tytul: Raporty - dlaczego i jak pozyskiwaliśmy informacjetytul: Raport: Strażnicy Naturytytul: raport z badań - województwo lubuskietytul: raport z badań - województwo małopolskietytul: raport z badań - województwo podlaskietytul: raport z badań - województwo świętokrzyskietytul: Raport z badań – województwo dolnośląskie 2013

raport z badań - województwo dolnośląskie 2012

Mateusz Kokoszkiewicz


Strażnicy Natury 
-
społeczny monitoring dostępu do informacji o środowisku


raport z badań - województwo dolnośląskie
2012

Spis treści

 1. Kwestie wstępne 4
  1. 1.1. Informacja publiczna w sprawach ochrony środowiska 4
  2. 1.2 Prawo europejskie i międzynarodowe 4
  3. 1.3. Publicznie dostępny wykaz 5
  4. 1.4. Biuletyn Informacji Publicznej 6
  5. 1.5. Ekoportal 6
  6. 1.6. Dostęp do informacji na wniosek 7
   1. 1.6.1. Forma wniosku 7
   2. 1.6.2. Terminy rozpatrzenia wniosku 7
   3. 1.6.3. Opłaty 8
 2. Opis badania 9
  1. 2.1. Badane podmioty 9
   1. 2.1.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 9
   2. 2.1.2. Urząd Miejski Wrocławia 9
   3. 2.1.3. Urzędy gmin 10
    1. 2.1.3.1. Urząd Gminy Zgorzelec 10
    2. 2.1.3.2. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim 10
  2. 2.2. Badane dokumenty 11
   1. 2.2.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 11
    1. 2.2.1.1. dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 11
    2. 2.2.1.2. dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku 12
    3. 2.2.1.3. dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach nakładające przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku 13
    4. 2.2.1.4. dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych 13
    5. 2.2.1.5. postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie 13
   2. 2.2.2. Urząd Miejski Wrocławia 14
    1. 2.2.2.1. Dane o wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów 14
    2. 2.2.2.2. Dane o decyzjach o karach pieniężnych za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów 14
   3. 2.2.3. Urząd Gminy Zgorzelec i Urząd Miejski w Stroniu Śląskim 15
    1. 2.2.3.1. Dane o informacjach o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 47 15
    2. 2.2.3.2. Dane o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 15
    3. 2.2.3.3. Dane o wnioskach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach 16
  3. 2.3. Etap pierwszy - Biuletyn Informacji Publicznej i publicznie dostępny wykaz 18
   1. 2.3.1. Sprawdzamy, czy organ prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej, a także to, jak powiązany jest ze stroną internetową organu 18
   2. 2.3.2. Sprawdzamy, czy wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej 18
   3. 2.3.3. Sprawdzamy, czy wykaz umieszczony jest przyjaźnie dla użytkownika 18
   4. 2.3.4. Sprawdzenie liczby opublikowanych w wykazie danych 18
  4. 2.4. Etap drugi - zapytanie ilościowe 18
   1. 2.4.1. W formie pisemnej (listem poleconym) kierujemy podpisany wniosek (zob. załączniki do raportu). 18
   2. 2.4.2. Sprawdzamy, czy instytucja udostępniła w wymaganym terminie. 18
   3. 2.4.3. Sprawdzamy zakres publikowanych informacji. Szczególnie należy zweryfikować, czy wykaz danych na jest zgodny z zakresem wymaganym dla publicznie dostępnego wykazu danych 18
  5. 2.5. Etap trzeci - pozyskanie danych 18
   1. 2.5.1. W formie pisemnej (listem poleconym) kierujemy podpisany wniosek (zob. załączniki do raportu). 18
   2. 2.5.2. Należy sprawdzić, czy instytucja udostępniła w wymaganym w ustawie ocenowej terminie. 18
   3. 2.5.3. Jeśli czas przedłuża się ponad ustawowe terminy, stosujemy: 18
   4. 2.5.4. Ocena merytoryczna danych 19
 3. Faktyczny przebieg badania 19
  1. 3.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 19
   1. 3.1.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu 19
   2. 3.1.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu 19
   3. 3.1.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych 21
   4. 3.1.4. Pozyskanie danych 21
  2. 3.2.  Urząd Miejski Wrocławia 21
   1. 3.2.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu 21
   2. 3.2.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu 22
   3. 3.2.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych 23
   4. 3.2.4. Pozyskanie danych 23
   5. 3.2.5. Działania do podjęcia 24
  3. 3.3. Urząd Gminy Zgorzelec 24
   1. 3.3.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu 24
   2. 3.3.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu 24
   3. 3.3.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych 25
   4. 3.3.4. Pozyskanie danych 25
   5. 3.3.5. Działania do podjęcia 26
  4. 3.4. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim 26
   1. 3.4.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu 26
   2. 3.4.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu 26
   3. 3.4.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych 27
   4. 3.4.4. Pozyskanie danych 27
 4. Wnioski z badań 27
  1. 4.1. Wnioski dotyczące badań 27
  2. 4.2. Wnioski dotyczące poszczególnych organów 27
   1. 4.2.1. Wnioski dotyczące Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 27
   2. 4.2.2. Wnioski dotyczące Urzędu Miejskiego Wrocławia 27
   3. 4.2.3. Wnioski dotyczące Urzędu Gminy Zgorzelec 28
   4. 4.2.4. Wnioski dotyczące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 28
  3. 4.3. Wnioski dotyczące udostępniania informacji o środowisku 28
  4. 4.4. Rekomendacje 29

Załączniki - wzory pism 29

1. Kwestie wstępne

1.1. Informacja publiczna w sprawach ochrony środowiska

Pierwszym polskim aktem prawnym, który horyzontalnie zagwarantował obywatelom dostęp do informacji publicznej, była Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., która weszła w życie 17 października 1997 r.
Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Zgodnie z art. 74 ust. 3 Konstytucji, każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Trzeba zauważyć, że ich zakres częściowo się pokrywa, jednakże art. 74 ust. 3 obejmuje nie tylko informacje o działalności organów władzy publicznej w zakresie środowiska, ale też o środowisku jako takim; nakłada więc na organy władzy publicznej obowiązek aktywnego zbierania danych dotyczących tego zakresu spraw.
Zgodnie z przyjętą w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wykładnią, te przepisy Konstytucji jeszcze przed wejściem w życie  ustawy o dostępie do informacji publicznej, stanowiły samoistną materialnoprawną podstawę dla domagania się informacji publicznej (por np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, oddział zamiejscowy w Krakowie z 18 czerwca 2001 r., sygn. akt II SAB/Kr 58/00).
Od 1 października 2001 r. obowiązywała ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, która w Rozdziale I Działu IV Tytułu I regulowała kwestie udostępniania informacji o środowisku. 3 paździenika 2008 r. uchwalono ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa ocenowa), która przejęła tę częśc regulacji Prawa Ochrony Środowiska.
Aktem, który uregulował dostęp do informacji publicznej, była ustawa z z dnia 6 września 2001 r. o dostępie o informacji publicznej, która weszła w życie 1 stycznia 2002
Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy, jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Według powszechnej wykładni, taką ustawą jest ustawa ocenowa.
Warto zauważyć, że zakres podmiotowy zastosowania ustawy ocenowej jest węższy niż ustawy o dostępie o informacji publicznej. Ta pierwsza obejmuje bowiem wyłącznie organy administracji (art. 8 ustawy ocenowej), ta druga - władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne (art. 4 ust. 1), co obejmuje także chociażby sądy, państwowe i samorządowe osoby prawne, spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, ale też - podmioty, które otrzymały dotację ze środków publicznych, w zakresie tych środków.

