tytul: Zakres udostępnianych informacji - definicja informacji publicznejtytul: Kto jest uprawniony do żądania informacji o środowisku i jego ochronie tytul: Kto jest uprawniony do żądania informacji publicznej tytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronietytul: Forma żądania informacji o środowisku i jego ochronie oraz forma jej udostępnianiatytul: Forma żądania informacji publicznej oraz forma jej udostępnianiatytul: Termin na udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronietytul: Termin na udostępnianie informacji publicznej

Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej

opublikowano 3 września 2014r.

Ustawa dip1 przewiduje, że obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty będące w posiadaniu takich informacji.

Zgodnie z art. 4 ustawy dip obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

 • organy władzy publicznej,
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • organizacje związkowe i organizacje pracodawców, które przez ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) są uznane za reprezentatywne,
 • partie polityczne.

Zgodnie z orzecznictwem, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są m.in. następujące podmioty:

 • Prezydent RP (wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2004 r., II SAB 391/03, LEX nr 169533)
 • Prezes sądu (wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2004 r., II SAB/Wa 58/04, LEX nr 158991)
 • Prokurator (wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2005 r., OSK 1113/04, LEX nr 171180)
 • Stowarzyszenia, które realizują cele i zadania o charakterze publicznym - jeżeli ze statutu stowarzyszenia wynika, iż realizuje ono takie cele i zadania, to ma obowiązek udzielania informacji o swojej działalności (wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 września 2003 r.; II SAB 91/03, Wspólnota 2003/20/54)
 • Polski Związek Działkowców (wyrok NSA w Krakowie z dnia 26 listopada 2002 r., II SAB/Kr 69/02, ONSA 2003/4/145)
 • Szef Służby Cywilnej (wyrok z dnia 9 stycznia 2006 r. wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie; II SA/Wa 2043/2005; LEX nr 196314)
 • Krajowa Komisja Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (wyrok z dnia 14 czerwca 2006 r.; wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie; II SAB/Wa 192/2005; LEX nr 219351)
 • Organy szkoły wyższej (wyrok z dnia 20 stycznia 2005 r.; wojewódzki sąd administracyjny w Gdańsku; II SAB/Gd 66/2004; ONSA i WSA 2007/1/16), w tym Dziekan wydziału wyższej uczelni (wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2013 r.; I OSK 477/13, LEX nr 1329360)
 • Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 listopada 2013 r.; II SA/Wa 909/13, LEX nr 1408699)
 • Komendant Straży Miejskiej (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2013 r.; II SAB/Wa 444/13, LEX nr 1408669)
 • Polski Związek Łowiecki (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r.; I OSK 89/13, LEX nr 1368968)
 • Przedsiębiorstwo energetyczne; Sąd uzasadnił swoje stanowisko tym, że wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej prowadzone przez przedsiębiorstwo energetyczne są „zadaniami publicznymi”, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy dip (wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2013 r.; I OSK 102/13, LEX nr 1336285).

1Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782)

materiał sporządzony przez kancelarię prawną
"Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska"
Internetowy poradnik FER - dostęp do informacji