach kart informacyjnych mogły spowodować pominięcie kart będących przedmiotem badania. Dokonano więc przeglądu pełnego wykazu 75 dokumentów opublikowanych przez Gminę Zagnańsk w Ekoportalu. W wykazie nie stwierdzono jednak informacji o innych niż wcześniej wymienione decyzjach, wnioskach o wydanie decyzji oraz jakiejkolwiek informacji o przystąpieniu lub odstąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Można przypuszczać, że Gmina Zagnańsk nie prowadzi wymaganego prawem wykazu informacji o środowisku i jego ochronie.

 

Karty poszczególnych dokumentów są zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. W zależności od karty niektóre pola nie są jednak wypełniane.

 

 

 

 

 

2.3.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

 

W dniu 13-05-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Urzędu Gminy Zagnańsk prośbę o udostępnienie informacji dotyczących (list polecony):

 1. liczby sporządzonych w 2013 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

 2. liczby sporządzonych w 2013 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

 3. liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i liczby wydanych w 2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie papierowej i przesłanie jej na podany adres korespondencyjny.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 15-05-2014r.

 

W dniu 30-05-2014r. na podany przeze mnie adres korespondencyjny otrzymałem pismo z informacją, że:

 

„…tut. organ w 2013 roku:

1. nie wydał żadnego postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

2. wydał pięć decyzji stwierdzających brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

3. wydał pięć decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/

Ponadto informujemy, że w roku 2013 wpłynęło pięć wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

 

Ww. informacja została doręczona w terminie 15 dni, przekraczając nieznacznie ustawowy termin 14 dni wskazany w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

2.3.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

 

Porównanie jest niemożliwe. Urząd Gminy Zagnańsk nie prowadzi prawidłowo publicznie dostępnego wykazu danych.

 

Po udzieleniu odpowiedzi przez Urząd Gminy Zagnańsk w dniu 04-06-2014r. dokonano weryfikacji danych zawartych w „Ekoportalu” w zakresie będącym przedmiotem badania. Wwykazie nie wprowadzono żadnych zmian.

 

2.3.4. Pozyskanie danych

 

W dniu 05-06-2014r. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowałem do Urzędu Gminy Zagnańsk prośbę o udostępnienie informacji dotyczących treści (list polecony):

 1. sporządzonych w 2013 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);

 2. sporządzonych w 2013 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);

 3. złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wydanych w 2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Wniosek zawierał prośbę o udostępnienie ww. informacji w formie elektronicznej
i przesłanie jej na podany adres poczty elektronicznej.

 

Ww. wniosek został doręczony przez Pocztę Polską w dniu 09-06-2014r.

 

W dniu 23-06-2014r. otrzymałem telefon od Pani Doroty Oleśnickiej z Urzędu Gminy Zagnańsk z informacją, iż z uwagi na problemy techniczne żądane informacje zostaną przesłane w dniu następnym.

 

W dniu 24-06-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem informację zawierającą skany dokumentów. Informacje zawierały również korektę przekazanych wcześniej danych o ilości sporządzonych w 2013r. dokumentów.Ze względu na powstałe wątpliwości co do przekazanych dokumentów w stosunku do otrzymanych informacji o ilości wydanych w 2013 roku dokumentów, w dniu 24-06-2014r. na adresy poczty elektronicznej Pani Doroty Oleśnickiej (dorota.olesinska@zagnansk.pl) oraz Urzędu Gminy Zagnańsk (sekretariat@zagnansk.pl), skierowałem informację o następującej treści:

 

„…proszę jednak dodatkowo o przekazanie wyjaśnień w związku z faktem, iż przekazane przez Państwa informacje są niespójne, tj.

1. Zgodnie z Państwa pismem z dnia 28.05.2014r., znak O.1431.37.2014.NOŚ w roku 2013:

- nie wydano żadnego postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

- wydano pięć decyzji stwierdzających brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

- wydano pięć decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wpłynęło pięć wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Zgodnie z Państwa pismem z dnia 23.06.2014r., znak O.1431.37.2014.NOŚ, skorygowano ww. informację i podano, że:

- w 2013r. cztery postanowienia i cztery decyzje stwierdzające brak konieczności

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

- w 2013r. wpłynęło pięć wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz nie wydano żadnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

3. Zgodnie natomiast z przesłanymi skanami dokumentów (wiadomość elektroniczna z dnia 24.06.2014r.):

- przekazane zostały skany dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w 2013r.,

- przekazane zostały skany czterech wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonych w 2013r.