1.2 Prawo europejskie i międzynarodowe

25 czerwca 1998 w Aarhus, w Danii, podczas IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska, popisano Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. W państwach, które ratyfikowały konwencję, do których zalicza się Polska, weszła ona w życie 30 października 2001.
Polska zobowiązała się m.in., że będzie dążyć do zapewnienia, że urzędnicy i władze będą pomagać i udzielać wskazówek społeczeństwu, aby w sprawach dotyczących środowiska urzeczywistniać dostęp do informacji,
Zgodnie z tą konwencją, Polska ma zapewnić, że organy władzy publicznej, są obowiązane udostępnić informacje o środowisku, które znajdują się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, każdemu wnioskodawcy na jego wniosek, bez konieczności wykazania przez niego interesu i w żądanej przez niego formie.
Akt ten ustanowił wymóg praktycznego zapewnienia skutecznej realizacji prawa dostępu do informacji o środowisku poprzez wyznaczenie urzędników ds. informacji, stworzenie i utrzymywanie infrastruktury pozwalającej na sprawdzanie informacji będących przedmiotem wniosku czy utrzywanie rejestrów lub wykazów informacji o środowisku.
Pierwszym aktem europejskim w tej dziedzinie była dyrektywa Rady (90/313/EWG) z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku. Została zastąpiona o wiele dokładniejszą dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, która przejmowała odpowiednie postanowienia konwencji z Aarhusd. Państwa Członkowskie miały obowiązek jej implementacji do dnia 14 lutego 2005 r.

1.3. Publicznie dostępny wykaz

Wykaz ten jest jednym z kluczowych instytucji ustawy ocenowej. Stworzono g, by zamieszczać informacje o istniejących dokumentach, zawierających wiedzę o środowisku i jego ochronie. Takie rozwiązanie ma ułatwić obywatelom wiedzę o istniejących dokumentach, o które mogliby wystąpić w drodze wniosku. Dane, które należy zamieszczać we wniosku, określa art. 21 ust. 2 ustawy ocenowej, co jednak zgodnie z ustępem 3 tego artykułu, nie wyklucza zamieszczania w nich innych danych.
Dokumenty podlegające obowiązkowi udostępnienia w wykazie, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy ocenowej, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy ocenowej, publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 2 ustawy ocenowej minister określił w drodze rozporządzenia, wzór oraz zawartość i układ publicznie dostępnego wykazu (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie).
Zgodnie z jego § 2, wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów, o których mowa
Elementy karty zawiera załącznik do rozporządzenia:

 • - Numer karty/rok
 • - Rodzaj dokumentu
 • - Temat dokumentu
 • - Nazwa dokumentu
 • - Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
 • - Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
 • - Znak sprawy
 • - Dokument wytworzył
 • - Data dokumentu
 • - Dokument zatwierdził
 • - Data zatwierdzenia dokumentu
 • - Miejsce przechowywania dokumentu
 • - Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
 • - Czy dokument jest ostateczny tak/nie
 • - Numery kart innych dokumentów w sprawie
 • - Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
 • - Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
 • - Uwagi

1.4. Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej, tworzony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to urzędowy publikator teleinformatyczny, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, przyjmujący postać ujednoliconego systemu stron w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zobowiązane do tworzenia BIP są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, m.in. organy władzy publicznej (pkt 1 tego ustępu). Do nich należą m.in. regionalny dyrektor ochrony środowiska, a także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jej przepisy nie naruszają innych ustaw, określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Do nich należy m.in. ustawa ocenowa, która takie przepisy zawiera w swym dziale II. Jednakże w swoich przepisach bezpośrednio odwołuje się do pojęcia Biuletynu Informacji Publicznej, przez który, zgodnie z jej art. 3 ust. 1 pkt 3, należy rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

1.5. Ekoportal

Ministerstwo Środowiska dla ułatwienia pracy organom administracji uruchomiło narzędzie do samodzielnego prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych, zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie. Wyszukiwarka kart dostępna jest pod adresem: http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/informacje_o_srodowisku/WyszukiwanieKart.html
Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej, z Ekoportalu korzysta co najmniej kilkukrotnie w skali roku ponad 100 tys. unikatowych użytkowników, ogólna liczba odsłon serwisu internetowego Ekoportal w skali roku przekracza milion, a dotychczas na Ekoportalu zamieściło karty informacyjne ponad 1400 jednostek administracji szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.
Ekoportal obejmuje wyszukiwanie według następujących parametrów:

 • - Numer porządkowy (pole tekstowe)
 • - Rok wydania karty (pole tekstowe)
 • - Znak sprawy (pole tekstowe)
 • - Rodzaj dokumentu (pole tekstowe)
 • - Temat dokumentu (pole tekstowe)
 • - Typ urzędu (do wyboru - m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urząd Gminy, Urząd Miasta i Gminy, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski)
 • - Nazwa urzędu (pole tekstowe)
 • - Nazwa dokumentu (pole tekstowe)
 • - Dokument wytworzył (pole tekstowe)
 • - Dokument zatwierdził (pole tekstowe)
 • - Data dokumentu (od - do, w formacie dd-mm-rrrr)
 • - Data zatwierdzenia (od - do, w formacie dd-mm-rrrr)
 • - Data publikacji (od - do, w formacie dd-mm-rrrr)
 • - Wyszukiwane słowo (pole tekstowe)
 • - Obszar (do wyboru - województwo, powiat i gmina)
 • - Szablon (do wyboru - formularze od A do I)

1.6. Dostęp do informacji na wniosek

Podstawową formą dostępu do informacji, zarówno według ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 10), jak i według ustawy ocenowej (art. 12), jest dostęp na wniosek. Naczelną zasadą tego dostępu, jest zakaz żądania od wnioskodawcy interesu prawnego lub faktycznego. Wnioskodawcą może być każdy - osoba fizyczna, niezależnie od wieku, obywatelstwa i miejsca zamieszkania, krajowa lub zagraniczna osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy posiada zdolność prawną.

1.6.1. Forma wniosku

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wskazuje żadnej szczególnej formy dla wniosku, co potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
"(...) w ustawie o dostępie do informacji publicznej brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku (poza utrwaleniem go w formie pisemnej). Za wniosek pisemny uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Pogląd ten, jak się wydaje, jest uzasadniony brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, a to ze względu na to, że żądając informacji nie musi się on wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby otrzymać informację" (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1013/12). Za daleko idące uznaje się zaś wniosek złożony za pośrednictwem mediów społecznościowych, np. serwisu Facebook (zob. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 marca 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 513/12).
Art. 12 ustawy ocenowej wskazuje, że niezbędny jest wniosek pisemny. Z uwagi na brak orzecznictwa, nie wiadomo, czy należy przez to rozumieć wniosek podpisany (lub autoryzowany w inny dopuszczony zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego sposób, np. złożony przez system e-PUAP) czy jakiekolwiek pisemne utrwalenie. Wydaje się jednak, że tok rozumowania NSA z przedstawionego wyżej wyroku powinno się stosować odpowiednio.


