tytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronietytul: Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej tytul: Forma żądania informacji o środowisku i jego ochronie oraz forma jej udostępnianiatytul: Forma żądania informacji publicznej oraz forma jej udostępnianiatytul: Termin na udostępnianie informacji publicznejtytul: Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronietytul: Opłaty za udostępnianie informacji publicznychtytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowisku

Termin na udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

opublikowano 3 września 2014r.

Zasadą jest, że organ administracji jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku (art. 14 ust. 1 ustawy ooś1).

W art. 14 ust. 2 ustawa ooś dopuszcza przedłużenie tego terminu do dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku organ obowiązany jest zastosować art. 36 Kpa2 tzn. zawiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Inaczej jednak niż w przypadku przedłużania terminu do załatwienia sprawy na podstawie art. 36 Kpa (który pozwala na kilkakrotne przedłużanie terminu), termin na udostępnienie informacji o środowisku może być przedłużony w sumie maksymalnie do dwóch miesięcy.

Wynika to z dyrektywy 2003/4/WE3 oraz z Konwencji z Aarhus4, których wymagania są wdrożone do polskiego prawa poprzez powołane wyżej przepisy ustawy ooś; tym samym ustawa ooś musi być interpretowana w zgodzie z dyrektywą i Konwencją.

Art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE oraz art. 4 ust. 2 Konwencji z Aarhus wyraźnie przewidują takie właśnie terminy: tak szybko jak to możliwe (czyli bez zbędnej zwłoki), ale nie później niż w ciągu miesiąca, który to termin może być przedłużony do dwóch miesięcy w przypadku, gdy jest to uzasadnione zakresem i stopniem skomplikowania żądanych informacji.

Zarówno dyrektywa, jak i Konwencja przewidują przy tym, że dwumiesięczny termin jest już terminem maksymalnym (nie dopuszczają dalszego przedłużania terminu).

Zgodnie z pkt 23 - 29 wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-186/04 (Housieaux), określony w dyrektywie termin na udostępnienie informacji jest terminem wiążącym (mandatory), a nie tylko sugerowanym (indicatory).

Podane wyżej terminy mają też zastosowanie w przypadku odmowy udostępnienia informacji (art. 14 ust. 4) - co oznacza, że w przypadku, gdy organ administracji uzna, że zachodzi któryś z wyjątków od zasady udostępnienia informacji, powinien wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji w podanych wyżej terminach. (zob. też „Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowisku” oraz „Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji o środowisku”).

Dokumenty, o których dane trzeba umieszczać w publicznie dostępnych wykazach należy udostępniać w dniu złożenia wniosku (art. 14 ust. 3 ustawy).

Obowiązek ten jest niezależny od tego czy organ rzeczywiście dopełnił swojego obowiązku i umieścił dane o dokumencie w wykazie.

1Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

3Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003)

4Konwencja sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706)

materiał sporządzony przez kancelarię prawną
"Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska"
Internetowy poradnik FER - dostęp do informacji