tytul: Kto jest uprawniony do żądania informacji publicznej tytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronietytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej tytul: Forma żądania informacji o środowisku i jego ochronie oraz forma jej udostępnianiatytul: Termin na udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronietytul: Termin na udostępnianie informacji publicznejtytul: Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronietytul: Opłaty za udostępnianie informacji publicznych

Forma żądania informacji publicznej oraz forma jej udostępniania

opublikowano 3 września 2014r.

Biuletyn Informacji Publicznej

W ustawie dip1 zasadniczym sposobem udostępniania informacji jest umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, będącym, zgodnie z art. 8 ust.1 tej ustawy, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej - czyli w praktyce systemem stron internetowych ze stroną główną oraz linkami do stron poszczególnych podmiotów udostępniających informację (zob. „Biuletyn Informacji Publicznej”).

Dopiero w przypadku, gdy jakaś informacja nie została umieszczone w BIP, może być ona udostępniona na wniosek.

Na marginesie należy zauważyć, że w przypadku informacji o środowisku udostępnianych na podstawie ustawy ooś2, udostępnienie informacji na wniosek powinno nastąpić w każdym przypadku, gdy wniosek taki został złożony - nawet jeśli dana informacja znajduje się także w BIP. W praktyce organ, do którego wpłynął wniosek może poinformować osobę żądającą informacji o umieszczeniu tej informacji w BIP (bo zapewne taka forma pozyskania informacji może okazać się wygodniejsza; ponadto jest bezpłatna), ale jeśli mimo tego osoba ta chce, aby informacja została jej przesłana, to organ ma obowiązek spełnić taki wniosek.

(zob. „Forma żądania (wniosku) i udostępniania informacji o środowisku”).

Udostępnienie informacji na wniosek

Jak wskazano wyżej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy dip, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Jak z tego wynika zasadą jest udostępnianie poprzez Biuletyn, zaś tylko informacja, która nie została tam umieszczona jest udostępniana na wniosek.

Ustawa dip nie określa żadnych szczególnych wymagań ani co do treści ani formy wniosku. Przyjąć należy, iż wnioskodawcy mogą występować do organów administracji o udostępnienie informacji w różnej formie: zgłaszając się osobiście do biura, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub wysyłając pisemny wniosek przesyłką pocztową.

Aktualne pozostają tu wątpliwości i rozważania dotyczące tego czy wymagane jest opatrzenie wniosku o udostępnienie informacji podpisem telefonicznym przedstawione w części „Forma żądania (wniosku) i udostępniania informacji o środowisku”.

Udostępnianie informacji bez wniosku

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy dip, informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Obowiązki dotyczące udostępnienia informacji w formie żądanej przez wnioskodawcę

Ustawa dip określa obowiązek zapewnienia kopiowania oraz obowiązek udostępnienia informacji w żądanej formie. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy DIP udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Sposób udostępnienia odnosi się do formuły przekazania informacji – listownie przez pocztę, za pośrednictwem Internetu czy samodzielny odbiór w siedzibie organu. Forma natomiast to postać przekazywanych dokumentów – ustnie, wydruk komputerowy, kserokopia, postać elektroniczna np. na płycie CD itd.

Na mocy art. 14 ust. 1 ustawy dip można więc żądać np. wglądu do dokumentów lub zapisania informacji na dostarczonym przez siebie nośniku elektronicznym.

Jedynym ograniczeniem możliwości udostępnienia informacji w formie żądanej przez wnioskodawcę jest brak środków technicznych w organie administracji. Może to polegać na braku informacji w innej formie niż papierowa i niemożności przeniesienia jej do komputera (brak skanera), czy braku nagrywarki CD czy DVD. Natomiast w kontekście art. 12 ust. 2 ustawy dip obowiązki tam określone są bezwzględnie wymagane i organ od nich uwolnić się przez wykazanie braku takich środków technicznych nie może.

Natomiast w przypadku braku innych środków technicznych podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia o tym pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub w jakiej formie informacja może być niezwłocznie udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Umorzenie postępowania następuje w formie decyzji administracyjnej.

zob. też: wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

1Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782)

2Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

materiał sporządzony przez kancelarię prawną
"Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska"
Internetowy poradnik FER - dostęp do informacji