1.6.2. Terminy rozpatrzenia wniosku

Terminy rozpoznania wniosku, wynikające z polskiej ustawy ocenowej, są efektem implementacji postanowień art. 4 ust. 2 konwencji z Aarhus art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE.
Organ administracji publiczenj udostępnia informację o środowisku "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Sformułowanie "bez zbędnej zwłoki" pojawia się też w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednak w praktyce - w obu przypadkach nie ma żadnego znaczenia. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania. Do terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu.
Wyjątkowo potraktowano wnioski o udostępnienie dokumentów, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, które udostępnia się w dniu złożenia wniosku. Do tego przypadku nie stosuje się możliwości przedłużenia terminu.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ powinien zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy - nawet, jeśli dzieje się to z przyczyn niezależnych od organu.
Na niezałatwienie sprawy w terminie wnioskodawcy służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) organem wyższego stopnia jest samorządowe kolegium odwoławcze, dla regionalnego dyrektora ochrony środowiska - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Organ wyższego stopnia, gdy przychyli się do zażalenia, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie.
Na bezczynność przysługuje też skarga do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), jednak zgodnie z art. 52 tej ustawy, musi być poprzedzona zażaleniem lub wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, o którym mowa wcześniej.
Inne terminy przewiduje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z jej art. 13. ust.1, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia. Termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Na bezczynność również przysługuje też skarga do sądu administracyjnego, która w tym przypadku nie musi być poprzedzona zażaleniem ani wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa - gdyż taki środek prawny nie przysługuje, a ustawa nie odsyła do stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

1.6.3. Opłaty

Zgodnie z konwencją z Aarhus i dyrektywą 2003/4/WE, organy władzy publicznej mogą pobierać opłatę za dostarczenie informacji o środowisku, jednak opłata taka nie przekracza uzasadnionej kwoty.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje opłaty wyłącznie za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wysokość tej opłaty ma odpowiadać tym kosztom.
Inaczej zdecydował ustawodawca w przypadku ustawy ocenowej. W jej zakresie zastosowania opłaty pobiera się za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie.
Bezpłatne jest zaś wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie. Nie zostało jednak jasno określone, czy opłata należy się przy wyszukiwaniu informacji z publicznie dostępnego wykazu. Sformułowanie ustawy dopuszcza obie interpretacje.
Górne jednostkowe stawki opłat zostały określone w art. 27 ustawy. Obowiązujące stawki określił, na podstawie ustawowego upoważnienia, Minister Środowiska, rozporządzeniem
z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Przykładowo - opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów i 50 gr za każdy kolejny dokument, a opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
  Opłat generalnie nie przewiduje zaś ustawa o dostępie do informacji publicznej. Wyjątkiem jest przypadek, gdy dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku - np. przegranie na płytę CD. Nie ma zaś możliwości pobierania opłat za nakład pracy urzędnika czy wyszukanie danych.
Podmiot zobowiązany ma 14 dni na powiadomienie wnioskodawcy o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od tego powiadomienia.

2. Opis badania

2.1. Badane podmioty

2.1.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska przez Fundację Ekorozwoju metodologii zostały wybrane do badań jako instytucje kluczowe dla ochrony środowiska w Polsce.
Zgodnie z art. 123 ustawy ocenowej, regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym do realizacji zadań z zakresu ustawy na obszarze województwa i podlega Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy ocenowej, regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania przy pomocy regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, która jest państwową jednostką budżetową.
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy ocenowej, do jego zadań należy:

 • - udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
 • - przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach;
 • - tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody;
 • - ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000
 • - wydawanie decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
 • - przeprowadzanie postępowań w sprawach zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 • - przekazywanie danych do bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
 • -  współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego i z organizacjami ekologicznymi w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;
 • - wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami.

2.1.2. Urząd Miejski Wrocławia

Miasta wojewódzkie zostały wybrane przez Fundację EkoRozwoju wskazywała z uwagi na potencjalnie największe pole konfliktu pomiędzy funkcjami przestrzenno-gospodarczymi a przyrodniczymi - testowane na przykładzie drzew.
Wrocław jest miastem na prawach powiatu, a zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, stanowi siedzibę wojewody dolnośląskiego i sejmiku województwa dolnośląskiego. Organem wykonawczym samorządu Wrocławia, który na podstawie szczegółowych przepisów prawa administracyjnego, wykonuje zadania administracji samorządowej z zakresu, ochrony środowiska i przyrody jest prezydent Wrocławia. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym "Wójt [przez co należy rozumieć też prezydenta miasta] wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy."
W Urzędzie Miejskim Wrocławia dwie jednostki wykonują zadania związane z tematem badania: Wydział Środowiska i Rolnictwa i Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Zgodnie z § 44 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia (e nr 900/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2007 r., z późn. zm.), wchodzący w skład Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje zadania m.in. z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Zgodnie z § 35 regulaminu organizacyjnego Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji, wchodzący w skład Wydziału Środowiska i Rolnictwa Dział Ochrony Przyrody realizuje zadania w zakresie udzielania informacji o środowisku w zakresie wniosków i wydanych zezwoleń na usunięcie drzew.
Zgodnie z § 2 ust. III pkt 1 Porozumienia Nr 10 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, należy do Prezydenta Wrocławia. Zgodnie z § 2 ust. 3 porozumienia zadania powierzone porozumieniem, w tym wydawanie decyzji i postanowień, realizowane są przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, działającego w imieniu Prezydenta Wrocławia. Zgodnie z § 51 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia, wchodzące w skład Departamentu Architektury i Rozwoju Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizuje zadania m.in. z zakresu ochrony dóbr kultury, w tym w oparciu o porozumienie Miasta i Wojewody Dolnośląskiego.
Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 15 regulaminu organizacyjnego Architektury i Rozwoju Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków  realizuje zadania w zakresie ochrony zieleni zabytkowej - wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. W tym celu istnieje w Biurze samodzielne stanowisko ds. zieleni zabytkowej (§ 31 ust. 4 regulaminu).

2.1.3. Urzędy gmin

Dwie gminy zostały wybrane przez Fundację EkoRozwoju, z uwagi na wysokie walory przyrodnicze potencjalną konfliktowość w stosunku do przyrody. W dalszych częściach badania badana będzie jedna gmina z obszaru danego województwa.

2.1.3.1. Urząd Gminy Zgorzelec

Fundacja Ekorozwoju wskazywała m.in. na konflikt dotyczący budowy drogi rowerowej przez tereny zalewowe, a także wynikający z budowy elektrowni wiatrowych.
Gmina wiejska Zgorzelec ma siedzibę w mieście Zgorzelec, które nie jest częścią gminy. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym "Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy."

2.1.3.2. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim

Fundacja Ekorozwoju wskazywała m.in. na konflikt dotyczący budowy apartamentów i tras narciarskich w Siennej.
Gmina Stronie Śląskie jest tzw. gminą miejsko-wiejską, obejmującą miasto Stronie Śląskie i obszar wiejski. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym "Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy."

2.2. Badane dokumenty

2.2.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

2.2.1.1. dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 13 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o decyzjach, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Decyzje, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy ocenowej, nie stanowią jednak osobnego typu decyzji. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu (który w dużej mierze odsyła do art. 72 ust. 1, określającego katalog decyzji objętych obowiązkiem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oceną, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, objęte są decyzje wydawane przez organy inne niż regionalny dyrektor ochrony środowiska, tj.:

 • - o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawane na podstawie ustawy - Prawo budowlane
 • - o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy - Prawo budowlane
 • - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • - koncesje wydawane na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
 • - określające szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
 • -   pozwolenia wodnoprawne wydawane na podstawie ustawy - Prawo wodne
 • - ustalające warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, wystęowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - wydawanej na podstawie ustawy o ochronie przyrody
 • - o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
 • - o zmianie lasu na użytek rolny - wydawane na podstawie ustawy o lasach
 • o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawane na podstawie ustawy o transporcie kolejowym
 • o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawane na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 • - o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
 • - o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • - o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawane na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • - o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawane na podstawie ustawy z dnia o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • - decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych
 • - o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • - o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
 • - zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy - Prawo atomowe
 • - o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy - Prawo lotnicze
 • -  zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy o odpadach.
 • - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - wydawane na podstawie ustawy  o ochronie przyrody
 • - pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich - wydawane na podstawie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Organ właściwy do wydania wyżej wymienionych decyzji - jeśli uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska odpowiednich danych. Regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza zaś w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub brak takiej potrzeby. Postanowienia, o których mowa w niniejszym akapicie, są poza zakresem niniejszego badania.

2.2.1.2. dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. a ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
W przypadku wystąpienia szkody w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska uzgadnia warunki przeprowadzenia działań naprawczych z organem ochrony środowiska (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, za wyjątkiem spraw z zakresu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych). Uzgodnienie to następuje w drodze decyzji określającej stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko, zakres i sposób przeprowadzenia działań, a także terminy ich rozpoczęcia i zakończenia.

