tytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej tytul: Forma żądania informacji o środowisku i jego ochronie oraz forma jej udostępnianiatytul: Forma żądania informacji publicznej oraz forma jej udostępnianiatytul: Termin na udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronietytul: Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronietytul: Opłaty za udostępnianie informacji publicznychtytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowiskutytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji publicznych

Termin na udostępnianie informacji publicznej

opublikowano 3 września 2014r.

Zgodnie z art. 13 ustawy dip1, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zdarzy się, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji nie jest w stanie udostępnić jej w powyższym terminie może ten termin przedłużyć do maksymalnie dwóch miesięcy, powiadamiając jednak wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona.

Przedłużenie terminu na udostępnienie informacji (do ok. miesiąca) nastąpi także w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji zdecyduje - na podstawie art. 15 ustawy dip - o naliczeniu opłaty za jej udostępnienie. (zob. „Opłaty za udostępnianie informacji publicznej”).

Art. 13 ustawy dip przewiduje krótszy termin na udostępnienie informacji niż ustawa ooś2.

Jeżeli jednak zadana informacja publiczna jest jednocześnie informacją o środowisku, to zastosowanie powinny mieć terminy przewidziane w ustawie ooś, a nie w ustawie dip.

(zob. „Terminy na udostępnienie informacji o środowisku”; „Ustawa ooś a ustawa dip (na jakiej podstawie prawnej żądać informacji dotyczącej środowiska)”).


1Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782)

2Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

materiał sporządzony przez kancelarię prawną
"Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska"
Internetowy poradnik FER - dostęp do informacji