tytul: Na jakie przepisy powołać się żądając informacji o środowiskutytul: Zakres udostępnianych informacji - definicja informacji o środowisku i jego ochronietytul: Zakres udostępnianych informacji - definicja informacji publicznejtytul: Kto jest uprawniony do żądania informacji o środowisku i jego ochronie tytul: Kto jest uprawniony do żądania informacji publicznej tytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronietytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej tytul: Forma żądania informacji o środowisku i jego ochronie oraz forma jej udostępniania

Wprowadzenie - zarys obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących dostępu do informacji

opublikowano 3 września 2014r.

W Polsce obowiązują dwie odrębne grupy przepisów dotyczących dostępu do informacji - dotyczące:

 • dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz
 • dostępu do informacji publicznej.

Owe dwie grupy przepisów rozwijały się niezależnie od siebie:

 • pierwsza z nich - pod wpływem przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w prawie międzynarodowych, oraz jako rozwinięcie art. 74 ust. 3 Konstytucji RP;

 • druga natomiast jest rozwiązaniem głównie polskim, niezwiązanym ze zobowiązaniami międzynarodowymi ani - w dużej części - unijnymi, choć część przepisów ustawy dip1 wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; ta grupa przepisów ma podstawy w art. 61 Konstytucji RP.

Jednocześnie ze względu na to, że zdecydowana większość informacji o środowisku jest jednocześnie informacjami publicznymi, zakresy stosowania obu reżimów prawnych często się pokrywają (zob. rozdz. „Ustawa ooś a ustawa dip (na jakiej podstawie prawnej żądać informacji dotyczącej środowiska”).

W prawie polskimkwestie dostępu do informacji uregulowane są w:

 • Konstytucji RP - informacje publiczne i informacje o środowisku,

 • ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa ooś2) i jej odpowiednich aktach wykonawczych - informacje o środowisku,

 • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: ustawa dip3) - informacje publiczne.

Pewne szczególne i pomocnicze przepisy dotyczące dostępu do informacji o środowisku zawierają także inne ustawy takie jak:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne4

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze5

 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych6

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym7

 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji8

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym9.

Ustawy te mogą zawierać przepisy szczególne w stosunku do ustawy ooś (np. co do opłat za udostępnianie informacji), a więc - w odniesieniu do zagadnień w nich unormowanych - powinny być stosowane z pierwszeństwem przed ustawą ooś. Ta ostatnia ustawa pełni tu rolę pomocniczą. Ustawy szczególne muszą być jednak zgodne z odpowiednimi dyrektywami UE, zwłaszcza dyrektywą 2003/4/WE oraz z Konwencją z Aarhus (zob. niżej) i muszą być interpretowane zgodnie z nimi.

Jak wspomniano wyżej, polskie przepisy o dostępie do informacji wdrażają do polskiego prawa odpowiednie regulacje unijne i międzynarodowe.

Na poziomie unijnym zagadnienie to reguluje dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG10, a na poziomie międzynarodowym - konwencja sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (tzw. Konwencja z Aarhus)11.

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz jako strona Konwencji z Aarhus, zobowiązana jest przestrzegać wymienionych wyżej aktów prawnych.

Oznacza to przede wszystkim, że polskie przepisy o dostępie do informacji o środowisku muszą być interpretowane zgodnie z nimi.

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782)

2 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.

3 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782

4 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.)

5 Dz. U. poz. 613 ze zm.

6 Tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 36, poz. 233 ze zm.

7 Dz. U. Nr 73, poz. 761 ze zm.

8 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1162

9 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1155

10 Dz. Urz. UE L 41 z 14.2.2003

11 Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706

materiał sporządzony przez kancelarię prawną
"Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska"
Internetowy poradnik FER - dostęp do informacji