2.2.1.3. dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach nakładające przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. a ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Na podstawie tego przepisu, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmie działań zapobiegawczych i naprawczych, organ ochrony środowiska (regionalny dyrektor ochrony środowiska, za wyjątkiem spraw z zakresu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych) wydaje decyzje o nałożeniu na niego obowiązku ich przeprowadzenia.

2.2.1.4. dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. a ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 tej ustawy, jeżeli organ (regionalny dyrektor ochrony środowiska, za wyjątkiem spraw z zakresu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych) podejmuje działania działania zapobiegawcze lub naprawcze, o których mowa w art. 16 tej ustawy, władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić prowadzenie tych działań, a także badań związanych z oceną szkody w środowisku.
Zakres tego udostępnienia oraz zakres i sposób przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia, jest ustalany w drodze decyzji.

2.2.1.5. postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. b ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 tej ustawy, regionalny dyrektor ochrony środowiska obowiązany jest przyjąć od każdego zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. Jeśli zgłoszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, może go dokonać organ administracji publicznej albo organizacja ekologiczna
W przypadku, gdy regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia wszczęcia postępowania, powinien wydać postanowienie.
Należy zwrócić uwagę, że zakres przedmiotowy art. 21 ust. 2 pkt 35 lit. b ustawy ocenowej nie obejmuje postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, wydawanych na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

2.2.2. Urząd Miejski Wrocławia

2.2.2.1. Dane o wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 list. f ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (za wyjątkami, określonymi w ust. 6 tego artykułu).
Właściwość wójta nie rozciąga się jedynie na teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - w tym przypadku zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że we Wrocławiu, zgodnie z § 2 ust. III pkt 1 Porozumienia Nr 10 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, należy do Prezydenta Wrocławia. Zgodnie z § 2 ust. 3 zadania powierzone porozumieniem, w tym wydawanie decyzji i postanowień, realizowane są przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, działającego w imieniu Prezydenta Wrocławia.
Trzeba podkreślić, że na rejestr zabytków mogą być wpisywane nie tylko poszczególne nieruchomości, ale też np. układy urbanistyczne czy ruralistyczne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) - tzw. wpisy obszarowe. We Wrocławiu takim wpisem objęty jest np. obszar Starego Miasta, Przedmieścia Oławskiego czy okolic pl. św. Macieja.
Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. 1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej
 2. 2)   tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej
 3. 3)   nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 4. 4)   obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
 5. 5)   przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 6. 6)   przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 7. 7)   wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
 8. 8)   rysunek lub mapę, określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

2.2.2.2. Dane o decyzjach o karach pieniężnych za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. g ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:
–  zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
–  usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
–  zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.
Zgodnie z art. 88 ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza w drodze decyzji administracyjną karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie, o którym mowa w akapicie poprzednim.

2.2.3. Urząd Gminy Zgorzelec i Urząd Miejski w Stroniu Śląskim

2.2.3.1. Dane o informacjach o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 47

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o informacjach informacje o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 46 ustawy ocenowej, tworzone przez organy administracji publicznej, w tym organy samorządu gminy projekty dokumentów - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub innych, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, a także ich zmiany, wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 47 tej ustawy, strategicznej ocenie podlegają też dokumenty inne niż wymienione w akapicie poprzednim, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem (w przypadku gminy jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska), organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wymaga sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, zawierającej elementy, o których mowa w art. 51 ustawy ocenowej, a także opinowania przez właściwe organy (w przypadku gminy jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska, a także państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), udziału społeczeństwa poprzez umożliwienie składania uwag i wniosków.

2.2.3.2. Dane o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt  3 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Organ opracowujący projekty dokumentów podlegających ocenie może, po uzgodnieniu z właściwymi organami (w przypadku gminy jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska) odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Odstąpienie w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może dotyczyć wyłącznie projektów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów. W przypadku innych dokumentów, może dotyczyć jedynie niewielkich modyfikacji przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.
Odstąpienie wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, określonych w art. 49 ustawy ocenowej, dotyczących w szczególności charakteru działań przewidzianych w dokumentach, rodzaju i skalę oddziaływania na środowisko i cech obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko. Informację o tym odstąpieniu, organ opracowujący projekty dokumentów innych niż opracowane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podaje do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.

2.2.3.3. Dane o wnioskach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt  9 ustawy ocenowej, w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o wnioskach o wydanie decyzji  i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 71 ust. 1. ustawy ocenowej, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, a jej uzyskanie jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje tych przedsięwzięć określiła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w przepisach odrębnych od ustawy ocenowej, tj:

 • - o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawane na podstawie ustawy - Prawo budowlane
 • - o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy - Prawo budowlane;
 • - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • - koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów - wydawane na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;
 • - określające szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;
 • -   pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydawane na podstawie ustawy. - Prawo wodne;
 • - ustalające warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - wydawanej na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
 • - o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
 • - o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy o lasach
 • o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawyo transporcie kolejowym
 • o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 • - o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
 • - o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • - o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • - o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • - decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych
 • - o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • - o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
 • - zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
 • - o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy - Prawo lotnicze
 • -  zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy - Prawo budowlane. Nie jest jednak konieczne przy niewielkich zmianach, o których mowa w art. 72 ust. 2 i 2a ustawy ocenowej.
Organem właściwym do jej wydania jest zasadniczo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, za wyjątkiem spraw, w których ustawa przewiduje kompetencję innego podmiotu - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, starosty lub regionalnego dyrektora Lasów Państwowych. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z innymi wójtami.

2.3. Etap pierwszy - Biuletyn Informacji Publicznej i publicznie dostępny wykaz

2.3.1. Sprawdzamy, czy organ prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej, a także to, jak powiązany jest ze stroną internetową organu

2.3.2. Sprawdzamy, czy wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Zespół przyjął, że powszechnie przyjęta jest interpretacja, mówiąca że zarówno umieszczenie wykazu bezpośrednio w Biuletynie Informacji Publicznej jak też umieszczenie w nim linku stanowi wypełnienie wymagań ustawy. Inaczej zresztą nie byłoby możliwe skorzystanie przez organ z Ekoportalu.

2.3.3. Sprawdzamy, czy wykaz umieszczony jest przyjaźnie dla użytkownika

a.) strukturę nawigacji - jaką drogę należy przebyć od strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej do wykazu
b.) stronę merytoryczną nawigacji - czy ze struktury odesłań jasno wynika droga od strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej do wykazu
c.) stronę wizualną nawigacji -czy poszczególne elementy są czytelne.

2.3.4. Sprawdzenie liczby opublikowanych w wykazie danych

2.4. Etap drugi - zapytanie ilościowe

2.4.1. W formie pisemnej (listem poleconym) kierujemy podpisany wniosek (zob. załączniki do raportu).

W niniejszym badaniu podstawą prawną zapytania była ustawa ocenowa. W innych badaniach, zgodnie z decyzją Fundacji Ekorozwoju, podstawą prawną będzie ustawa o dostępie do informacji publicznej.

2.4.2. Sprawdzamy, czy instytucja udostępniła w wymaganym terminie.

2.4.3. Sprawdzamy zakres publikowanych informacji. Szczególnie należy zweryfikować, czy wykaz danych na jest zgodny z zakresem wymaganym dla publicznie dostępnego wykazu danych

2.5. Etap trzeci - pozyskanie danych

2.5.1. W formie pisemnej (listem poleconym) kierujemy podpisany wniosek (zob. załączniki do raportu).

W niniejszym badaniu podstawą prawną zapytania była ustawa ocenowa. W innych badaniach, zgodnie z decyzją Fundacji Ekorozwoju, podstawą prawną będzie ustawa o dostępie do informacji publicznej.