- nie zostały przekazane żadne dokumenty dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Pozostałe załączone dokumenty nie były przedmiotem mojego wniosku (postanowienia organów opiniujących w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzje roku 2014).

 

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z ustawą o informacji publicznej, proszę o jednoznaczne określenie:

1) liczby sporządzonych w 2013 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

2) liczby sporządzonych w 2013 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

3) liczby złożonych w 2013 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach i liczby wydanych w 2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

 

W razie konieczności proszę również o uzupełnienie przesłanych informacji o treść wydanych dokumentów (ich skany). Informacje proszę przekazać na mój adres poczty elektronicznej”.

 

W dniu 08-07-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem skan pisma sygnowanego przez Zastępcę Wójta Gminy Zagnańsk, Pana Roberta Kaszuba, z informacją, że:

„1. w 2013 roku tut. organ nie sporządził żadnej informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko),

2. w 2013 roku tut. organ nie sporządził żadnej informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).

3. w 2013 roku złożono pięć wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2013 roku tut. organ wydał trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Jednocześnie informuję, że skany powyżej wymienionych dokumentów wysłano w dniu 24 czerwca 2014 roku…”.

 

Po zapoznaniu się w przesłanym materiałem ze względu na dalsze wątpliwości w dniu 22-07-2014r.na adresy poczty elektronicznej Pani Doroty Oleśnickiej (dorota.olesinska@zagnansk.pl) oraz Urzędu Gminy Zagnańsk (sekretariat@zagnansk.pl), skierowałem informację o następującej treści:

 

„..zgodnie z załączonym pismem w 2013r. wydano trzy decyzje o środowiskowych

uwarunkowaniach oraz złożono pięć wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedstawionych materiałach:

- przekazane zostały skany dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w 2013r.,

- przekazane zostały skany czterech wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonych w 2013r.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie i/lub uzupełnienie przesłanych informacji”.

 

W dniu 31-07-2014r. na podany adres poczty elektronicznej otrzymałem komplet zeskanowanych informacji wraz z dokładnym wyjaśnieniem, które dokumenty znajdują się w określonych plikach. Przekazane informacje były kompletne.

 

Żądane informacje zostały przekazane w terminie 15 dni, przekraczając nieznacznie ustawowy termin 14 dni wskazany w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. O przekroczeniu tego terminu Urząd Gminy w Zagnańsku powiadomił telefonicznie. Prośby o uzupełnienie/ przekazanie dodatkowych wyjaśnień były przekazywane w terminach nie przekraczających 14 dni.

 

Pomimo tego, że Urząd Gminy w Zagnańsku zasadniczo udzielał odpowiedzi w ustawowych terminach, jakość przekazywanych danych budzi zastrzeżenia. Organ przekazywał nieprecyzyjne i rozbieżne dane oraz błędnie odczytał typy dokumentów, co do których wysyłano zapytanie (pomimo wskazania podstawy prawnej).

 

 

3. Wnioski dotyczące poszczególnych organów

 

3.1. Wnioski dotyczące Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach co do zasady prowadzi publicznie dostępny wykaz danych. Podkreślenie wymaga jednak, iż wystąpiły drobne różnice w ilości dokumentów odnalezionych w wykazie prowadzonym w „Ekoportalu” oraz w danych przekazanych pisemnie przez tę instytucję.

 

Wnioskowane dokumenty nie były przekazywane w terminach zgodnych ze wskazanymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zanotowano jedno 18-dniowe opóźnienie.

 

Największe zastrzeżenie budzi jakość działania „Ekoportalu”, a przede wszystkim rozbieżność danych generowanych przez wyszukiwarkę „Ekoportalu” w przypadkach kiedy:

 • do wyszukiwania użyjemy jedynie wpisu w polu „Nazwa urzędu”,

 • pole „Nazwa urzędu” nie zostanie wypełnione, a z dostępnych list rozwijanych zostaną wybrane opcje „Typ urzędu” oraz „Obszar”.

