tytul: Opłaty za udostępnianie informacji publicznychtytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowiskutytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji publicznychtytul: Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji o środowiskutytul: Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji publicznejtytul: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowiskutytul: WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowiskutytul: WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

opublikowano 3 września 2014r.

Zgodnie z ustawą dip1, zasadniczym sposobem udostępniania informacji publicznej jest umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), będącym, zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia BIP to:

 • organy władzy publicznej;
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • organizacje związkowe i pracodawców,
 • partie polityczne.

W BIP mają być udostępniane informacje dotyczące:

 1. 1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  1. a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  2. b) projektowaniu aktów normatywnych,
  3. c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
 2. 2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy dip (tj. organa władzy itp.), w tym o:
  1. a) statusie prawnym lub formie prawnej,
  2. b) organizacji,
  3. c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
  4. d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  5. e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5 ustawy dip,
  6. f) majątku, którym dysponują;
 3. 3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy dip, w tym o:
  1. a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  2. b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  3. c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  4. d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  5. e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  6. f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
  7. g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
  8. h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych;
 4. 4) danych publicznych, w tym:
  1. a) treść i postać dokumentów urzędowych - dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  2. c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  3. d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
 5. 5) majątku publicznym, w tym o:
  1. a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  2. b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  3. c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,
  4. d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy dip (tj. reprezentujących inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów), pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
  5. e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
  6. f) długu publicznym,
  7. g) pomocy publicznej,
  8. h) ciężarach publicznych.

Umieszczanie określonych informacji w BIP mogą też nakazywać przepisy szczególne, np. art. 25 ustawy ooś2 wymienia szereg dokumentów z zakresu ochrony środowiska, które muszą być umieszczane w BIP określonych organów administracji.

Ponadto w BIP mogą być także udostępniane inne informacje publiczne.

1Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782)

2Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

materiał sporządzony przez kancelarię prawną
"Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska"
Internetowy poradnik FER - dostęp do informacji