2.5.2. Należy sprawdzić, czy instytucja udostępniła w wymaganym w ustawie ocenowej terminie.

2.5.3. Jeśli czas przedłuża się ponad ustawowe terminy, stosujemy:

a.) ponaglenie telefoniczne
b.) ponaglenie mailem lub wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
c.) zażalenie, zgodnie z art. 37. Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zażalenie składa się do organu wyższego stopnia (dla wójta, burmistrza, prezydenta - samorządowe kolegium odwoławcze, dla regionalnego dyrektora ochrony środowiska - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) za pośrednictwem organu, na który składamy zażalenie
d.) prosimy o udostępnienie danych na miejscu.

2.5.4. Ocena merytoryczna danych

3. Faktyczny przebieg badania

3.1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

3.1.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie prowadzi osobnej strony internetowej, wyłącznie Biuletyn Informacji Publicznej, pod adresem http://www.wroclaw.rdos.gov.pl/
Po lewej stronie znajduje się listwa o nazwie "Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie".
Strona ta zawiera podział kart według typów (A-I), linkując do Ekoportalu, jednakże linki nie działają prawidłowo.
Wprowadzenie w wyszukiwarce Ekoportalu parametrów wyszukiwania: Typ urzędu (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), Obszar (dolnośląskie) Data dokumentu (od 01-01-2012 do 31-12-2012) daje jedynie 115 wyników, co jest rezultatem zastanawiającym, biorąc pod uwagę szerokość działalności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Przejrzenie wyników wyszukiwania nie wskazuje, żeby znajdowały się wśród nich karty, będące przedmiotem badania.
Dodanie parametru: Nazwa dokumentu (Natura) pokazuje jeden wynik - "Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000", natomiast dodanie parametru Nazwa dokumentu (szkody/szkód/szkoda) nie daje żadnego wyniku.
Wprowadzone parametry wyszukiwania: Typ urzędu (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), Obszar (dolnośląskie), Rok wydawania karty (120) daje 120 wyników.
Należy stwierdzić, że za pomocą racjonalnych środków wyszukiwania, dostępnych na Ekoportalu, nie da się w wykazie znaleźć danych, będących przedmiotem badania.

3.1.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

25 października 2013 r., na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej (listem poleconym na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu) wniosłem o udostępnienie informacji dotyczących:
1) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
2) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
3) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
4) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
5) liczby wydanych w 2012 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).
Z uwagi na brak odpowiedzi pomimo upływu miesięcznego terminu na realizację wniosku, 29 listopada 2013 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska została wezwany do realizacji wniosku. Zostało zastrzeżone, że jeśli odpowiedzi nie dostarczono z przyczyn niezależnych od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wnioskuje się o ponowne przesłanie odpowiedzi.
Także 29 listopada 2013 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu odpowiedziała na wniosek, informując że
1) spośród decyzji wymienionych w art. 96 ustawy ocenowej, organ ten wydaje decyzje w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, tj, ustalające warunki prowadzenia robót melioracyjnych, odwodnień budowlancyh oraz innych robót ziemnych, zmieniajacych stosunki wodne - na terenach o szczególnych warunkach przyrodniczych, których to decyzji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wpłynęło 47, a spośród 45 wydanych deycji dla dwóch przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 97 ustawy ocenowej
2) liczba złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku - 4
liczba wydanych w 2012 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku - 5
3) liczba złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku - 13
liczba  wydanych w 2012 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku -0
4) liczba złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych - 0
liczba wydanych w 2012 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych - 0
5) liczba wydanych w 2012 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie - 17
6 marca 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu w piśmie poinformowała, że w piśmie z dnia 29 listopada 2013 r. doszło do pomyłki, a:
1) liczba złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku - 5
liczba wydanych w 2012 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku - 5
2) liczba złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku - 18
liczba  wydanych w 2012 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku - 1
3) liczba wydanych w 2012 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie - 20

3.1.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

Porównanie jest niemożliwe, gdyż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie prowadzi prawidłowo publicznie dostępnego wykazu danych.

3.1.4. Pozyskanie danych

Dnia .... 2014 r. zwrócono się z wnioskiem o udostępnienie na podstawie ustawy ocenowej:
„1) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
2) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
3) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
4) wydanych w 2012 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).” Wniesiono o udostępnienie w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres kokoszkiewiczm@gmail.com.
Wniosek ten wpłynął do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 6 lutego. Dnia 6 marca Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu „w związku z obszernym zakresem wniosku” przedłużyła termin załatwienia sprawy do 4 kwietnia.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wymierzyła opłatę za udostępnienie informacji (skanowanie) w wysokości 23,50 zł.
Dnia 28 marca dane zostały udostępnione przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu na serwerze FTP, o czym poinformowała na adres mailowy kokoszkiewiczm@gmail.com.

3.2.  Urząd Miejski Wrocławia

3.2.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

Urząd Miejski Wrocławia prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.wroc.pl/. Biuletyn Informacji Publicznej nie jest linkowany z oficjalnej strony http://www.wroclaw.pl/, dopiero z podstrony http://www.wroclaw.pl/urzad
Główna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zawiera jasno widoczną listwę "Wykaz danych o środowisku i jego ochronie".
Wykaz prowadzony na stronie urzędu obejmuje tylko część danych, zawieranych w wykazach - obejmujących jednostki organizacyjne: Wydział Architektury i Budownictwa i Biuro Rozwoju Wrocławia. W zakresie danych objętych badaniem, wykaz prowadzony przez Urząd znajduje się na Ekoportalu. Instrukcja wyszukiwania brzmi: "Karty informacyjne Wydziału Środowiska i Rolnictwa dostępne są na stronie Ekoportalu: wykaz.ekoportal.pl - Aby obejrzeć karty WSR w polu "Typ urzędu" należy wybrać: "Urząd Miasta" a następnie w "Obszarze": województwo - "dolnosląskie", powiat - "Wrocław" i gmina "Wrocław"."
W Biuletynie Informacji Publicznej nie ma mowy o wykazie, prowadzonym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Wprowadzenie w wyszukiwarce Ekoportalu parametrów Typ urzędu (Urząd Miasta), Obszar (dolnośląskie, Wrocław, Wroclaw), Data dokumentu (od 01-01-2012 do 31-12-2012) daje 851 wyników, co jest rezultatem zastanawiającym, biorąc pod uwagę to, że samo sprawozdanie Prezydenta wyszczególnia 1294 decyzje, które są przecież tylko jedną z typów dokumentów, które powinny być umieszczane w wykazie.
Wyszukiwanie bez parametru "Data dokumentu" daje tylko 1903 wyniki - co jest łączną liczbą umieszczonych kart.
Dodanie parametru: Nazwa dokumentu (drzew) daje 434 wyniki, (drzewa) 182 wyniki, (Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie) 238 wyniki, (Decyzja w/s usunięcia) 194 wyniki, (kary/kar) nie daje żadnych wyników.

