tytul: Termin na udostępnianie informacji publicznejtytul: Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronietytul: Opłaty za udostępnianie informacji publicznychtytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowiskutytul: Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji o środowiskutytul: Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji publicznejtytul: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowiskutytul: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjątki od zasady udostępniania informacji publicznych

opublikowano 3 września 2014r.

Zgodnie z art. 5 ustawy dip1, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach:

 • ochronie informacji niejawnych,
 • ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega też ograniczeniu ze względu na:

 • prywatność osoby fizycznej,
 • tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie powyższe nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem tych funkcji, ani przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności wiąże się z ochroną danych osobowych (zob. rozdz. „Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowisku”), wydaje się jednak być pojęciem nieco szerszym.

Ochrona prywatności wynika z Konstytucji. Zgodnie z jej art. 47 „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Przepis ten zawiera nie tylko nakaz ochrony życia prywatnego, ale wyznacza także zakres prywatności. Na sferę prywatną składa się nie tylko ochrona życia prywatnego i rodzinnego ale także ochrona czci i dobrego imienia, które można uznać za elementy sfery osobistej (prywatnej) każdej osoby fizycznej. W związku z tym ochrona prywatności rozciąga się nie tylko na informacje dotyczące życia prywatnego i rodzinnego, ale także na informacje, których udostępnienie mogłoby godzić w cześć i dobre imię osoby fizycznej.

Ochrona prywatności może dotyczyć wyłącznie osoby fizycznej.

Ochrona prywatności nie dotyczy:

 • osób prawnych,
 • spółek nie posiadających osobowości prawnej
 • innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
 • organów administracji i innych jednostek publicznych
 • osób pełniących funkcje publiczne.

Tajemnica przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)

Zagadnienie tajemnicy przedsiębiorcy (a w zasadzie przedsiębiorstwa) uregulowane jest w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zob. rozdz. „Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowisku”). Ustawa ta posługuje się pojęciem „tajemnicy przedsiębiorstwa”, podczas gdy ustawa dip mówi o „tajemnicy przedsiębiorcy”, należy jednak uznać, że chodzi tu o tę samą instytucję.

Celem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji. Jednym z nich jest właśnie naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 3 ust. 2 tej ustawy). Również zawarta w tej ustawie definicja tajemnicy przedsiębiorstwa utworzona została na potrzeby zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Zgodnie z art. 11 ust. 4 tej ustawy „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Z powyższego wynika, że aby dana informacja mogła zostać uznana za objętą tajemnicą przedsiębiorstwa muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. Chodzi o informacje posiadające jakąś wartość gospodarczą.
 2. W grę musi wchodzić ochrona interesów przedsiębiorcy.
 3. Przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania poufności informacji (w jakiś – w zasadzie dowolny - sposób zastrzegł poufność informacji)2.

Inne tajemnice ustawowo chronione

Wśród innych ustawowo chronionych tajemnic w literaturze wymienia się m.in. tajemnice takie jak: tajemnicę bankową, skarbową, świadka koronnego, sędziowską, adwokacką, lekarską, biegłego rewidenta i inne3.

Na temat informacji niejawnych - zob. rozdz. „Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowisku”.

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782)

2 Por. E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001, str. 90

3 Zob. szerzej: M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, str. 60 - 61; T. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2002, str. 124 -128

materiał sporządzony przez kancelarię prawną
"Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska"
Internetowy poradnik FER - dostęp do informacji