tytul: Wprowadzenie - zarys obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących dostępu do informacjitytul: Na jakie przepisy powołać się żądając informacji o środowiskutytul: Zakres udostępnianych informacji - definicja informacji o środowisku i jego ochronietytul: Kto jest uprawniony do żądania informacji o środowisku i jego ochronie tytul: Kto jest uprawniony do żądania informacji publicznej tytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronietytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej tytul: Forma żądania informacji o środowisku i jego ochronie oraz forma jej udostępniania

Zakres udostępnianych informacji - definicja informacji publicznej

opublikowano 3 września 2014r.

Ustawa dip1 zawiera niejako „dwustopniową definicję” informacji podlegającej udostępnianiu: w art. 1 ust. 1 tej ustawy zawarta jest definicja ogólna, a później, w art. 6 ust. 1, zawarte jest przykładowe („w szczególności”) wyliczenie informacji podlegających udostępnianiu w trybie tej ustawy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.”

Ogólna definicja informacji publicznej sprecyzowana jest dalej w art. 6 ust. 1 ustawy dip, zgodnie z którym:

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

 1. 1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  1. a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  2. b) projektowaniu aktów normatywnych,
  3. c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
 2. 2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. a) statusie prawnym lub formie prawnej,
  2. b) organizacji,
  3. c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
  4. d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  5. e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
  6. f) majątku, którym dysponują;
 3. 3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  2. b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  3. c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  4. d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  5. e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  6. f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
  7. g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
  8. h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych;
 4. 4) danych publicznych, w tym:
  1. a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
  2. - treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
  3. - dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  4. b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
  5. c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  6. d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
 5. 5) majątku publicznym, w tym o:
  1. a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  2. b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  3. c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
  4. d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
  5. e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
  6. f) długu publicznym,
  7. g) pomocy publicznej,
  8. h) ciężarach publicznych.

 

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej skoncentrowane są więc na działaniach władz oraz dysponowaniu majątkiem publicznym.

Artykuł 3 ust. 1 ustawy dip stanowi, że prawo do informacji obejmuje uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ograniczenie dostępu do informacji przetworzonej wydaje się sprzeczne z ustawą ooś2, która takiego ograniczenia nie zawiera. Innymi słowy, w przypadku informacji publicznej będącej jednocześnie informacją o środowisku i jego ochronie, prawo dostępu do informacji przetworzonej nie jest zależne od tego, czy „jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego” (zob. też rozdz.: „Na jakie przepisy powołać się żądając informacji o środowisku”).

 

1Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782)

2Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

materiał sporządzony przez kancelarię prawną
"Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska"
Internetowy poradnik FER - dostęp do informacji