3.2.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

25 października 2013 r., na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej (listem poleconym na adres Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia) wniosłem o udostępnienie informacji dotyczących:
1) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2012 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)
2) liczby wydanych w 2012 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)
29 października 2013 r. pismo wpłynęło do Urzędu.
19 listopada 2013 r. zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Jerzy Gdaniec (odpowiedź sporządził Michał Jęcz) poinformował, że:
- zestawienia dotyczące ilości wydanych w 2012 r. decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia w Sprawozdaniu Prezydenta z realizacji zadań w 2012 r. na stronie 696, liczba złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wyniosła 1611.
- Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zamieszcza informacje dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia, decyzjach zezwalających na usunięcie drzew i krzewów oraz o decyzjach wymierzających administracyjne kary pieniężne w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, tj. na stronie internetowej Ekoportal.
W sprawozdaniu Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2012 r. informacje znajdowały się w istocie na stronie 705 (696 strona pliku PDF). Stwierdzono tam: „Wydano 1294 decyzji administracyjnych, w tym: 10 decyzji wymierzających administracyjne kary pieniężne za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia lub za zniszczenie drzew lub zieleni, 1138 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, 146 decyzji innych. W wydanych decyzjach zezwolono łącznie na usunięcie 9869 szt. drzew oraz 9549 m2 krzewów, w tym: w 1040 decyzjach bez opłat zezwolono na usunięcie 8 214 szt. drzew i 7657 m2  krzewów, a w 98 decyzjach naliczających opłaty na konto Gminy Wrocław zezwolono na usunięcie 1 652 szt. drzew oraz 1 892 m2  krzewów.”
Przeprowadzona 28 listopada 2013 r. rozmowa telefoniczna z pracownikiem Wydziału Środowiska i Rolnictwa wskazała, że zakres danych wyszczególnionych w sprawozdaniu Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2012 r., mimo tego, że znajduje się w części „Ochrona przyrody - ochrona zieleni”, która nie wskazuje na konkretny wydział, obejmuje tylko decyzje wydane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa, ale nie - przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Dlatego też 29 listopada 2013 r., a podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pisemnie wniesiono o udostępnienie informacji dotyczących:
1) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2012 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)
2) liczby wydanych w 2012 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)
- w zakresie, w jakim wydawał je Miejski Konserwator Zabytków w imieniu Prezydenta Wrocławia.
12 grudnia 2013 r. Miejski Konserwator Zabytków, Katarzyna Brzezowska-Hawrylak, poinformowała, że:
- w 2012 r. wydano 83 decyzje na usunięcie roślin (drzew i krzewów)
- w 2012 r. nie wydano żadnej decyzji nakładającej karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów.

3.2.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

Według danych zamieszczonych przez Urząd Miejski Wrocławia na Ekoportalu wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie było 238, decyzji w tej sprawie 194. Według danych uzyskanych w trakcie badania w 2012 r. było 6,7 razy więcej wniosków i 6,93 razy więcej - w samym Wydziale Środowiska i Rolnictwa. Oznacza to, że Urząd Miejski Wrocławia na Ekoportalu umieszcza dane dotyczące mniej niż 15% wniosków i decyzji w sprawach usunięcia drzew, nie licząc Miejskiego Konserwatora Zabytków, który publicznie dostępnego wykazu danych nie prowadzi w ogóle.

3.2.4. Pozyskanie danych

W przeprowadzonej 28 listopada 2013 r. rozmowie telefonicznej z pracownikiem Wydziału Środowiska i Rolnictwa ten stwierdził, że za wyszukanie danych, umieszczonych w publicznie dostępnym wykazie, nie pobiera się opłaty, nawet w przypadku skierowania pisemnego wniosku.
29 listopada 2013 r. wystąpiono do Wydziału Środowiska i Rolnictwa z wnioskiem o treści „Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnoszę o udostępnienie wszystkich wydanych w 2012 r. decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody) - w formie elektronicznej.” Wnioskowi towarzyszyło zastrzeżenie, że zgodnie z art. 26 ustawy ocenowej, „wyszukiwanie (...) dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.”
11 grudnia 2013 r. Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadomił, że za wyszukanie informacji należy wnieść opłatę w wysokości 569 zł. Opłata została uiszczona poprzez wpłatę na konto Urzędu.
2 stycznia 2013 r. na podstawie art. 36 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 14 § 2 ustawy ocenowej Andrzej Wąsik, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa (odpowiedź sporządził Michał Jęcz) poinformował, że z uwagi na konieczność przekształcenia dużej ilości dokumentów w formę elektroniczną, sprawy nie można załatwić w ustawowym terminie, a nowym terminem załatwienia sprawy jest 2 lutego 2013 r.
4 lutego 2013 r. kierownik Działu Ochrony Przyrody Wydziału Środowiska i Rolnictwa Michał Jęcz w rozmowie telefonicznej poinformował, że sprawa nie została załatwiona. Stwierdził też, że termin ostatecznego załatwienia sprawy jest niemożliwy do określenia.
14 lutego 2013 r., zgodnie z rozmową z kierownikiem Działu Ochrony Przyrody Wydziału Środowiska i Rolnictwa Michałem Jęczem, złożono w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego pisemny wniosek o udostępnienie części danych, zeskanowanych do tej pory. Wniosek ten wpłynął do Wydziału 18 lutego 2013 r.
25 lutego 2014 r. w piśmie poinformowano o naliczeniu za tę część opłaty w wysokości 106,40 zł którą uiszczono w całości na konto Urzędu Miejskiego. Zawiadomiono również o kontynuacji prac nad skanowaniem całości. 24 marca 2013 r. dane zostały udostępnione w drodze elektronicznej, na płycie CD poprzez wysyłkę pocztą.
28 marca 2014 r. w piśmie poinformowano o naliczeniu za pozostałą część danych opłaty w wysokości 130,60 zł którą uiszczono w całości na konto Urzędu Miejskiego.
"Dnia 18.03.2014 oraz 31.03.2014  wnioskowane dane zostały przekazane na płycie DVD" (dane udostępniono w dwóch etapach). Dane pozbawione były częściowo (w 23% przypadków) adresów miejsc, w których wycięte zostały drzewa lub krzewy.
Na nieudostępnienie adresów zostało wniesione zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do dnia 7 sierpnia SKO nie rozpatrzyło odwołania. 7 maja SKO 2014 r. umorzyło postępowanie, stwierdzając, że w przedmiotowej sprawie zażalenie nie przysługuje, a zażalający się powinien wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego".
04.02.2014 r. do Miejskiego Konserwatora Zabytków wniesiono o udostępnienie treści złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie zezwolenia i wydanych  2012 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody) - w zakresie, w jakim wydawał je Miejski Konserwator Zabytków w imieniu Prezydenta Wrocławia. Do 30 września 2014 nie otrzymano odpowiedzi.

3.2.5. Działania do podjęcia

Planowane jest zakwestionowanie opłaty, pobranej za wyszukiwanie danych. Zgodnie z opinią prawną radcy prawnego, p. Magdaleny Bar, opłata została pobrana nienależnie.

3.3. Urząd Gminy Zgorzelec

3.3.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

Urząd Gminy Zgorzelec prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem http://bip.gmina.zgorzelec.pl/.
Biuletyn Informacji Publicznej jest linkowany z oficjalnej strony gminy http://www.gmina.zgorzelec.pl/ poprzez widoczny przycisk po prawej stronie.
Na Biuletynie Informacji Publicznej w górnej jego części znajduje się przycisk "Rejestr Informacji o Środowisku, linkujący do podstrony prowadzonego przez prywatną firmę serwisu pod adresem http://www.ekokarty.pl.
Niestety, wyszukiwanie za pomocą dowolnego parametru i licznych słów kluczowych, wskazuje że wykaz jest pusty.

3.3.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

25 października 2013 r., na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej (listem poleconym na adres Urzędu) wniosłem o udostępnienie informacji dotyczących:
1) liczby sporządzonych w 2012 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
2) liczby sporządzonych w 2012 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
3) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i liczby wydanych w 2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
31 października 2013 r., odpowiedzi udzieliła Wanda Janiak, naczelnik Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa. Poinformowała, że:
1) W 2012 r. nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
2) W 2012 r. nie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
3) W 2012 r. złożono dwa wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody [jak w oryginale - M.K.] i wydano dwie decyzje.

3.3.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanych

Porównanie jest niemożliwe, gdyż Urząd Gminy Zgorzelec nie prowadzi prawidłowo publicznie dostępnego wykazu danych.