Opisane w niniejszym raporcie różnice w ilości generowanych przez „Ekoportal” danych w zależności od wybranego sposobu wyszukiwania informacji stawiają pod dużym znakiem zapytania możliwość pozytywnej odpowiedzi na pytanie czy publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach jest dostępny w wystarczającym stopniu dla każdego obywatela.

 

3.2. Wnioski dotyczące Urzędu Miasta Kielce

 

Urząd Miasta Kielce nie prowadzi publiczne dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie (pomimo tego, że stworzył sobie taką możliwość). Dane w systemie, do którego kierują odnośniki znajdujące się na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kielce są niekompletne. Brak danym wykraczających poza rok 2010, a istniejące w systemie karty nie zawierają wszystkich niezbędnych danych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Wnioskowane dokumenty były przekazywane w terminach zgodnych ze wskazanymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

3.3. Wnioski dotyczące Urzędu Gminy Zagnańsk

Podobnie jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, również Gmina Zagnańsk do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych używa systemu „Ekoportal”. Jakość działania systemu w tym przypadku również budzi zastrzeżenia. W raporcie wymienione zostały trudności w wyświetlaniu kart umieszczonych w systemie, które pojawiają się i znikają w zależności od tego czy do „Ekportalu” skierujemy się przez jego własny adres www, czy przeniesieni zostaniemy ze strony Gminy Zagnańsk.

 

Wnioskowane dokumenty były przekazywane zasadniczo w terminach zgodnych ze wskazanymi w ustawie o udostępnianiu informacji publicznej.

 

Przede wszystkim jednak należy podkreślić, że Gmina Zagnańsk nie prowadzi prawidłowo publicznie dostępnego wykazu danych (stwierdzono brak danych dotyczących pozyskanych dokumentów, co do których istnieje obowiązek publikacji).

 

Niekompletność danych zawartych w „Ekoportalu”, które dotyczą Gminy Zagnańsk, dotyka niestety również spójności i jakości przekazywanych informacji. Urząd Gminy Zagnańsk niejednokrotnie udzielał sprostowania przekazywanych wcześniej danych oraz błędnie odczytywał kierowane do niego zapytania. Biorąc pod uwagę, że każdorazowo w zapytaniach podawana była szczegółowa podstawa prawna na jakiej wydawane są dokumenty będące przedmiotem badania, dużą wątpliwość budzą wobec tego kompetencje osób odpowiedzialnych za udostępniania informacji publicznych, w tym informacji o środowisku i jego ochronie.

 

 

Raporty - dlaczego i jak pozyskiwaliśmy informacje

Celem przeprowadzonego monitoringu była identyfikacja najczęstszych problemów w uzyskiwaniu informacji z zakresu ochrony przyrody oraz stwierdzenie czy praktyka udostępniania informacji jest przyjazna czy nieprzyjazna dla odbiorcy.
Badaniem objęto różne instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Miasta Wojewódzkie, samorządy wybranych gmin z obszarów przyrodniczo wrażliwych), aby stworzyć jak najszerszy katalog nieprawidłowości, ale też zidentyfikować praktyki przyjazne dla wnioskujących, po to by móc opracować propozycje rozwiązań i usprawnień.
Przebieg badania przewidywał zarówno bierne (poprzez strony www i Biuletyny Informacji Publicznej i wykazy) jak i aktywne pozyskiwanie informacji (złożenie wniosku o udostępnieni informacji). Poprzez kontakt z organami, zarówno korespondencyjny jak i bezpośredni, chcieliśmy doprowadzić do poprawy standardów informowania, które znacząco wpływają na możliwości uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych, a w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia jawności i społecznego nadzoru nad decyzjami dotyczącymi ochrony przyrody.
Badanie objęło 16 województw, przeprowadzono je na przełomie 2013/2014 roku a objęło zapytanie o dane z roku 2013 i (w wypadku Dolnego Śląska również z 2012 roku).