3.3.4. Pozyskanie danych

29 listopada 2013 r. został wniesiony wniosek o treści: “Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnoszę o udostępnienie treści (wszystkich czterech) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a takze (wszystkich trzech) wydanych w 2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).”. Wniesiono o udostępnienie w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres kokoszkiewiczm@gmail.com.
Do 13 stycznia 2014 r. nie otrzymano odpowiedzi na adres mailowy. W przeprowadzonej tego dnia rozmowie z pracownikiem Urzędu, stwierdził on, że zostały wysłane 9 grudnia, za wyłączeniem wniosków, gdyż „zgodnie z opinią prawnika nie muszą być udostępnione”. Pracownik zobowiązał się też, że wyśle wspomniane dokumenty raz jeszcze.
Dnia 10 lutego 2014 r., po ponowionej rozmowie telefonicznej, Eugenia Harhatow, pracownik Urzędu, wysłała na adres poczty dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:
- dotyczącą rekultywacji składowiska odpadów w Jędrzychowicach
- przebudowy stacji paliw w Miejscu Obsługi Podróżnych na autostradzie A4
Brak wcześniejszego udostępnienia danych pracownik Urzędu wyjaśnił błędem w adresie poczty elektronicznej.

3.3.5. Działania do podjęcia

Zostanie podjęte wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez niepełną realizację wniosku w zakresie udostępnienia wniosków oraz pozostałych dwóch decyzji.

3.4. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim

3.4.1. Sprawdzenie Biuletynu Informacji Publicznej i wykazu

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem http://bip.stronie.dolnyslask.pl/. Biuletyn Informacji Publicznej jest linkowany z oficjalnej strony gminy http://www.stronie.pl/ poprzez widoczny przycisk po prawej stronie.
Po lewej stronie strony Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się listwa "Wykazy i rejestry", po której wciśnięciu pokazuje się podlistwa "Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie". Powyższa strona informuje, że "Publicznie dostępny wykaz danych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim prowadzony jest  za pomocą witryny Ekoportal" i jest link do powyższego portalu.
Wprowadzone w wyszukiwarce Ekoportalu parametrów Typ urzędu (Urząd Gminy), Obszar (dolnośląskie, kłodzki, Stronie Śląskie) Data dokumentu (od 01-01-2012 do 31-12-2012) daje 15 wyników. Wśród wyników znajdują się trzy o nazwie „decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia” i cztery o nazwie „wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

3.4.2. Sprawdzenie rzetelności wykazu

25 października 2013 r., na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej (listem poleconym na adres Urzędu) wniosłem o udostępnienie informacji dotyczących:
1) liczby sporządzonych w 2012 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
2) liczby sporządzonych w 2012 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
3) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i liczby wydanych w 2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
28 października 2013 r. pismo wpłynęło do Urzędu.
29 października 2013 r. odpowiedzi udzielił sekretarz gminy Tomasz Olszewski. Poinformował, że:
1) liczba sporządzonych w 2012 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania (art. 47) - to zero
2) liczba sporządzonych w 2012 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48) - to zero
3) liczba złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - to cztery
4) liczby wydanych w 2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - to trzy.

3.4.3. Porównanie danych z wykazu i danych uzyskanychLiczba danych w wykazie zgadza się z danymi udostępnionymi

3.4.4. Pozyskanie danych

29 listopada 2013 r. został wniesiony wniosek o treści: “Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnoszę o udostępnienie treści (wszystkich czterech) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a takze (wszystkich trzech) wydanych w 2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).”. Wniesiono o udostępnienie w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres kokoszkiewiczm@gmail.com.
6 listopada 2013 r. Lech Sadowski z Urzędu Miejskiego poinformował, że opłata za udostępnienie informacji wynosi 9,2 (5 zł za wyszukanie informacji i 4,2 zł. za przekształcenie informacji - skanowanie), o koncie na który należy wnieść opłatę, a także że materiał zostanie przesłany niezwłocznie po przedstawieniu dowodu wpłaty, który można przesłać e-mailem zwrotnym.
18 listopada 2013 r. został przesłany dowód wpłaty i jeszcze tego samego dnia informacje zostały przesłane na adres e-mail cztery pliki, w których znajdowały się decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z wnioskami o ich wydanie.

4. Wnioski z badań

4.1. Wnioski dotyczące badań

Należy przemyśleć zakres danych, żądanych w ramach pozyskiwania danych w ramach badania. Zwłaszcza dane dotyczące wycinki drzew mogą obejmować duży zakres materiału.
Należy uwzględnić (negatywnie lub pozytywnie) wojewódzkich konserwatorów zabytków w zakresie badania - w części dotyczącej urzędów miast wojewódzkich. W szczególności - należy w każdym przypadku dokładnie sprawdzić, czy istnieje porozumienie.
Należy określić, po jakim czasie i jakie środki przymuszenia powinny być stosowane. W szczególności - trzeba rozważyć stosowanie zażaleń do organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

4.2. Wnioski dotyczące poszczególnych organów

4.2.1. Wnioski dotyczące Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nieprawidłowo prowadzi publicznie dostępny wykaz danych. Powinien po pierwsze - uruchomić linki w Biuletynie Informacji Publicznej, po drugie - umieszczać w Ekoportalu pełny zakres danych.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekracza wszelkie ustawowe terminy na załatwienie sprawy.

4.2.2. Wnioski dotyczące Urzędu Miejskiego Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia nieprawidłowo prowadzi publicznie dostępny wykaz danych. Powinien po pierwsze - uwzględnićw wykazie danych również decyzje wydawane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, po drugie - umieszczać w Ekoportalu pełny zakres danych.
Urząd Miejski Wrocławia nie dotrzymuje terminów zapisanych w ustawie ocenowej. Wykroczył nie tylko ponad termin jednego dnia czy miesiąca, ale też poza termin dwóch miesięcy. Przyczyną jest brak zeskanowanych wersji decyzji administracyjnych. Urząd Miejski powinien zastanowić się nad wdrożeniem skanowania wszystkich wydawanych decyzji, w celu ich późniejszego udostępnienia.
Urząd Miejski Wrocławia błędnie odsyła do Biuletynu Informacji Publicznej przy stosowaniu ustawy ocenowej. Tak postąpić można jednak tylko przy stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z której art. 10, na wniosek udostępniana jest ta informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.
Urząd ten także pobiera opłaty, które nie są oczywiście należne, mimo że sam informuje petentów o tym, że ich nie pobiera.
Zamieszanie wywołuje istnienie dwóch jednostek, wydających zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Miejski Konserwator Zabytków zachowuje się, jakby nie był poddany przepisom ustawy ocenowej, mimo że żaden przepis nie wyłącza go spod zakresu obowiązywania tej ustawy.

4.2.3. Wnioski dotyczące Urzędu Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec nieprawidłowo prowadzi publicznie dostępny wykaz danych, a raczej - faktycznie go nie prowadzi.
Z niejasnych przyczyn, urząd ten ogranicza prawo do informacji o środowisku poprzez wyłączenie wniosków o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, które zgodnie z ustawą ocenową oczywiście stanowią informację o środowisku.
Błędem w działaniu jest brak wymogu potwierdzenia doręczenia wiadomości w formie elektronicznej, przez co urząd nie ma żadnej pewności, że wymagana informacja została doręczona.
Pozytywnie ocenić należy zaś brak żądania opłaty za udostępnienie informacji.

.2.4. Wnioski dotyczące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Urząd Miejski jako jedyny z badanych prawidłowo prowadzi publicznie dostępny wykaz danych na Ekoportalu. Należałoby zasugerować jedynie lekką zmianę Biuletynu Informacji Publicznej poprzez dostęp do strony dotyczącej wykazu bezpośrednio ze strony głównej, a także zalinkowanie do Ekoportalu.
Współpraca z tym urzędem układa się wzorowo, w porównaniu z innymi urzędami. Reakcje były szybkie, a dane udostępnione - pełne. Należy jednak zwrócić uwagę, że mimo krótkich czasów reakcji organu, termin jednego dnia, określony w art. 14 ust. 3 ustawy ocenowej, nie został spełniony.

4.3. Wnioski dotyczące udostępniania informacji o środowisku

W zakresie udostępniania informacji na wniosek, ustawa ocenowa jest bardziej niekorzystna dla petenta od ustawy o dostępie do informacji publicznej - z uwagi na dłuższy, miesięczny, termin, a także obowiazkowe opłaty. Opłaty, mimo że nie powinny teoretycznie stanowić przeszkody, to są często zbyt wysokie. Poza tym - konieczność ich pobrania przedłuża całą procedurę.
Wniosek dotyczący badanej próby jest jasny - organy administracji publicznej w większości lekceważą obowiązki nałożone ustawą, zarówno dotyczące prowadzenia publicznie dostępnego wykazu, jak i dotyczące udostępniania informacji o środowisku na wniosek.
Termin jednego dnia określony w ustawie ocenowej dla uzyskiwania danych z publicznie dostępnego wykazu jest terminem wysoce fikcyjnym - głównie poprzez fakt, że dane nie są dostępne w formie elektronicznej w samym organie. Fikcyjny okazuje się też termin miesięczny, dwa razy dłuższy niż odpowiedni termin w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Pozytywne w przepisach ustawy ocenowej są elementy, które nie opierają się na wniosku - tj. publicznie dostępne wykazy. Jednym z głównym problemów, pojawiających się na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest to, że obywatel nie ma pojęcia o tym, jakie dokumenty istnieją w zbiorach urzędu.
Badanie wykazuje też, że Ekoportal jest narzędziem dysfunkcjonalnym. Ustawa ocenowa w swoim art. 21 wyczerpująco wylicza typy dokumentów, zamieszczanych w publicznie dostępnym wykazie. Niestety, Ekoportal nie umożliwia wyszukiwania według poszczególnych typów zawartych w tym przepisie, a wprowadza własne, nienormatywne kategorie “rodzaju dokumentu”, “szablonu/formularza” i “tematu dokumentu”. Należałoby wprowadzić też możliwość wyszukiwania dokumentów według podstaw prawnych, posiłkując się katalogiem z art. 21 ustawy ocenowej.
Problemy nastręcza też wyszukiwanie właściwego urzędu, gdyż np. urzędy gmin są podzielone na trzy kategorie według typu gminy. Należałoby postulować, by zamiast wyszukiwania przez typ i nazwę została stworzona wyczerpująca lista urzędów.

4.4. Rekomendacje

Badanie prowadzi do oczywistej konkluzji - tryb wnioskowy powinien być zastąpiony przez zbiór pełnych treści dokumentów, obejmujących wszystkie dokumenty urzędowe wymienione w publicznie dostępnym wykazie i dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu. Dobrą praktyką byłoby umieszczenie tych danych w określonym momencie od ich wytworzenia, a warto by przepisy zobowiązywały do takiego działania.
Tryb wnioskowy powinien być zachowany dla szczególnych przypadków. Na obecnym etapie rozwoju technologii stworzenie takiego systemu nie jest problemem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dokumenty powstają w drodze elektronicznej. Tylko takie rozwiązanie pozwoli na realną kontrolę działalności administracji przez obywatela.
Załączniki - wzory pism
Załącznik nr 1 - Wzór pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Sprawdzenie rzetelności wykazu)
Załącznik nr 2 - Wzór pisma do urzędu miasta wojewódzkiego (Sprawdzenie rzetelności wykazu)
Załącznik nr 3 - Wzór pisma do urzędu miasta gminy (Sprawdzenie rzetelności wykazu)
Załącznik nr 4 - Wzór pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (pozyskanie danych)
Załącznik nr 5 - Wzór pisma do urzędu miasta wojewódzkiego (pozyskanie danych)
Załącznik nr 6 - Wzór pisma do urzędu gminy (pozyskanie danych)Załącznik nr 1 - Wzór pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Sprawdzenie rzetelności wykazu)

(miejscowość, data)
(imię i nazwisko
adres)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w ...
(adres)

Wniosek

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji dotyczących:

 1. liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
 2. liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
 3. liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
 4. liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji określających zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi w przypadku podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych (art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
 5. liczby wydanych w 2012 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

Z poważaniem,
Załącznik nr 2 - Wzór pisma do urzędu miasta wojewódzkiego (Sprawdzenie rzetelności wykazu)


(miejscowość, data)
(imię i nazwisko
adres)

Urząd Miasta w
w ...
(adres)


Wniosek

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnoszę o udostępnienie informacji dotyczących:
1) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie zezwolenia i liczby wydanych w 2012 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)
2) liczby wydanych w 2012 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

Z poważaniem,

Załącznik nr 3 - Wzór pisma do urzędu miasta gminy (Sprawdzenie rzetelności wykazu)

(miejscowość, data)
(imię i nazwisko
adres)

Urząd Gminy w
w ...
(adres)


Wniosek

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnoszę o udostępnienie informacji dotyczących:
1) liczby sporządzonych w 2012 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
2) liczby sporządzonych w 2012 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
3) liczby złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i liczby wydanych w 2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Z poważaniem,
Załącznik nr 4 - Wzór pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (pozyskanie danych)

(miejscowość, data)
(imię i nazwisko
adres)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w ...
(adres)

Wniosek

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie treści
1) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
2) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji i wydanych w 2012 r. decyzji w sprawie uzgodnienia działań naprawczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
3) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji nakładających przymusowe działania naprawcze w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (art. 13 ust. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
5) wydanych w 2012 r. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o szkodzie (art. 24 ust. 7 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

Wnoszę o udostępnienie w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres poczty elektronicznej ...

Z poważaniem,
Załącznik nr 5 - Wzór pisma do urzędu miasta wojewódzkiego (pozyskanie danych)

(miejscowość, data)
(imię i nazwisko
adres)

Urząd Miasta
w ...
(adres)

Wniosek

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie informacji w zakresie udostępnienia treści:
1) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie zezwolenia i wydanych w 2012 r. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)
2) wydanych w 2012 r. decyzji nakładających karę pieniężną za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

Wnoszę o udostępnienie w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres poczty elektronicznej ...

Z poważaniem,
Załącznik nr 6 - Wzór pisma do urzędu gminy (pozyskanie danych)

(miejscowość, data)
(imię i nazwisko
adres)

Urząd Miasta
w ...
(adres)

Wniosek

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie informacji w zakresie udostępnienia treści:
1) sporządzonych w 2012 r. informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
2) sporządzonych w 2012 r. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
3) złożonych w 2012 r. wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i liczby wydanych w 2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 1. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Wnoszę o udostępnienie w formie elektronicznej (skany) i przesłanie na adres poczty elektronicznej ...

Z poważaniem,
 

Raporty - dlaczego i jak pozyskiwaliśmy informacje

Celem przeprowadzonego monitoringu była identyfikacja najczęstszych problemów w uzyskiwaniu informacji z zakresu ochrony przyrody oraz stwierdzenie czy praktyka udostępniania informacji jest przyjazna czy nieprzyjazna dla odbiorcy.
Badaniem objęto różne instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Miasta Wojewódzkie, samorządy wybranych gmin z obszarów przyrodniczo wrażliwych), aby stworzyć jak najszerszy katalog nieprawidłowości, ale też zidentyfikować praktyki przyjazne dla wnioskujących, po to by móc opracować propozycje rozwiązań i usprawnień.
Przebieg badania przewidywał zarówno bierne (poprzez strony www i Biuletyny Informacji Publicznej i wykazy) jak i aktywne pozyskiwanie informacji (złożenie wniosku o udostępnieni informacji). Poprzez kontakt z organami, zarówno korespondencyjny jak i bezpośredni, chcieliśmy doprowadzić do poprawy standardów informowania, które znacząco wpływają na możliwości uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych, a w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia jawności i społecznego nadzoru nad decyzjami dotyczącymi ochrony przyrody.
Badanie objęło 16 województw, przeprowadzono je na przełomie 2013/2014 roku a objęło zapytanie o dane z roku 2013 i (w wypadku Dolnego Śląska również z 2012 roku).